Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Myszkowie

Reference code
8/818/0
Border dates
1985-1985
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) została utworzona 15 grudnia 1948 r. na Kongresie Zjednoczeniowym z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Za podstawowy cel wysuwała zbudowanie w Polsce ustroju socjalistycznego, a następnie komunistycznego. Najwyższą władzą PZPR był Zjazd Partii zwoływany na ogół co cztery lata. Zjazd rozpatrywał i zatwierdzał sprawozdania Komitetu Centralnego i Centralnej Komisji Rewizyjnej, uchwalał program i statut partii, ustalał linię polityczną partii oraz wybierał Komitet Centralny i Centralną Komisję Rewizyjną. Komitet Centralny PZPR był najwyższą instancją partyjną w okresie między zjazdami, kierującą całokształtem pracy partii. Komitet Centralny powoływał Biuro Polityczne i Sekretariat KC, odpowiednie wydziały, komisje i inne organy pomocnicze partii. Biuro Polityczne kierowało pracą Komitetu Centralnego w okresie między posiedzeniami plenarnymi. Natomiast Sekretariat KC kierował pracą bieżącą, głównie w dziedzinie organizowania kontroli wykonania uchwał partii i doboru kadr. Komitetowi Centralnemu podlegały komitety wojewódzkie, które kierowały komitetami miejskimi, miejsko-gminnymi i gminnymi. Komitet Miejski PZPR w Myszkowie realizował na terenie miasta statutowe cele i zadania PZPR stosując wypracowane w partii procedury, metody i techniki działania. Przedmiotem zainteresowania i oddziaływania Komitetu Miejskiego PZPR oprócz spraw wewnątrzpartyjnych były zagadnienia polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne występujące na terenie miasta. Władzami uchwałodawczymi miejskiej organizacji PZPR były: miejska konferencja sprawozdawczo-wyborcza oraz komitet miejski PZPR rozumiany jako organ władczy i obradujący na plenarnych posiedzeniach. Władzą wykonawczą była egzekutywa Komitetu Miejskiego PZPR. Komitetowi Miejskiemu PZPR podlegały Podstawowe Organizacje Partyjne PZPR działające na terenie miasta. Komitet Miejski PZPR w Myszkowie zakończył działalność w styczniu 1990 r. w związku z uchwałą XI Zjazdu PZPR z dnia 29 stycznia 1990 r. o zakończeniu działalności PZPR.

Border dates:

1985-1985

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1985-1985.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a.