Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zajączkach

Reference code
8/355/0
Border dates
1954-1972
Number of series
17
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 1 - 18; Rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 19 - 20; Rejestr wniosków i interpelacji radnych Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 21 - 22; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1961 - 1972, sygn. 23 - 24; Kluby radnych z lat 1969 - 1970, sygn. 25; Protokoły posiedzeń, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1972, sygn. 26 - 44, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Finansów, Planu i Budżetu, Kultury i Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Zdrowia, Mandatowa, Mienia Gromadzkiego, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Rejestr wniosków komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1963 - 1972, sygn. 45 - 46; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej rady narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 47 - 64; Rejestr uchwał i wniosków Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 65 - 68; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1958 - 1970, sygn. 69 - 70; Biuro Gromadzkiej z lat 1960 - 1972, sygn. 71 - 78, w tym: normatywy kancelaryjne, ramowy regulamin organizacyjny, ewidencja pieczęci, normatywy organów wyższego stopnia, Spis Powszechny, zasady pracy i płacy, protokoły przekazania majątku; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1971, sygn. 79 - 85; Sprawozdawczość z lat 1966 - 1972, sygn. 86 - 93, w tym: sprawozdania z ruchu budowlanego, wykonania planu gospodarczego, realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR, budowy urządzeń wodnych, zasobów mieszkaniowych, realizacji czynów społecznych, obowiązkowych dostaw; Spis Powszechny z lat 1968 - 1971, sygn. 94; Kontrole i inspekcje z lat 1965 - 1966, sygn. 95; Skargi i wnioski z lat 1968 - 1972, sygn. 96; Budżety gromady z lat 1960 - 1971, sygn. 97 - 117, w tym: budżety, fundusz gromadzki, zmiany w budżecie, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania obowiązkowych dostaw, rejestry wymiarowe.

The history of the creator:

Powiat kłobucki w województwie katowickim został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku (Dz.U. Nr 20, poz. 132) z części ówczesnego powiatu częstochowskiego. W powiecie kłobuckim było 15 gmin. Stan ten istniał do 1954 roku, tutaj do przeprowadzenia nowego podziału administracyjnego powiatu na gromady i utworzenia prezydiów gromadzkich rad narodowych. Prezydia gromadzkich rad narodowych zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43, poz. 191). Nadmieniane wielokrotnie prezydia były organami administracji państwowej najniższego szczebla. Zgodnie z art.. 3 wspomnianej ustawy podziału powiatu na gromady dokonywały wojewódzkie rady narodowe. Powiat kłobucki uchwałą Nr 19/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 roku został podzielony na 30 gromad (Dz. Urzędowy WRN w Stalinogrodzie Nr 10, poz. 54). Były to gromady: Biała Górna, Borowe, Dankowice, Kamyk, Kostrzyna, Kuleje, Libidza, Lipie, Łobodno, Ługi - Radły, Miedzno, Opatów, Ostrowy nad Okszą, Parzymiechy, Panki, Popów, Przystajń, Rębielice Królewskie, Stanisławów, Starokrzepice, Truskolasy, Walenczów, Węglowice, Wilkowiecko, Wąsosz Górny, Więcki, Wręczyca Wielka, Zajaczki, Zwierzyniec I oraz Zwierzyniec III. Później jednak okazało się, że niektóre gromady były zbyt małe i słabe pod względem gospodarczym. Toteż szereg gromad w niedługim czasie zostało zlikwidowanych, jak: Dankowice, Więcki, Zwierzyniec I i inne. W grudniu 1972 roku, a więc tuż przed likwidacją prezydiów gromadzkich rad narodowych i wprowadzeniem ponownego podziału powiatu kłobuckiego na gminy, istniało już tylko około 20 gromad.

Border dates:

1954-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

118

Total archival units developed :

117

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 220
Delivery and acceptance list Nie 1 j.a.

Inwentarz w wersji elektronicznej sporządzony w programie IZA 4.0