Gminna Rada Narodowa w Pawonkowie

Reference code
8/845/0
Border dates
1974-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wystąpienie Naczelnika Gminy na I sesji GRN kadencji 1988 – 1990 z 1988 roku , sygn. 1 koreferaty i opinie Komisji Rozwoju Społecznego, Gospodarczego i Gospodarki Finansowej z lat 1986 – 1987, sygn. 2 protokół z posiedzenia Prezydium GRN z 1974 roku, sygn. 3 działalność samorządu mieszkańców wsi z lat 1978- 1990, sygn. 4 – 13 uchwały i rejestry uchwał GRN z lat 1979- 1990, sygn. 14- 17 plany pracy GRN z lat 1985 – 1988, sygn. 18 plany pracy Prezydium GRN z lat 1986 – 1987, sygn. 19

The history of the creator:

Gmina Pawonków w powiecie lublinieckim, wojew. katowickie utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Nr XX/ 99/ 72 dnia 6 grudnia 1972 roku. W skład nowoutworzonej gminy weszły obszary sołectw: Draliny, Gwoździany, Koszwice, Kośmidry, Lisowice, Łagiewniki Małe, Łagiewniki Wielkie, Pawonków, Skrzydłowice, Solarnia. Z dniem 1 lipca 1975 roku w wyniku wprowadzonego nowego podziału administracyjnego kraju, polegającego na likwidacji szczebla powiatowego i utworzenia nowych województw, gmina Pawonków znalazła się w województwie częstochowskim. Do statutowych zadań gminnej rady narodowej należało: -zapewnienie wykonania zadań gospodarczych i społecznych wynikających z planu społeczno – gospodarczego kraju, -ustalanie zasadniczych kierunków rozwoju gminy i zapewnienie środków na realizację związanych z tym zadań, -organizowanie działalności społecznej dla wykonania zamierzonych zadań -zapewnienie rozwoju zakładów, instytucji i urządzeń służących zaspakajaniu potrzeb gospodarczych i socjalno – kulturalnych ludności, -koordynowanie na terenie gminy działalnością jednostek państwowych i spółdzielczych, -sprawowanie kontroli nad jednostkami państwowymi i spółdzielczymi oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy, -wpływanie na rozwijanie zespołowych form gospodarowania na wsi i organizowanie współpracy miedzy uspołecznionymi i indywidualnymi formami gospodarki. PGRN reprezentowało radę na zewnątrz i organizowało jej pracę, a w szczególności : ustalało projekt planu rocznego pracy GRN,udzielało radnym pomocy w wykonywaniu mandatu, organizowało działalność komisji w zakresie wykonywania kontroli społecznej oraz koordynowało ich pracę. Do zadań komisji stałych GRN jako organów kolegialnych, opiniodawczych, doradczych i kontrolnych należało: -czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem uchwał GRN oraz organów nadrzędnych, -utrzymywanie stałej łączności z mieszkańcami gminy i organizacjami społecznymi, -kontrolowanie przestrzegania dyscypliny społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, -sprawowanie kontroli społecznej nad jednostkami państwowymi i spółdzielczymi oraz organizacjami społecznymi. Organem wykonawczym gminnej rady narodowej był Naczelnik Gminy powoływany na czas nieokreślony przez WRN po zaopiniowaniu przez GRN. Akta Gminnej Rady Narodowej Pawonkowie prowadzone były według jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej, wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 36 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 12 grudnia 1975 roku a od 1986 roku wg rzeczowego wykazu akt dla Biur Rad Narodowych wprowadzony w życie przez Kancelarię Rady Państwa i obowiązujący do 1990 roku czyli do wprowadzenia reformy administracji rządowej. Gminna Rada Narodowa w Pawonkowie funkcjonowała w ramach urzędów terenowych organów administracji państwowej w latach 1973 – 1990 i zakończyła działalność w kwietniu 1990 roku zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95).

Border dates:

1974-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1974-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

19

Total archival units developed :

19

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 19 j.a.,