Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Krzepicach

Reference code
8/456/0
Border dates
[1919]1945-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach z lat 1947 - 1950, sygn. 4 - 5; Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Krzepicach z lat 1946 - 1950, sygn. 6; Księga rewizyjna z lat 1919 - 1948, sygn. 7; Budżety miasta Krzepic z lat 1947 - b1948, sygn. 8 - 9; Sprawozdania finansowe z lat 1949 - 1950, sygn. 10 - 11.

The history of the creator:

Strukturę organizacyjną administracji miejskiej tworzonej w latach 1944 - 1945, na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej, określały przepisy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. RP, nr 14, poz. 74).Powyzszy dekret stanowił, że w miastach władzę sprawuje samorząd terytorialny, reprezentowany przez miejskie rady narodowe oraz ich organy wykonawcze, czyli zarządy miejskie. Miejska Rada Narodowa w Krzepicach ukonstytuowała się na walnym zebraniu mieszkańców 11 lutego 1945 roku. Podstawę prawna jej działalności stanowiły przepisy wspomnianego wyżej dekretu z 23 listopada 1944 roku oraz ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. RP, nr 5, poz. 22). W skład rady wchodziło 16 członków, którzy delegowani byli przez organizacje polityczne, lub pochodzili z kooptacji. Bezpośredni nadzór nad jej pracą sprawowała Powiatowa Rada Narodowa w Częstochowie. Do najważniejszych kompetencji Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach należało: planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych z punktu widzenia legalności, celowości i zgodności zasadniczą linią Krajowej Rady Narodowej, powoływanie samorządowych organów wykonawczych, gospodarowanie mieniem samorządowym. Rada wybierała również swoje organy pomocnicze: Prezydium i komisje. Skład Prezydium, złożony z przewodniczącego, jego zastępcy i 3 członków, wybierała Rada ze swego grona. Natomiast do komisji stałych i doraźnych mogli być wyznaczane osoby nie pełniące funkcji radnego. Nazwy poszczególnych komisji oraz ich liczba zmieniały się stosunkowo często. W 1945 roku Miejska Rada Narodowa w Krzepicach utworzyła następujące Komisje: Mieszkaniową, Żywnościową, Rolną, Klasyfikacji Gruntów, Przeciwpożarową, Oświatową, Świadczeń Rzeczowych. W latach 1946 - 1950, obok wymienionych wcześniej, funkcjonowały jeszcze Komisje: Sanitarno-Porządkowa, Kontroli Społecznej, Drogowa, Finansowa, Zdrowia i Oświaty Rolnej. Do zadań komisji należało: rozpatrywanie i opiniowanie zleconych przez Radę spraw z zakresu administracji i gospodarki gminnej oraz przygotowywanie wniosków na sesje. Organem wykonawczym Miejskiej Rady był Zarząd Miejski w Krzepicach. Funkcjonował w oparciu o przytoczony wyżej dekret PKWN i przepisy ustawy z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U. RP, nr 35, poz. 294). W ŁAD Zarządu wchodzili: burmistrz, jego zastępca oraz 3 członków. Najważniejszymi jego kompetencjami było: przygotowywanie wszelkich spraw, o których stanowiła Miejska Rada Narodowa, wykonywanie budżetu i innych uchwał Rady, ustalanie regulaminy swej działalności. Do rozpatrywania bieżących spraw administracyjnych i kancelaryjnej obsługi czynności wykonywanych przez poszczególne organy samorządu terytorialnego Zarząd Miejski powołał Biuro Zarządu. Strukturę organizacyjna Biura określała uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach nr 25 z 18.03.1949 r. Zgodnie z wymienionym Statutem w ramach Biura działały Referaty: Ogólno-Administracyjny, Finansowy, Techniczny oraz Kasa Miejska i Urząd Stanu Cywilnego. Wyżej opisana struktura administracji samorządowej została zniesiona ustawą z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (DzU. Nr 14, poz. 130). Funkcję organu uchwałodawczego i wykonawczego przejęło Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach

Border dates:

[1919]1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1919-1919, 1945-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

12

Total archival units developed :

11

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Nie 1 j.a.
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 187

Wstęp i inwentarz sporządził Przemysław Snoch (2000)