Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościeliskach

Reference code
8/687/0
Border dates
1954-1973
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji GRN; Spotkania posłów i radnych z wyborcami; Protokoły posiedzeń i kontroli Komisji: 1) Finansowo-Budżetowej, 2) Oświaty, Kultury i Zdrowia, 3) Rolnej, 4) Dróg, Mienia i Urządzeń; Plany pracy Komisji; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; Plany pracy Prezydium GRN; Rejestr uchwał Prezydium GRN; Zebrania wiejskie; Wiejski program rozwoju rolnictwa; Plany gospodarcze; Sprawozdawczość gospodarcza; Spis rolny; Planowanie budżetu; Budżet Gromady; Sprawozdania budżetowe.

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościeliskach powstało na mocy Ustawy z dnia 25.09.1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191). Gromadzkie rady narodowe wybierane były przez ludność gromady na okres 3 lat. Jako organy władzy państwowej kierowały działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną. Zadanimi gromadzkich rad narodowych było czuwanie nad wykonaniem przez obywateli obowiązków ustawowych i wykonywaniem ustaw i zarządzeń państwowych, nadzór nad gospodarką hodowlaną, rolną, leśną, dbałość o stan sanitarny i stan opieki społecznej, utrzymanie dróg i mostów, urządzeń melioracyjnych i komunalnych. Prezydium GRN wybierane spośród radnych było organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie (2-4). Do zadań Prezydium należało zapewnieni wykonania uchwał rady, przygotowanie sesji, współdziałanie z komisjami, opracowanie budżetu, kierowanie działalnością przedsiębiorstw. Przy GRN działaly kolegia orzekające oraz urzedy stanu cywilnego. Celem rozpatrywania zagadnień dotyczących poszczególnych wsi zwoływano zebrania mieszkańów (zebrania wiejskie). Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościeliskach działało do końca 1972 r.

Border dates:

1954-1973

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1973.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

123

Total archival units developed :

107

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 107 j.a., 16 j.a.