Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biskupicach

Reference code
8/686/0
Border dates
1954-1961
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji GRN; Spotkania posłów i radnych z wyborcami; Protokoły posiedzeń i kontroli Komisji: 1) Finansowo-Budżetowej, 2) Oświaty, Kultury i Zdrowia, 3) Rolnej, 4) Dróg i Urządzeń Gromadzkich, 5) Rozdzielczej Materiałów Budowlanych, 6) Przeciwpożarowej; Plany pracy Komisji; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; Plany pracy Prezydium GRN; Protokoły zebrań wiejskich; Plany gospodarcze, Sprawozdania z działalności GRN; Narodowy spis powszechny; Kontrole i inspekcje; Budżet Gromady.

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biskupicach powstało na mocy Ustawy z dnia 25.09.1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191). Gromadzkie rady narodowe wybierane były przez ludność gromady na okres 3 lat. Jako organy władzy państwowej kierowały działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną. Zadanimi gromadzkich rad narodowych było czuwanie nad wykonaniem przez obywateli obowiązków ustawowych i wykonywaniem ustaw i zarządzeń państwowych, nadzór nad gospodarką hodowlaną, rolną, leśną, dbałość o stan sanitarny i stan opieki społecznej, utrzymanie dróg i mostów, urządzeń melioracyjnych i komunalnych. Prezydium GRN wybierane spośród radnych było organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie (2-4). Do zadań Prezydium należało zapewnieni wykonania uchwał rady, przygotowanie sesji, współdziałanie z komisjami, opracowanie budżetu, kierowanie działalnością przedsiębiorstw. Przy GRN działaly kolegia orzekające oraz urzedy stanu cywilnego. Celem rozpatrywania zagadnień dotyczących poszczególnych wsi zwoływano zebrania mieszkańów (zebrania wiejskie). Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biskupicach zostało zlikwidowane z dniem 8 listopada 1961 r.

Border dates:

1954-1961

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1961.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

42

Total archival units developed :

42

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 42 j.a.