Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piasku

Reference code
8/705/0
Border dates
1954-1959
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji GRN (sygn. 1-5), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 6-10).

The history of the creator:

Ustawa z dnia 25.09.1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi powołaniu gromadzkich rad narodowych znosiła gminy, a najniższym szczeblem administracji państwowej ustanawiała gromady. Na podstawie artykułu 3 ustawy oraz Uchwały nr 17/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5.10.1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu częstochowskiego z obszaru dotychczasowych gmin Janów, Zrębice i Żuraw wydzielono gromadę Piasek. Wyżej wymienione przepisy przekazywały kompetencje funkcjonujących wcześniej władz gminnych Gromadzkiej Radzie Narodowej oraz jej organom: Prezydium i komisjom. Ustrój nowych jednostek terytorialnych ostatecznie określiła Ustawa z dnia 25.01.1958 roku o radach narodowych. Gromadzka Rada Narodowa w Piasku wybierana była w wyborach powszechnych na czteroletnie kadencje. Do jej głównych zadań należało: uchwalanie budżetu i planów gospodarczych oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich realizacji, kierowanie na swoim terenie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, a także nadzorowanie i prowadzenie wszystkich spraw z zakresu władzy i administracji państwowej nie zastrzeżonymi dla innych organów. Rada powoływała komisje stałe, a w razie takiej potrzeby doraźne. Przygotowywały one materiały na sesje, przeprowadzały również okresowe kontrole jednostek podległych i podporządkowanych. Funkcję organu wykonawczego Gromadzkiej Rady Narodowej w Piasku pełniło Prezydium, którego kompetencje obejmowały: reprezentowanie Rady na zewnątrz, wykonywanie jej uchwał, koordynowanie pracy poszczególnych komisji, a ponadto przygotowywanie sesji, opracowywanie projektów budżetów i planów gospodarczych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji. Jednocześnie Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, jako organ administracji państwowej, podlegało prezydiom rad narodowych wyższego szczebla i realizowało ich wytyczne i uchwały. Gromada Piasek obejmowała następujące wsie i osady: Brus, Czepurka, Pabianice, Piasek Skowronów. Omawiana jednostka wchodziła w skład powiatu częstochowskiego oraz województwa katowickiego. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piasku zostało zlikwidowane 31.12.1959 r. Uchwałą nr 10/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 2.09.1959 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie katowickim. Obszar zlikwidowanej gromady włączono do gromady Janów.

Border dates:

1954-1959

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1959.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

10

Total archival units developed :

10

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 10 j.a., Inwentarz nr 357

Wstęp i inwentarz sporządził Przemysław Snoch (2008). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.