Gminna Rada Narodowa w Radkowie

Reference code
8/696/0
Border dates
1982-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sesje Gminnej Rady Narodowej; Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej; Działalność Komisji; Zespół radnych członków PZPR i bezpartyjnych; Protokoły z zebrań wiejskich i plany pracy rad sołeckich; Uchwały Gminnej Rady Narodowej; Ramowy program działania GRN; Sprawozdania statystyczne o działalności GRN. Akta GRN w Radkowie zachowały się bardzo fragmentarycznie. Ustalono, że do 1989 r. przechowywane były w biurze Komitetu Gminnego PZPR i zaginęły lub uległy zniszczeniu w czasi elikwidacji biura.

The history of the creator:

Gmina Radków, województwo częstochowskie, została utworzona w 1982 roku na mocy rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych gmin. Gmina Radków obejmowała sołectwa: Brzeście, Chycza, Dzierzgów, Kossów, Kwilina, Radków, Skociszewy, Sulików, Świerków (gmina Moskorzew), Bałków, Bieganów, Ojsławice (gmina Secemin). Na pierwszej sesji po wyborach Gminna Rada Narodowa wybierała ze swego grona przewodniczącego, zastępcę oraz przewodniczącego komisji stałych. Stanowili oni Prezydium Gminnej Rady Narodowej, do kompetencji któego należało reprezentowanie rady na zewnątrz i organizowanie jej pracy. Komisje stałe GRN były organami kolegialnymi, opiniodawczymi, doradczymi i kontrolnymi. Organem wykonawczym był Naczelnik Gminy powoływany na czas nieokreślony przez WRN po zaopiniowaniu przez GRN. Pierwsza inauguracyjna sesja GRN w Radkowie odbyła się 1 października 1982 r. Dokonano wówczas wyboru przewodniczącego i powołano Komisje Stałe, lecz z powodu braku akt nie ustalono ilości oraz nazw tychże Komisji. Na ostatnią kadencję powołano następujące Komisje: do spraw Samorządu; Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia; Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Ostatnia sesja odbyła się 24 kwietnia 1990 r. Akta GRN prowadzone były według jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej, wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 36 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 12 grudnia 1975 roku, a od 1986 roku według rzeczowego wykazu akt dla Biur Rad Narodowych, wprowadzonego w życie przez Kancelarię Rady Państwa.

Border dates:

1982-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1982-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

14

Total archival units developed :

14

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 14 j.a.