Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Pawonkowie

Reference code
8/844/0
Border dates
[1975] 1976-1984
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

-III Gminna Konferencja sprawozdawczo – wyborcza ZG ZSMP z 1981 roku, sygn. 1 -plenarne posiedzenia ZG ZSMP (protokóły, uchwały, materiały na posiedzenia) z lat 1977 – 1980 i 1982 – 1983, sygn. 2 – 3 -posiedzenia prezydium ZG ZSMP (protokóły) z lat 1977 – 1982, sygn. 4 – 5 -Gminna Rada Oświaty i postępu Rolniczego przy ZG ZSMP (skład osobowy, plan pracy) z lat 1978- 1980, sygn. 6 -narady przewodniczących Kół ZSMP (protokóły) z lat 1978 – 1982, sygn. 7 -działalność Kół ZSMP działających na terenie gminy (protokóły z posiedzeń, ankiety statystyczne, plany pracy, sprawozdanie, deklaracje członkowskie) z lat [1975] 1976 – 1983, sygn. 8 – 20 -sprawozdania i informacje z przebiegu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kołach ZSMP z 1977 roku, sygn. 21 -roczne plany pracy ZG ZSMP z lat 1980 – 1982, sygn. 22 -plany pracy Komisji Kształcenia Politycznego z lat 1977 – 1979, sygn. 23 -sprawozdania statystyczne z działalności i stanu organizacyjnego ZG ZSMP i Kół z lat 1976 – 1982, sygn. 24 -informacje ZG dotyczące organizacji i działalności ZSMP na terenie gminy z lat 1977 – 1984, sygn. 25 -protokóły z kontroli zewnętrznych Zarządu Gminy z lat 1980 – 1982, sygn. 26 -informacje o czynach społecznych z lat 1978 – 1980, sygn. 27 -Olimpiady Wiedzy Rolniczej i Społeczno – Politycznej (wyniki) z lat 1977 – 1981, sygn. 28

The history of the creator:

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej był masową, ideowo – wychowawczą organizacją młodzieży pracującej miast i wsi. Powstał 29 kwietnia 1976 roku w wyniku połączenia się Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej (wcześniej: Związku Młodzieży Wiejskiej) i Socjalistycznego Związku Młodzieży Wojskowej. Głównymi celami i zadaniami Związku, wynikającymi ze statutu ZSMP, było mobilizowanie młodzieży do pracy na rzecz kraju, upowszechnianie ideologii marksizmu – leninizmu oraz krzewienie oświaty i kultury. Opierając się na własnej bazie i kadrze, a także współpracując z wyspecjalizowanymi instruktorami i organizacjami , ZSMP realizował zadania ideowo – wychowawcze poprzez działalność kulturalną, turystyczną, sportową i rekreacyjną. W całokształcie działalności ZSMP ważne miejsce zajmowała również praca ideologiczna. Młodzież zapoznawano z podstawami marksizmu – leninizmu oraz programem PZPR. Najwyższą władzę organizacji gminnej stanowiła konferencja sprawozdawczo – wyborcza. Konferencja przyjmowała sprawozdanie Zarządu, omawiała najważniejsze problemy działalności organizacji, podejmowała uchwały określające kierunki działalności organizacji na następną kadencję dokonywała wyboru Zarządu Gminnego i Prezydium Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, uchwalała program działania na następną kadencję oraz wybierała delegatów na konferencję wojewódzką. Pomiędzy konferencjami działalnością organizacji ZSMP kierował Zarząd Gminny. Posiedzenia Zarządu odbywały się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Zarząd powoływał komisje problemowe. Zadaniem Komisji było przygotowanie propozycji programowych oraz form i metod ich realizacji w zakresie działalności związkowej, którymi zajmowała się Komisja, z uwzględnieniem przyjętych uchwał i wniosków zgłoszonych przez aktyw. Działalnością bieżącą Związku kierowało Prezydium. W skład Prezydium ZG wchodzili przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz i członkowie. Do omawiania określonych punktów porządku obrad prezydium zapraszało również osoby spoza składu prezydium. Prezydium było zobowiązane składać sprawozdanie ze swej działalności na każdym posiedzeniu Zarządu. Wybierana przez konferencję Gminna Komisja Rewizyjna kontrolowała działalność organizacji i władz oraz postępowanie w zakresie przestrzegania postanowień statutu, działalności fizycznej i gospodarczej, stanu opłacania składek członkowskich, prowadzenia ewidencji, oraz trybu załatwiania wniosków i postulatów. Na konferencjach wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującym władzom. Jednostką nadrzędną był Zarząd Wojewódzki ZSMP w Częstochowie. Likwidacja struktur gminnych ZSMP nastąpiła w 1990 roku.

Border dates:

[1975] 1976-1984

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1975-1984.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

28

Total archival units developed :

28

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 28 j.a.,