Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Węglowicach

Reference code
8/353/0
Border dates
1955-1972
Number of series
15
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 1 - 9; Rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969 - 1971, sygn. 10; Ankiety radnych Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1969, sygn. 11; Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu z roku 1969, sygn. 12, w tym: program wyborczy; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1968 - 1972, sygn. 13 - 14, w tym Komisje: Rolnictwa i Leśnictwa, Planu, Budżetu, Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia; Rejestr wniosków, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1968 - 1972, sygn. 15; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 16 - 26; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1955 - 1971, sygn. 27 - 29; Zebrania wiejskie z lat 1964 - 1972, sygn. 30 - 32; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1972, sygn. 33 - 41; Materiały do kroniki powiatu z roku 1967, sygn. 42; Państwowy Fundusz Ziemi z lat 1964 - 1969, sygn. 43; Skargi i wnioski z lat 1969 - 1972, sygn. 44; Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne z lat 1966 - 1972, sygn. 45 - 46; Budżety gromady z lat 1967 - 1971, sygn. 47 - 51.

The history of the creator:

Powiat kłobucki w województwie katowickim został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku (Dz.U. Nr 20, poz. 132) z części ówczesnego powiatu częstochowskiego. W powiecie kłobuckim było 15 gmin. Stan ten istniał do 1954 roku, tutaj do przeprowadzenia nowego podziału administracyjnego powiatu na gromady i utworzenia prezydiów gromadzkich rad narodowych. Prezydia gromadzkich rad narodowych zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43, poz. 191). Nadmieniane wielokrotnie prezydia były organami administracji państwowej najniższego szczebla. Zgodnie z art.. 3 wspomnianej ustawy podziału powiatu na gromady dokonywały wojewódzkie rady narodowe. Powiat kłobucki uchwałą Nr 19/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 roku został podzielony na 30 gromad (Dz. Urzędowy WRN w Stalinogrodzie Nr 10, poz. 54). Były to gromady: Biała Górna, Borowe, Dankowice, Kamyk, Kostrzyna, Kuleje, Libidza, Lipie, Łobodno, Ługi - Radły, Miedzno, Opatów, Ostrowy nad Okszą, Parzymiechy, Panki, Popów, Przystajń, Rębielice Królewskie, Stanisławów, Starokrzepice, Truskolasy, Walenczów, Węglowice, Wilkowiecko, Wąsosz Górny, Więcki, Wręczyca Wielka, Zajaczki, Zwierzyniec I oraz Zwierzyniec III. Później jednak okazało się, że niektóre gromady były zbyt małe i słabe pod względem gospodarczym. Toteż szereg gromad w niedługim czasie zostało zlikwidowanych, jak: Dankowice, Więcki, Zwierzyniec I i inne. W grudniu 1972 roku, a więc tuż przed likwidacją prezydiów gromadzkich rad narodowych i wprowadzeniem ponownego podziału powiatu kłobuckiego na gminy, istniało już tylko około 20 gromad.

Border dates:

1955-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

51

Total archival units developed :

51

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 218

Inwentarz w wersji elektronicznej sporządzony w programie IZA 4,0