Urząd Gminy w Poczesnej

Reference code
8/811/0
Border dates
1973 - 1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

-posiedzenia Terenowej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy Naczelniku Gminy, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1983- 1990 (sygn. 1) -narady pracowników własnej jednostki z lat 1977 – 1990 (sygn. 2 – 4) -narady z kierownikami referatów UG z lat 1985- 1989 (sygn. 5) -narady Naczelnika Gminy z sołtysami z lat 1973- 1977 (sygn. 6) -narady koordynacyjne Naczelnika Gminy z Kierownikami zakładów pracy z terenu gminy z lat 1977 – 1989 (sygn. 7 – 14) -działalność Rady Pracowniczej przy UG z lat 1983 – 1989 (sygn. 15) -statuty organizacyjne Urzędu Gminy z 1975 i 1989 (sygn. 16- 17) -regulaminy organizacyjne Urzędu Gminy z lat 1973- 1974 i 1989 (sygn. 18- 19) -porozumienie Naczelnika Gminy z Urzędem Miejskim w Częstochowie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu zatrudnienia z 1988 roku (sygn. 20) -zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973- 1977 i 1979 – 1986 (sygn. 21- 24) -plan pracy jednostki własnej na 1976 rok (sygn. 25) -roczne plany pracy Naczelnika Gminy z lat 1977, 1980 – 1990 (sygn. 26- 37) -okresowe plany pracy komórek organizacyjnych jednostki własnej z lat 1983 – 1990 (sygn. 41) -Narodowy Spis Powszechny – zestawienia zbiorcze dla gmin z 1978 (sygn. 42) -spis rolny, zbiorcze zestawienia gminne z lat 1974, 1977- 1981 i 1984 (sygn. 43- 49) -roczne i okresowe sprawozdania statystyczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z lat 1973- 1976, 1982- 1989 (sygn. 50- 51) -sprawozdania statystyczne z działalności inwestycyjnej, remontów i czynów społecznych z 1975 roku (sygn. 52) -sprawozdania statystyczne placówek społeczno – kulturalnych z 1975 roku (sygn. 53) -roczne i okresowe sprawozdania statystyczne z obrotu gruntami PFZ z lat 1981 – 1984 (sygn. 54) -roczne i okresowe sprawozdania statystyczne o ruchu budowlanym z lat 1975- 1976 i 1981 – 1989 (sygn. 55- 56) -miesięczne sprawozdania statystyczne z pośrednictwa pracy z lat 1976 – 1982 (sygn. 57- 58) -rejestr skarg i wniosków z lat 1981 – 1989 (sygn. 59) -rozpatrywanie skarg z lat 1977 – 1986 (sygn. 60) -analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1976 – 1989 (sygn. 61- 62) -wycinki prasowe dotyczące działalności jednostki własnej i terenu gminy z lat 1977 – 1983 i 1989 – 1990 (sygn. 63- 65) -współdziałanie z Komisjami Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie z lat 1974 – 1975 (sygn. 66) -informacje o realizacji decyzji Wojewody w sprawie doskonalenia pracy t.o.a.p. z 1977 roku (sygn. 67) -ewidencja pieczęci z lat 1973- 1981 (sygn. 68) -zewnętrzne kontrole Urzędu Gminy, protokóły, zalecenia i ich realizacja, z lat 1973- 1990 (sygn. 69 – 81) -regulamin pracy i czas pracy pracowników urzędu własnego z lat 1982- 1983 (sygn. 83) -roczne plany szkoleń wewnętrznych pracowników urzędu własnego z lat 1979 – 1981 i 1984- 1985 (sygn. 84) -powołanie rzecznika dyscyplinarnego w urzędzie własnym z lat 1987- 1988 (sygn. 85) -budżety gminy, jego zmiany i sprawozdania z wykonania z lat 1973- 1978, 1981- 1989 (sygn. 86 – 100) -wieloletnie plany społeczno – gospodarczego rozwoju gminy na okresy 1976- 1980, 1983- 1985,1986- 1990 (sygn. 101- 103) -roczne plany społeczno – gospodarczego rozwoju gminy z lat 1974- 1990 (sygn. 104- 113) -analizy wykonania planu społeczno – gospodarczego gminy z lat 1974- 1989 (sygn. 114- 129) -udział gminy w konkursie „Mistrz Gospodarności”, zgłoszenia, arkusze sprawozdawcze i oceny z lat 1975- 1978, 1984- 1988 (sygn. 130- 132) -wieloletnie i roczne plany czynów społecznych z lat 1986- 1990 (sygn. 133) -realizacja czynów społecznych z lat 1975- 1989 (sygn. 134- 135) -I i II Powszechny Przegląd Gminy w zakresie wykorzystania rezerw z lat 1976- 1977 (sygn. 136) -koordynacja organizowanych imprez kulturalnych z lat 1975- 1976 (sygn. 137) -ewidencja miejsc walki i męczeństwa z lat 1982- 1988 (sygn.138) -kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej z lat 1986- 1987 (sygn. 139) -analizy i oceny przebiegu imprez sportowych z lat 1986- 1989 (sygn. 140) -plany zagospodarowania turystycznego z lat 1977- 1990 (sygn. 141) -działalność Gminnego Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej z lat 1976- 1978 (sygn. 142) -analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów ds. Wykroczeń z lat 1976- 1982 (sygn. 143) -miesięczne sprawozdania statystyczne z ruchu naturalnego ludności z lat 1975, 1977- 1985, 1989 (sygn. 144 – 146) -akta dotyczące spraw wyznaniowych z lat 1981- 1982 (sygn. 147) -wykaz zakładów pracy na terenie gminy z 1986 roku (sygn. 148) -miesięczne informacje dotyczące liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy z lat 1989- 1990 (sygn. 149) -ewidencja cmentarzy komunalnych i wyznaniowych z lat 1979- 1984 (sygn. 150) -opieka nad cmentarzami i grobami poległych w czasie działań wojennych, plany pracy, sprawozdania z lat 1978- 1985 (sygn.151) -miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy, kopia uchwały Gminnej Rady Narodowej z 1980 roku (sygn. 152) -przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych i leśnych z lat 1980 – 1981, 1984- 1985 (sygn. 153- 154) -akta lokalizacji cmentarza rzymsko – katolickiego z Niegowie z 1980 -materiały dotyczące ustalenia lokalizacji wysypiska śmieci w miejscowości Sobuczyna – Młynek oraz przygotowania wywłaszczeń dla potrzeb tej inwestycji z lat 1978- 1980 (sygn. 162) -roczne plany budownictwa indywidualnego z lat 1978, 1981- 1982 (sygn. 156) -osnowy geodezyjne, opisy topograficzne punktów geodezyjnych z 1986 roku (sygn. 157) -inwentaryzacja zlikwidowanych szybów Kopalni Rudy Żelaza „Osiny” z 1975 roku (sygn. 158) -wykaz szkód górniczych na terenie gminy z 1983 roku (sygn. 159) -inwentaryzacja złóż kopalin stałych gminy Poczesna z 1978 roku (sygn. 160) -analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1975- 1979 (sygn. 161) -analiza sytuacji na rynku pracy w gminie z 1980 roku (sygn. 162)

The history of the creator:

Gmina Poczesna w powiecie częstochowskim, wojew. katowickie utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 roku na podstawie w/w ustawy oraz uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie katowickim 1). Utworzenie gminy nastąpiło w wyniku połączenia dotychczasowych Prezydiów Gromadzkich Rad Narodowych Poczesnej i Wrzosowej. W skład nowoutworzonej gminy weszły obszary sołectw: Bargły, Borek, Brzeziny Kolonia, Brzeziny Małe, Brzeziny Wielkie, Huta Stara „A”, Huta Stara „B”, Kolonia Poczesna, Korwinów, Mazury, Michałów, Młynek, Nierada, Nowa Wieś, Poczesna, Słowik, Sobuczyna, Szczekaczka, Wrzosowa, Zawodzie. Na czele gminy stał Naczelnik Gminy jako organ wykonawczy Gminnej Rady Narodowej, który realizował swoje zadania przy pomocy aparatu administracyjnego tj. Urzędu Gminy.Zakres działania Naczelnika Gminy oraz organizacji i zadań Urzędu Gminy określony został Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 roku (Dz. U. Nr 49, poz. 315)

Border dates:

1973 - 1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

172

Total archival units developed :

172

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 172 j.a