Gminna Rada Narodowa w Hutkach

Reference code
8/642/0
Border dates
[1932]1945-1954
Number of series
9
Number of scans
0

Content:

Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa, w tym: Dział Ogólno - Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 7, w tym: dokumentacja spraw osobowych, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i jej Prezydium, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły zebrań sołtysów, przodowników gromadzkich i nauczycieli, akta dotyczące granic gminy; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1945 - 1949, sygn. 8 - 28, w tym: budżety, księgi główne, księgi dochodów i wydatków budżetowych, sum przechodnich, akta dotyczące podatku gruntowego; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1946, 1949 - 1950, sygn. 29 - 32, w tym: materiały dotyczące rolnictwa i hodowli, klasyfikacja gruntów, ewidencja gospodarstw osób wyjeżdżających na tak zw. Ziemie Odzyskane; Dział Administracji Społecznej z lat 1945, 1949, sygn. 33 - 34, w tym: akta dotyczące obchodów świąt i rocznic, opieki społecznej; Dział Administracyjny z lat 1932 - 1950, sygn. 35 - 53, w tym: dokumentacja dotycząca ewidencji ludności. Prezydium Gminnej Rady Narodowej, w tym: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1950 - 1954, sygn. 54 - 79, w tym: dokumentacja spraw organizacyjnych, podziału gminy, spraw osobowych, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium GRN i komisji GRN, protokoły zebrań aktywu gminnego, protokoły kontroli, akta dotyczące obchodów świąt i ewidencji ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1953, sygn. 80 - 93, w tym: budżety, księgi główne, księgi biercze i wymiaru świadczeń w naturze; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych z lat 1948 - 1950, sygn. 94, w tym: księga ruchu budowlanego; Referat Rolny z lat 1950 - 1952, sygn. 95 - 97, w tym: dokumentacja dotycząca produkcji zwierzęcej, roślinnej, pomiaru gruntów rolnych.

The history of the creator:

Strukturę organizacyjną administracji gminnej tworzonej w latach 1944-1945, na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej, określały przepisy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. R.P. Nr 14 poz.74). Powyższy dekret stanowił, iż władzę sprawuje samorząd terytorialny reprezentowany przez gminne rady narodowe oraz ich organy wykonawcze, czyli zarządy gminne. Na czele zarządu gminy (składającego się z wójta, podwójta i trzech członków) stał wójt, a na czele rady i jej prezydium – przewodniczący. W skład gminy wchodziły mniejsze terytorialnie gromady, które nie posiadały osobowości prawnej, a zarządzający nimi sołtysi i podsołtysi podlegali bezpośrednio wójtowi. Na mocy art.11 Dekretu PKWN z dnia 21 sierpnia 1944 roku o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji, uchylił podział administracyjny wprowadzony przez okupanta (Dz.U. R.P. Nr 2 poz. 8) w powiecie częstochowskim, województwa kieleckiego działała, w granicach sprzed II wojny światowej, gmina wiejska Rększowice. Ustawa z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14 poz. 130) zniosła samorząd terytorialny i jego organ zarząd gminy, funkcje zarządu przejęły gminne rady narodowe oraz ich organy: prezydia gminnych rad narodowych, które poszerzyły swój zakres kompetencji stając się organami wykonawczo-zarządzającymi. Na mocy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku w sprawie utworzenia oraz zmiany granic i nazw niektórych gmin w powiecie częstochowskim, województwie katowickim (Dz.U. Nr 19 poz.120), zmieniono nazwę gminy z Rększowice na Hutki. Jednocześnie na mocy w/w Rozporządzenia z gminy Hutki wyłączono osiedle Kolonia Klepaczka stanowiącą część gromady Własna, która weszła w skład gminy Kamienica Polska. Po zmianach administracyjnych w 1952 roku gmina Hutki pozostawała nadal w powiecie częstochowskim, a w jej skład wchodziły następujące gromady: Hutki, Jamki, Klepaczka, Łaziec, Łysiec, Nierada, Rększowice, Starcza, Wąsosz, Własna. Gmina zaprzestała działalności po przeprowadzeniu nowego podziału powiatów na gromady i ustanowieniu gromadzkich rad narodowych na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43 poz. 191).

Border dates:

[1932]1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1932-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

97

Total archival units developed :

97

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 97 j.a., Inwentarz nr 290

Notatkę informacyjną napisała i inwentarz sporządziła Joanna Sowa (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA 4.0