Urząd Gminy w Radkowie

Reference code
8/697/0
Border dates
[1976]1982-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły z narad pracowniczych; Statut Urzędu Gminy; Regulaminy Urzędu Gminy; Zarządzenia Naczelnika; Programy działania; Roczne sprawozdania statystyczne z zakresu zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji; Sprawozdania finansowe; Budżet; Rejestr OSP; Przekazanie gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emryturę; Wykaz powierzchni i klas gruntów.

The history of the creator:

Gmina Radków, województwo częstochowskie, została utworzona w 1982 roku na mocy rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych gmin. Gmina Radków obejmowała sołectwa: Brzeście, Chycza, Dzierzgów, Kossów, Kwilina, Radków, Skociszewy, Sulików, Świerków (gmina Moskorzew), Bałków, Bieganów, Ojsławice (gmina Secemin). Na czele Gminy stał Naczelnik Gminy jako organ wykonawczy GRN. W ramach Urzędu Gminy działaly komórki organizacyjne, których nazwy dostosowane były do realizowanych zadań szczegółowych. Zasady wytwarzania dokumentacji regulowały ogólnopaństwowe przepisy kancelaryjne i archiwalne: wydana w 1972 r. przez Urząd Rady Ministrów - Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych instrukcja kancelaryjna dla urzędów gmin (wraz z rzeczowym wykazem akt; system bezdziennikowy) oraz wprowadzony Zarządzeniem nr 36 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 12 grudnia 1975 roku jednolity rzeczowy wykaz akt dla urzędów gmin obowiązujący do chwili likwidacji urzędu. Urząd Gminy w Radkowie został zlikwidowany z dniem 30 kwietnia 1990 roku zgodnie z usta z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.

Border dates:

[1976]1982-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1976-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

90

Total archival units developed :

86

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 86 j.a., 4 j.a.