Prezydium Rady Narodowej Osiedla Poraj

Reference code
8/326/0
Border dates
[1954]1956-1972[1973]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poraju, w tym: Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1955, sygn. 1; Rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej oraz Rady Narodowej Osiedla i ich Prezydiów z lat 1945 - 1969, sygn. 2 - 3. Prezydium Rady Narodowej Osiedla Poraj, w tym: Ankiety personalne radnych z lat 1969 - 1970, sygn. 4; Plany i harmonogramy pracy Rady Narodowej Osiedla z lat 1969 - 1972, sygn. 5; Protokoły sesji, materiały na sesje, rejestry uchwał Rady Narodowej Osiedla z lat 1956, 1958 - 1960, 1963 - 1965, 1968 - 1972, sygn. 6 - 20; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1965 - 1972, sygn. 21; Interpelacje i postulaty radnych z 1961 - 1972, sygn. 22 - 23; Protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, wnioski komisji Rady Narodowej Osiedla z lat 1965 - 1972, sygn. 24 - 36, w tym: Komija: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej; Finansowo - Budżetowa; Mandatowa; Ochrony i Porządku Publicznego; Oświaty i Kultury; Zaopatrzenia Ludności; Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej; Zespół Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1969 - 1972, sygn. 37; Plany i regulaminy Pracy Prezydium Rady Narodowej Osiedla z lat 1970 - 1972, sygn. 38 - 39; Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla z lat 1956, 1961, 1964 1967, 1968 - 1972, sygn. 40 - 51; Rejestry uchwał Prezydium Rady Narodowej Osiedla z lat 1960 - 1972, sygn. 52 - 55; Zebrania mieszkańców osiedla z lat 1968 - 1970, sygn. 56; Plany gospodarcze osiedla i sprawozdania z ich realizacji z lat 1964 - 1971, sygn. 57 - 63; Narodowy Spis Powszechny z lat 1960, 1968 - 1970, sygn. 64 - 65; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1966 - 1972, sygn. 66 - 67; Ogólne zasady pracy i płacy pracowników z lat 1971 - 1972, sygn. 68; Budżet osiedla i sprawozdania budżetowe z lat 1958 - 1973, sygn. 69 - 94; Uchwały jednostek nadrzędnych dotyczących osiedla Poraj i ich wykonanie z lat 1957 - 1972, sygn. 95 - 99; Obchody 14 - lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i 50 - lecia odzyskania niepodległości z 1968 roku, sygn. 100; Charakterystyka osiedla Poraj z lat 1966 - 1971, sygn. 101. Posiedzenia Społecznej Komisji Pojednawczej, sygn. 102, Działalność Osiedlowej Rady ORMO (posiedzenia, plany pracy), sygn. 103-105, Działalność Osiedlowego Społecznego Komitetu ORMO (posiedzenia, plany pracy), sygn. 106-108, Działalność Zakładowego Społecznego Komitetu ORMO, sygn. 109-110, Posiedzenie Prezydium Powiatowego Społecznego Komitetu ORMO w Myszkowie, sygn. 111.

The history of the creator:

Ustawa z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U., 1954, Nr 43, poz. 191) znosiła gminy ustanawiając najniższy szczebel administracji – gromadę. W latach 1954 – 1955 istniało Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poraju. Gromadzka Rada Narodowa w Poraju wybierana była w wyborach powszechnych na czteroletnie kadencje. Do jej uprawnień należało uchwalanie budżetów i planów gospodarczych, ogólne nadzorowanie na terenie gromady działalności gospodarczej państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych oraz czuwanie nad działalnością kulturalną. Rada powoływała komisje stałe i doraźne. Przygotowywały one materiały omawiane następnie na sesjach a także przeprowadzały okresowe kontrole. Organem wykonawczym omawianego urzędu było Prezydium. W latach 1954 – 1955 składało się ono z: przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poraju, jego zastępcy, sekretarza i dwóch członków. Do zadań Prezydium należało reprezentowanie Rady na zewnątrz, przygotowanie i zwoływanie sesji Rady, opracowanie planów pracy, koordynacja prac komisji. Bieżącą działalnością administracyjną zajmowały się podporządkowane Prezydium, referaty. Prezydium Rady Narodowej Osiedla Poraj powstało w dniu 1 stycznia 1956 roku na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz.U., 1954, nr 43, poz. 192) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1955 roku w sprawie utworzenia osiedli Dz.U., 1955, nr 45, poz. 299). Kompetencje istniejących w Poraju organów jednolitej władzy państwowej przekazane zostały Radzie narodowej Osiedla jej komisjom i Prezydium. W latach 1956 – 1972 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Poraj składało się z: przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i dwóch członków Prezydium. W latach 1956 – 1958 istniały następujące komisje Rady Narodowej Osiedla Poraj: Gospodarki Drogowej, Finansowo – Budżetowa, Mieszkaniowa, Oświaty i Kultury, Rolna, Urządzeń Osiedli, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej. W kolejnej kadencji Rady powołano Komisje: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Finansów i Budżetu, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Zaopatrzenia Ludności i Zdrowia, Zatrudnienia oraz Pomocy Społecznej, w latach 1969 – 1972 działały Komisje: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Finansowo – Budżetowa, Mandatowa, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Zaopatrzenia Ludności i Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej. Cezurę zamykającą działalność urzędu stanowi 1 stycznia 1973 r., kiedy to na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zamianie ustawy o radach narodowych (Dz.U., 1972, nr49, poz. 312) został powołany Urząd Gminy oraz Gminna Rada Narodowa w Poraju.

Border dates:

[1954]1956-1972[1973]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1973.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

124

Total archival units developed :

101

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz nr 310
Delivery and acceptance list Tak

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządził Robert Sikorski (2006). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA