Narodowy Bank Polski Oddział w Myszkowie

Reference code
8/685/0
Border dates
1951-1985
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Narodowy Bank Polski Oddział w Myszkowie z lat 1951 - 1985, sygn. 1 - 39. Akta w układzie rzeczowo - chronologicznym, w tym: regulamin organizacyjny, plany i sprawozdania z działalności jednostki własnej, rewizje i kontrole, bilanse.

The history of the creator:

Narodowy Bank Polski został powołany dekretem Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1945 roku (Dz.U., nr 4, poz. 14) z zadaniem emisji biletów bankowych. W pierwszej kolejności oddziały Banku utworzono w miastach wojewódzkich. Prowadziły one dyskonto weksli, udzielały pożyczek pod zastaw i przyjmowały depozyty. W 1948 roku przeprowadzono reformę systemu bankowego. Na podstawie dekretu z dnia 25 października 1948 roku (Dz.U., nr 52, poz. 412) narodowy Bank Polski został przekształcony w bank centralny, którego zadaniem było regulowanie obrotu pieniężnego i kredytu oraz centralny rozrachunek wewnętrznego obrotu pieniężnego. Narodowy Bank Polski Oddział w Myszkowie powstał w 1950 roku. Jednostka nadrzędna był Oddział Wojewódzki w Katowicach. Struktura organizacyjna Oddziału NBP w Myszkowie składa się z następujących Wydziałów: Kredytu, Operacyjno - Rozrachunkowego oraz z Stanowiska Administracyjno - Gospodarczego. Oddziały Narodowego Banku Polskiego zostały zlikwidowane z dniem 1 lutego 1989 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1989 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. nr 4, poz. 22) ze struktury NBP wydzielono 9 państwowych banków komercyjnych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 1989 roku w sprawie utworzenia Banku Śląskiego w Katowicach (Dz.U., nr 21, poz. 141) utworzono Bank Śląski. Oddział NBP w Myszkowie został przekształcony w Oddział Banku Śląskiego. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 1991 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie niektórych banków państwowych w spółki akcyjne (Dz.U. nr 45, poz. 196) 29 maja 1991 roku Bank Śląski stał się jednoosobową spółką Skarbu Państwa.

Border dates:

1951-1985

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1951-1985.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

39

Total archival units developed :

39

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 39 j.a,