Wojewódzka Rada Narodowa w Częstochowie

Reference code
8/518/0
Border dates
1975-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole archiwalnym Wojewódzka Rada Narodowa to przede wszystkim protokoły posiedzeń Rady WRN , Prezydium i Komisji. W skład zespołu wchodzą także dokumenty dotyczące działalności Zespołów Radnych oraz współpracy Rady z innymi podmiotami. Zespół składa się z 7 serii: Wybory do samorządu mieszkańców miast i wsi, Sesje Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie, Działalność koordynacyjna Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie, Współpraca i współdziałanie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie z instytucjami i organizacjami społecznymi, Działalność Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie, Radni Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie, Działalność komisji i zespołów Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie.

The history of the creator:

Wojewódzka Rada Narodowa w Częstochowie, zwana dalej WRN, rozpoczęła działalność w czerwcu 1975 r. w związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych /Dz.U. nr 16, poz. 91 z 1975 r./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 roku w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie /DZ.U. nr 17, poz.94 z 1975 r./. Zlikwidowano wówczas prezydia powiatowych rad narodowych i powołano, w związku z utworzeniem województwa częstochowskiego, WRN w Częstochowie. Rada, sprawując funkcje uchwałodawcze, była jednocześnie organem władzy państwowej i organem samorządu wojewódzkiego. Natomiast organem wykonawczym i zarządzającym ustanowiono wówczas Wojewodę Częstochowskiego, który swoje funkcje i zadania spełniał przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego. Do zakresu działania WRN w Częstochowie należało w szczególności inspirowanie i planowanie rozwoju wszelkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego na terenie województwa częstochowskiego, a zwłaszcza: rolnictwa, przemysłu, handlu, usług, budownictwa mieszkaniowego, służby zdrowia i opieki społecznej, oświaty i kultury oraz sportu. WRN w Częstochowie realizowała swoje zadania na sesjach przy pomocy Prezydium i komisji oraz przez indywidualną działalność radnych. Regulamin WRN w Częstochowie stanowił, że WRN jej organy i radni wykonują zadania w ścisłym współdziałaniu ze społeczeństwem oraz współpracując z organizacjami gospodarczymi, społeczno-politycznymi i samorządowymi z terenu województwa częstochowskiego. Na sesjach Rada rozpatrywała sprawy mające zasadnicze znaczenie dla województwa częstochowskiego: uchwalała plany społeczno-gospodarcze i budżetowe, przyjmowała sprawozdania z ich wykonania, ustalała wytyczne dla wykonania ważniejszych zadań, powoływała i odwoływała swoje organy, udzielała im wytycznych do działalności oraz rozpatrywała ich sprawozdania. Organem WRN powołanym do reprezentowania Rady na zewnątrz i organizowania jej pracy było Prezydium. Ustalało ono projekty planów pracy Rady, przygotowywało i zwoływało sesje, organizowało działalność komisji i koordynowało ich pracę, udzielało radnym pomocy w sprawowaniu mandatu oraz czuwało nad zabezpieczeniem praw radnych i członków komisji. W skład Prezydium WRN wchodzili: przewodniczący Rady, jego zastępcy oraz przewodniczący wszystkich stałych komisji Rady. Prezydium podejmowało decyzje kolegialnie. Organem doradczym WRN były powoływane przez nią komisje stałe, bądź doraźne. Do zadań komisji należało: występowanie z inicjatywą i projektami uchwał do WRN, badanie i opracowywanie spraw zleconych przez Radę lub Prezydium, kontrola działalności podporządkowanych Radzie przedsiębiorstw, zakładów i instytucji oraz sprawowanie kontroli społecznej nad nie podporządkowanymi WRN organami państwowymi, instytucjami i jednostkami gospodarczymi. Dla obsługi WRN, Prezydium i komisji oraz radnych utworzono Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie. Podlegało ono przewodniczącemu WRN, ale było jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu Wojewódzkiego. Biuro wykonywało i koordynowało zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Rady, Prezydium i komisji oraz udzielało radnym pomocy w organizowaniu pracy. Wojewódzka Rada Narodowa w Częstochowie została zlikwidowana w czerwcu 1990 r. na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.

Border dates:

1975-1990

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1975-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

316

Total archival units developed :

316

Total archival units without records:

0

Total current materials

12.2

Total current materials developed

12.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory approved Tak 316 j.a.