Gminna Rada Narodowa w Irządzach

Reference code
8/715/0
Border dates
1973-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sesje GRN (protokoły, uchwały, materiały na sesje); Posiedzenia Komisji GRN; Posiedzenia Prezydium GRN (protokoły, uchwały, materiały na posiedzenia); Protokoły z zebrań wiejskich; działalność samorządu mieszkańców wsi, wybory sołtysów i rad sołeckich, zebrania wiejskie; Rejestr Uchwał GRN; Sprawozdania statystyczne o społęcznej działalności GRN i jej organów oraz o zmianach w skłądach osobowych

The history of the creator:

Gmina Irządze, powiat włoszczowswki, województwo kieleckie, została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. W skład gminy weszły sołectwa: Bodziejowice, Gustawów, Irządze, Mikołajewice; Nakło, Sadowie, Siedliska, Wilgoszcza, Wilków, Witów, Woźniki, Wygiełzów, Zawada, Zawadka. W wyniku nowego podziału administracyjnego 1.07.1975 r. gmina znalazła się w województwie częstochowskim. Na mocy Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 8.01.1976 Gmina Irządze została zniesiona i w całości włączona terytorialnie i administracyjnie do gminy Lelów. Rekatywowana została z dniem 1.01.1982 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13.10.1981 r. obejmując sołectwa: Bodziejowice, Browarek, Irządze, Mikołajewice, Sadowie, Wilgoszcza, Wilków, Witów, Woźniki, Wygiełzów, Zawada (wyłączone z gminy Lelów). Wraz z reaktywacją gminy nastąpiła reaktywacja Gminnej Rady Narodowej. GRN stanowiła organ władzy państwowej i podstawowy organ samorządu społecznego na terenie gminy. Na pierwszej sesji po wyborach GRN wybierała ze swego grona przewodniczącego, zastępcę, przewodniczących komisji stałych (prezydium). Komisje stałe były organami kolegialnymi, opiniodawczymi, doradczymi i kontrolnymi. Organem wykonawczym GRN był Naczelnik Gminy. Pierwsza inauguracyjna sesja GRN w Irządzach odbyła się 2 stycznia 1973 r. Akta GRN były prowadzone na podstawie ogólnopaństwowych przepisów kancelaryjnych i archiwalnych ( jednolity rzeczowy wykaz akt dla urzedów gmin wprowadzony Zarządzeniem nr 36 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w 1975 r.; rzeczowy wykaz akt dla Biur Rad Narodowych wprowadzony w życie przez Kancelarię Rady Państwa w 1986 r.). Gminna Rada Narodowa w Irządzach funkcjonowała w ramach terenowych organów administracji państwowej w latach 1973-1975 i 1982-1990. Jej działalność ustała zgodnie z ustawą z dnia 8.03.1990 o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95).

Border dates:

1973-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1974, 1982-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

51

Total archival units developed :

51

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 51 j.a.