Urząd Gminy w Kruszynie

Reference code
8/684/0
Border dates
1973-1990[2005]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Urząd Gminy w Kruszynie z lat 1973 - 1990[2005], sygn. 1 - 298. Akta w układzie rzeczowo - chronologicznym, w tym: narady pracowników jednostki własnej, statut organizacyjny Urzędu, zarządzenia jednostki własnej, długofalowe i roczne plany pracy, analizy ekonomiczne, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, akta dotyczące opieki nad miejscami walki i męczeństwa, nadzór nad stowarzyszeniami, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów i zespołów orzekających, obrót nieruchomościami, ewidencja gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, akta wywłaszczeniowe, wykazy wywłaszczeniowe, rozgraniczenia i podział nieruchomości, ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opinie i decyzje lokalizacyjne, programy rozwoju budownictwa wiejskiego, analizy i oceny ruchu budowlanego, ewidencja gruntów i budynków, nazewnictwo ulic, placów i parków, osnowy geodezyjne, , scalanie i klasyfikacja gruntów, ewidencja placówek służby zdrowia, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, analizy zatrudnienia, skierowania do pracy, bilanse siły roboczej, Komitet ds. Młodzieży przy Naczelniku Gminy.

The history of the creator:

Urząd Gminy w Kruszynie rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 1973 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U., 1972, nr 49, poz. 312). W skład gminy weszły dwie byłe Gromadzkie Rady Narodowe w Kruszynie i Teklinowie, obejmujące wsie: Baby, Bogusławice, Jacków, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki, Szczepockie, Teklinów, Widzów i Widzówek. Do kompetencji naczelnika gminy, jako terenowego organu administracji państwowej należało: wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz rozporządzeń i zarządzeń władz nadrzędnych, przygotowywanie materiałów na sesje Rady, koordynowanie działań wszystkich jednostek organizacyjnych z terenu gminy oraz realizacja planów społeczno - gospodarczych. Aparatem pomocniczym naczelnika był Urząd Gminy. W jego skład wchodziły: Biuro Urzędu, Gminna Służba Rolna, Urząd Stanu Cywilnego. Pracą Biura kierował sekretarz, który był odpowiedzialny za organizację urzędu, stosowanie przepisów prawa oraz za dyscyplinę pracy. Gminna służba rolna realizowała zadania związane z produkcja rolną. W jej skład wchodziły stanowiska instruktorów: rolnego, budownictwa wiejskiego, melioracji i łąkarstwa. Naczelnik powoływał kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który był odpowiedzialny za wykonywanie przepisów z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Urząd Gminy w Kruszenie zakończył działalność po wejściu w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. ,nr 16, poz. 95).

Border dates:

1973-1990[2005]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990, 2005-2005.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

298

Total archival units developed :

298

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 298 j.a.,