Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wręczycy Wielkiej

Reference code
8/354/0
Border dates
1954-1972
Number of series
13
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 1 - 12; Uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 13; Plany pracy, sprawozdania z działalności Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1967 - 1971, sygn. 14 - 15; Kluby radnych z lat 1960 - 1971, sygn. 16; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1960 - 1972, sygn. 17 - 19; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1972, sygn. 20 - 25, w tym Komisje: Budowy Dróg i Mienia Gromadzkiego, Budżetu i Planowania Gospodarczego, Mandatowa, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 26 - 37; Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 38; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1961 - 1972, sygn. 39; Biuro Gromadzkie z lat 1965 - 1971, sygn. 40 - 42, w tym: zarządzenia wewnętrzne, ewidencja pieczęci, budowa pomnika ku czci pomordowanych w okresie okupacji; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1971, sygn. 43 - 50; Protokoły kontroli z lat 1964 - 1972, sygn. 51 - 52; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1955 - 1972, sygn. 53 - 72.

The history of the creator:

Powiat kłobucki w województwie katowickim został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku (Dz.U. Nr 20, poz. 132) z części ówczesnego powiatu częstochowskiego. W powiecie kłobuckim było 15 gmin. Stan ten istniał do 1954 roku, tutaj do przeprowadzenia nowego podziału administracyjnego powiatu na gromady i utworzenia prezydiów gromadzkich rad narodowych. Prezydia gromadzkich rad narodowych zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43, poz. 191). Nadmieniane wielokrotnie prezydia były organami administracji państwowej najniższego szczebla. Zgodnie z art.. 3 wspomnianej ustawy podziału powiatu na gromady dokonywały wojewódzkie rady narodowe. Powiat kłobucki uchwałą Nr 19/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 roku został podzielony na 30 gromad (Dz. Urzędowy WRN w Stalinogrodzie Nr 10, poz. 54). Były to gromady: Biała Górna, Borowe, Dankowice, Kamyk, Kostrzyna, Kuleje, Libidza, Lipie, Łobodno, Ługi - Radły, Miedzno, Opatów, Ostrowy nad Okszą, Parzymiechy, Panki, Popów, Przystajń, Rębielice Królewskie, Stanisławów, Starokrzepice, Truskolasy, Walenczów, Węglowice, Wilkowiecko, Wąsosz Górny, Więcki, Wręczyca Wielka, Zajaczki, Zwierzyniec I oraz Zwierzyniec III. Później jednak okazało się, że niektóre gromady były zbyt małe i słabe pod względem gospodarczym. Toteż szereg gromad w niedługim czasie zostało zlikwidowanych, jak: Dankowice, Więcki, Zwierzyniec I i inne. W grudniu 1972 roku, a więc tuż przed likwidacją prezydiów gromadzkich rad narodowych i wprowadzeniem ponownego podziału powiatu kłobuckiego na gminy, istniało już tylko około 20 gromad.

Border dates:

1954-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

72

Total archival units developed :

72

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 219

Inwentarz w wersji elektronicznej sporządzony w programie IZA 4,0