Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie

Reference code
8/820/0
Border dates
1982-1989
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują następującą dokumentację: -Protokoły posiedzeń Obywatelskiego Komitetu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie z roku 1982 (sygn. 1); -Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie z lat 1987 – 1989 (sygn. 2); -Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie z lat 1986 – 1987 (sygn. 3); -Informacja z działalności Miejskiej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie za rok 1986 (sygn. 4); -Protokoły narad rejonowych Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z lat 1986 – 1987 (sygn. 5); -Spotkania kandydatów na radnych z wyborcami z roku 1988 (sygn. 6).

The history of the creator:

Odpowiadając na oświadczenie Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 maja 1982r. w sprawie porozumienia narodowego Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, Stowarzyszenie „Pax”, Chrześcijańskie Stowarzyszenia Społeczne oraz Polski Związek Katolicko – Społeczny ogłaszają dnia 20 lipca 1982 roku "Deklarację Porozumienia" w sprawie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. W ten sposób wyrażono uznanie dla powstających po 13 grudnia 1981 roku Obywatelskich Komitetów Ocalenia Narodowego. Potwierdzeniem zakończenia wstępnego okresu kształtowania Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego było wprowadzenie przez Sejm do Konstytucji Polskiej w dniu 20 lipca 1983 r. zapisu o Patriotycznym Ruchu Odrodzenia Narodowego. Struktura opierała się na podziale administracyjnym kraju. Ogniwami podstawowymi były obywatelskie komórki w miejscu zamieszkania, zakładzie pracy lub środowisku społecznym – Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego, następnie zgodne z podziałem administracyjnym kraju. Ruch tworzyli sygnatariusze Deklaracji oraz osoby zgłaszające akces indywidualnego uczestnictwa, organizacje społeczne i stowarzyszenia zbiorowe oraz inne osoby sympatyzujące z Ruchem. Szczeble organizacyjne były jego organami uchwałodawczymi. W składach organów ruchu pracowały ciała wykonawcze Prezydia i Komisje Rewizyjne. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze, zjazdy i kongresy były najwyższymi władzami Ruchu na odpowiednich szczeblach. Podstawowymi formami pracy ogniw i organów były sesje plenarne oraz zebrania w ogniwach podstawowych, posiedzenia Prezydiów Rad i Prezydiów ogniw podstawowych, powoływanie komisji stałych i doraźnych. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego zakończył działalność 8 listopada 1989 roku.

Border dates:

1982-1989

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1982-1989.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

6

Total archival units developed :

6

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak Inwentarz nr 372, 6 j.a.