Gminna Rada Narodowa w Węglowicach

Reference code
8/643/0
Border dates
1973-1975
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Gminna Rada Narodowa w Węglowicach z lat 1973 - 1975, sygn. 1 - 21, w tym: wnioski, interpelacje i postulaty radnych, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji, protokoły posiedzeń: Zespołu Klubu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych GRN, Zespołu Klubu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego GRN, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gminnej Rady Narodowej, w tym: Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, spotkania posłów i radnych z wyborcami.

The history of the creator:

Gminna Rada Narodowa w Węglowicach rozpoczęła działalność na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U., Nr 49, poz. 312). Zgodnie z treścią ustawy o utworzeniu gmin, gminne rady narodowe były organem władzy państwowej i podstawowym organem samorządu społecznego, odpowiedzialnym za wykonanie na terenie gminy zadań państwowych, wzrost i unowocześnienie produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji rolnej, rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny gminy, zaspokajanie potrzeb bytowych ludności oraz umocnienie dyscypliny społecznej. Ustawowe zadania GRN realizowała w trakcie sesji (zwoływanych nie rzadziej niż 4 razy w roku) poprzez podejmowanie uchwał. Do zadań GRN należało również rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planów i budżetów oraz innych uchwał, jak również rozpatrywanie bieżących informacji o stanie wykonania uchwał, sprawach rozwoju rolnictwa i wykorzystania gruntów rolnych, sprawach zaspokajania potrzeb ludności, oświaty, szkolenia zawodowego i wychowania młodzieży, stanie realizacji postulatów wyborców, sprawach związanych z załatwianiem skarg i wniosków, sprawach wynikających z załatwiania wniosków komisji oraz interpelacji radnych, informacji i sprawozdań swoich organów oraz przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podporządkowanych gminnej radzie narodowej. W trakcie sesji rozpatrywane były też informacje kierowników jednostek organizacyjnych nie podporządkowanych gminnej radzie narodowej. Organami powoływanymi i odwoływanymi przez GRN były: Prezydium Gminnej Rady Narodowej, odpowiedzialne za organizację pracy Gminnej Rady Narodowej oraz Komisje Gminnej Rady Narodowej. Gminna Rada Narodowa w Węglowicach zaprzestała działalności w 1976 roku na mocy rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska z dnia 8 stycznia 1976 roku w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach [...], częstochowskim, [...] (Dz. U. , nr 1, poz. 12), a obszar działania Gminnej Rady Narodowej został włączony do gminy Wręczyca Wielka.

Border dates:

1973-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

21

Total archival units developed :

21

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 21 j.a., inwentarz Nr 291

Notatkę informacyjną napisał Sergiusz Czarnota. Inwentarz sporządziły: Bogusława Bącela i Anna Michalik (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.