Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. - Grupa Pekao S.A. Oddział w Częstochowie

Reference code
8/706/0
Border dates
[1989]1996-1998[1999]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wzory odciskowe pieczęci i stempli (sygn. 1); Ewidencja zasobu archiwum zakładowego (sygn. 2); Plany [ekonomiczno-finansowe] (sygn. 3-7); [Roczne i okresowe] sprawozdania z działalności (sygn. 8-16); Bilanse, protokoły badania bilansu (sygn. 17-19); Popularyzacja usług Banku [darowizny dla instytucji i organizacji] (sygn. 20); Analiza skarg i wniosków (sygn. 21); Kontrole zewnętrzne Oddziału (sygn. 22-23).

The history of the creator:

Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie rozpoczął działalność 1 stycznia 1989 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 roku w sprawie utworzenia banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie. Do podstawowych zadań nowej jednostki organizacyjnej należało: Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych oraz prowadzenie rozliczeń pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, prowadzenie bankowej obsługi pożyczek państwowych, emisja i obrót papierami wartościowymi, prowadzenie rozliczeń pienięznych osób fizycznych, przyjmowanie i wykonywanie obsługi wkłądów oszczędnościowych, wydawanie dokumentów stanowiących dowody posiadania wkładów i prowadzenie obsługi obligacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 1991 roku Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie przekształcony został w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 16 września 1996 roku, na mocy Ustawy z dnia 14 czerwca 1996 roku o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółek akcyjnych utworzona została nowa jednostka o nazwie Grupa Pekao S.A., w skład której weszły cztery dotychczasowe samodzielne instytucje finansowe: Bank Pekao S.A., Pomorski bank Kredytowy S.A. w Szczecinie, powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi oraz Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie. W nowej strukturze pozycję dominującą przejął Bank Peako S.A. posidający 10% akcji pozostałych spółek.. Po zmianach omawiana instytucja funkcjonowała pod nazwą Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. - Grupa Pekao S.A. W 1998 roku rozpoczęła się prywatyzacja Grupy Pekao S.A., a od czerwca 1998 roku akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 1 stycznia cztery Banki tworzące Grupę Pekao S.A. połączono w jedną jednostkę organizacyjną o nazwie Bank Pekao S.A. Częstochowski Oddział Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie został powołany 1 lutego 1989 roku w oparciu o Zarządzenie nr 3/89 Prezesa narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lutego 1989 roku w sprawie jednostek organizacyjnych przechodzących z narodowego Banku Polskiego do banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie. Siedziba placówki mieściła się początkowo na ulicy Świerczewskiego 5 (obecnie Piłsudskiego), a następnie przeniesiona została na ulicę Kopernika 17/19. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Oddziału określał Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym Br 1/94 Dyrektora Oddziału z 16 marca 1994 roku. Oddział Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. Grupa Pekao S.A. w Częstochowie zakończył działalność z dniem 31 grudnia 1998 roku. 1 stycznia 1999 roku włączony został do Banku Pekao S.A.

Border dates:

[1989]1996-1998[1999]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1989-1999.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

23

Total archival units developed :

23

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 23 j.a., Inwentarz Nr 361

Wstęp i inwentarz sporządził Przemysław Snoch (2008). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.