Powiatowa Rada Narodowa w Częstochowie

Reference code
8/391/0
Border dates
1945-1950
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

Referat Ogólny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 35, w tym: okólniki, zarządzenia, statut, protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej i posiedzeń jej Prezydium, sprawozdania z działalności, wykazy członków Powiatowej Rady Narodowej i jej Komisji; Referat Rad Narodowych z lat 1945 - 1950, sygn. 36 - 77, w tym: organizacja rad narodowych, protokoły posiedzeń, rad miejskich i gminnych, sprawozdania z działalności, wykazy radnych; Referat Planowania i Gospodarki z lat 1949 - 1950, sygn. 78, w tym: sprawy budżetowe; Referat Kontroli z lat 1947 - 1950, sygn. 79 - 84, w tym: sprawy kontroli społecznej, protokoły gminnych komisji kontroli społecznej; Referat Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 85 - 112, w tym: sprawy podatkowe, pomoc sąsiedzka w rolnictwie, protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych, sprawy szkolnictwa i oświaty, walka z analfabetyzmem.

The history of the creator:

Art. 28 ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. Nr 5, poz. 22) stanowi, że " do kompetencji terenowych rad narodowych należy w zakresie ich właściwości terytorialnych: 1. planowanie działalności publicznej, w szczególności: ustalenie budżetu oraz planów świadczeń w naturze, 2. kontrola działalności organów wykonawczych (państwowych i samorządowych) z punktu widzenia ich legalności, celowości, zgodności z zasadniczą linią działalności Krajowej Rady Narodowej, 3. powoływanie samorządowych ogarów wykonawczych, 4. zawieranie umów w sprawie zaciągnięcia pożyczek, zbycia, zmiany lub obciążenia majątku nieruchomego". Zgodnie ze strukturą hierarchiczną rady narodowe niższego szczebla podlegały radom szczebla wyższego. Organem nadrzędnym nad Powiatową Radą Narodową w Częstochowie była Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach. Powiatowa Rada Narodowa w Częstochowie ukonstytuowała się na swym pierwszym posiedzeniu odbytym w dniu 1 marca 1945 roku, to znaczy po przeprowadzeniu wyborów do gminnych rad narodowych w powiecie. Według statutu organizacyjnego Biura Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie, uchwalonego 9 lutego 1948 roku, Biuro dzieliło się na następujące referaty: Ogólny, Rad Narodowych, Planowania i Gospodarki, Kontroli, Administracyjny. Na czele Biura stał sekretarz, który nadzorował bieżącą działalność administracyjną zgodnie z wskazówkami i dyrektywami Przewodniczącego Rady. Pracownikami Biura byli w zasadzie urzędniczy Wydziału Powiatowego w Częstochowie. Swoją działalność w dotychczasowym kształcie Powiatowa Rada Narodowa w Częstochowie zakończyła po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130).

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

112

Total archival units developed :

112

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 205

Wstęp i inwentarz sporządził Franciszek Sobalski (1993). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.