Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Truskolasach

Reference code
8/350/0
Border dates
1959-1972
Number of series
8
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1959 - 1972, sygn. 1 - 14; Klub Radnych ZSL z lat 1965 - 1967, sygn. 15; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1960 - 1972, sygn. 15 - 25, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Mienia Gromadzkiego, Mandatowa, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1960 - 1972, sygn. 26 - 38; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1964 - 1972, sygn. 39 - 43; Plany i programy gospodarcze z lat 1964 - 1971, sygn. 44 - 52; Protokoły pokontrolne z lat 1966 - 1967, sygn. 53; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1961 - 1972, sygn. 54 - 67.

The history of the creator:

Powiat kłobucki w województwie katowickim został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku (Dz.U. Nr 20, poz. 132) z części ówczesnego powiatu częstochowskiego. W powiecie kłobuckim było 15 gmin. Stan ten istniał do 1954 roku, tutaj do przeprowadzenia nowego podziału administracyjnego powiatu na gromady i utworzenia prezydiów gromadzkich rad narodowych. Prezydia gromadzkich rad narodowych zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43, poz. 191). Nadmieniane wielokrotnie prezydia były organami administracji państwowej najniższego szczebla. Zgodnie z art.. 3 wspomnianej ustawy podziału powiatu na gromady dokonywały wojewódzkie rady narodowe. Powiat kłobucki uchwałą Nr 19/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 roku został podzielony na 30 gromad (Dz. Urzędowy WRN w Stalinogrodzie Nr 10, poz. 54). Były to gromady: Biała Górna, Borowe, Dankowice, Kamyk, Kostrzyna, Kuleje, Libidza, Lipie, Łobodno, Ługi - Radły, Miedzno, Opatów, Ostrowy nad Okszą, Parzymiechy, Panki, Popów, Przystajń, Rębielice Królewskie, Stanisławów, Starokrzepice, Truskolasy, Walenczów, Węglowice, Wilkowiecko, Wąsosz Górny, Więcki, Wręczyca Wielka, Zajaczki, Zwierzyniec I oraz Zwierzyniec III. Później jednak okazało się, że niektóre gromady były zbyt małe i słabe pod względem gospodarczym. Toteż szereg gromad w niedługim czasie zostało zlikwidowanych, jak: Dankowice, Więcki, Zwierzyniec I i inne. W grudniu 1972 roku, a więc tuż przed likwidacją prezydiów gromadzkich rad narodowych i wprowadzeniem ponownego podziału powiatu kłobuckiego na gminy, istniało już tylko około 20 gromad.

Border dates:

1959-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1959-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

68

Total archival units developed :

67

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 67 j.a. Inwentarz Nr 215
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a.

Inwentarz w wersji elektronicznej sporządzony w programie IZA 4,0