Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych w Częstochowie z siedzibą w Potoku Złotym

Reference code
8/718/0
Border dates
[1982]1983-1999[2000]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły posiedzeń Rady Społeczno-Naukowej oraz Rady Społeczno-Naukowej przy Dyrektorze ZJPK; Posiedzenia Prezydium Rady Społeczno-Naukowej do spraw Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych; Plany pracy i sprawozdania z działalności; Sprawozdania statystyczne; Plany i sprawozdania finansowe; Akty normatywne Dyrektora; Udział w naradach i Konferencjach własnych i obcych; Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi; Akty organizacyjne; Wycinki prasowe, popularyzacja ochrony środowiska; Skargi i wnioski; Opracowania studialne związane z planem zagospodarowania przestrzennego ZJPK

The history of the creator:

Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych utworzono z dniem 1 stycznia 1983 r. na mocy Ustawy z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu Środowiska (Dz. U. nr 3 poz. 6) Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie z dnia 17.06.1982 r. ZJPK powołano w celu zachowania cennych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz stworzenia podstaw wykorzystania tego obszaru dla zaspokojenia potrzeb krajoznawczych, rekreacyjnych, , dydaktyczno-naukowych i społecznych. Obejmował obszar północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. ZJPK tworzyły na terenie województwa częstochowskiego Park Krajobrazowy "Orlich Gniazd", Park Krajobrazowy "Stawki", Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiącego strefę ochronną parków krajobrazowych. Na mozy Zarządzenia nr 63/82 Wojewody Częstochowskiego powołany został Zarząd ZJPK początkowo z siedzibą w Janowie, potem w Potoku Złotym. Celem Zarząd było zapewnienie należytej Ochrony ZJSP. Na czele Zarządu stał Dyrektor kierujący całokształtem działalności Zarządu oraz ponoszący odpowiedzialność przed Wojewodą oraz reprezentujący Zarząd na zewnątrz. Przy ZJPK działała Rada Społeczno-Naukowa jako organ społęczny powoływany przez Wojewodę. Od 1995 przy Dyrektorze funkcjonowała Rada Naukowo-Społecznajako organ opiniodawczo-doradczy o czteroletniej kadencji. ZJPK zakończył działalność z dniam 31 grudnia 1999 r. na mocy Zarządzenia nr 222/99 Wojewody Śląskiego na mocy którego utworzono Zespół Parków Krajobrazowych w województwie śląskim.

Border dates:

[1982]1983-1999[2000]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1982-2000.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

79

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 79 j.a.

Jako zał. 13 map oraz plany