Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Lublińcu

Reference code
8/831/0
Border dates
1946-1949
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Regulamin Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu, Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu, Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu, Regulamin Miejskiej Komisji Kontroli, Protokoły kontroli: Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Społecznej, Komisji Sanitarnej, Miejskiej Komisji Oświatowej w Lublińcu, Sprawozdanie z działalności Komisji Lokalowej za okres 02.04.1946 – 27.01.1947, Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia przy Miejskiej Radzie Narodowej w Lublińcu, Sprawozdanie z wykonania budżetu administracyjnego za rok 1947.

The history of the creator:

Podstawę prawą do powołania władz miejskich w Lublińcu w 1945 roku stanowił dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. RP Nr 14, poz. 74). W myśl powyższego dekretu organem uchwałodawczym w mieście była Miejska Rada Narodowa, a organem wykonawczym Zarząd Miejski. Miejska Rada Narodowa w Lublińcu funkcjonowała w oparciu o przepisy uchwały z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. RP Nr 5, poz. 22). Początkowo składała się z 16 radnych. Na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu w dniu 31 stycznia 1946 roku liczbę radnych zwiększono z 16 do 24. Do najważniejszych kompetencji Rady należało: planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalanie budżetu oraz planu świadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych (państwowych i samorządowych) z punktu widzenia legalności, celowości i zgodności z wytycznymi Krajowej Rady Narodowej, powoływanie organów wykonawczych, zawieranie umów w sprawie zaciągania pożyczek, zbycia, zamiany lub obciążenia majątku miejskiego. Spośród członków Rady wybierano Prezydium, składające się z: przewodniczącego, jego zastępcy i 3 członków oraz komisje stałe i doraźne. W 1946 roku powołano Komisje: Oświatową, Lokalową, Kontroli Społecznej, Rewizyjną, Przesiedleńczą, Sanitarną oraz Komisję do rejestracji osób narodowości niemieckiej. Ponadto przy Miejskiej Radzie Narodowej w Lublińcu działały Komisja Zdrowia oraz Komisja Budżetowa. Organem wykonawczym Rady był Zarząd Miejski w Lublińcu składający się z burmistrza, wiceburmistrza i 3 do 6 członków. Organizacja administracji terenowej w latach 1945 - 1948 opierała się na przepisach ustawy z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U. RP Nr 35, poz. 294). W 1948 roku Ministerstwo Administracji Publicznej opracowało wzorcowe statuty organizacyjne dla biur zarządów miejskich (Dz.U. Min. Adm. Pub. Nr 24, poz. 214). Wyżej wymieniona struktura władzy i administracji terenowej istniała do kwietnia 1950 roku, tj. do wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130). Funkcje organu uchwałodawczego i wykonawczego przejęło wówczas Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu.

Border dates:

1946-1949

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1949.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

11

Total archival units developed :

11

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 11 j.a.,