Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cielętnikach

Reference code
8/711/0
Border dates
1954-1968
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji GRN; Sprawy osobowe; Powoływanie i zmiany składów komisji stałych; Protokoły posiedzeń Komisji: 1) Finansów, 2) Finansów, Budżetu i Planów Gospodarczych, 3) Urządzeń Dróg i Osiedli, 4) Gospodarki Drogowej i Urządzeń Gromadzkich, 5) Koordynacyjnej, 6) Kultury i Spraw Socjalnych i Zdrowia, 7) Oświaty i Spraw Socjalnych, 8) Mandatowej, 9) Mienia Gromadzkiego, 10) Rolnej, 11) Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Regulamin GRN; Protokoły Posiedzeń Prezydium GRN; Sprawozdania z działalności Prezydium GRN; Protokoły z narad sołtysów; Wybory sołtysów; Protokoły zebrań wiejskich; Plany pracy; Budżety; Protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne; Plany społeczno-gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji; Analizy ekonomiczne; Realizacja czynów społecznych; Urządzenia komunalne; Instrukcje kancelaryjne, Rzeczowe wykazy akt; Ewidencja pieczęci urzędowych; Przydziały etatów

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cielętnikach powstało na mocy Ustawy z dnia 25.09.1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191). Gromadzkie rady narodowe wybierane były przez ludność gromady na okres 3 lat. Jako organy władzy państwowej kierowały działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną. Zadanimi gromadzkich rad narodowych było czuwanie nad wykonaniem przez obywateli obowiązków ustawowych i wykonywaniem ustaw i zarządzeń państwowych, nadzór nad gospodarką hodowlaną, rolną, leśną, dbałość o stan sanitarny i stan opieki społecznej, utrzymanie dróg i mostów, urządzeń melioracyjnych i komunalnych. Prezydium GRN wybierane spośród radnych było organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie (2-4). Do zadań Prezydium należało zapewnieni wykonania uchwał rady, przygotowanie sesji, współdziałanie z komisjami, opracowanie budżetu, kierowanie działalnością przedsiębiorstw. Przy GRN działaly kolegia orzekające oraz urzedy stanu cywilnego. Celem rozpatrywania zagadnień dotyczących poszczególnych wsi zwoływano zebrania mieszkańów (zebrania wiejskie). Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cielętnikach zostało zlikwidowane z dniem 30 czerwca 1968 r.

Border dates:

1954-1968

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1968.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

125

Total archival units developed :

125

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 125 j.a.