Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lelowie

Reference code
8/850/0
Border dates
1974-1984
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lelowie obejmują takie akta jak: ewidencja władz partyjnych, protokoły zebrań Podstawowych Organizacji Partyjnych wsi z terenu gminy, ocena funkcjonowania Gminnej Rady Narodowej w Lelowie, opiniowanie wniosków odznaczeniowych, ewidencja wniosków o nadanie odznaczeń zatwierdzonych na posiedzeniach Egzekutywy.

The history of the creator:

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) została utworzona 15 grudnia 1948 r. na Kongresie Zjednoczeniowym z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Za podstawowy cel wysuwała zbudowanie w Polsce ustroju socjalistycznego, a następnie komunistycznego. Najwyższą władzą PZPR był Zjazd Partii zwoływany na ogół co cztery lata. Komitet Centralny PZPR był najwyższą instancją partyjną w okresie między zjazdami, kierującą całokształtem pracy partii. Komitetowi Centralnemu podlegały komitety wojewódzkie, które kierowały komitetami miejskimi, miejsko-gminnymi i gminnymi. Komitet Gminny PZPR w Lelowie realizował na terenie gminy statutowe cele i zadania PZPR stosując wypracowane w partii procedury, metody i techniki działania. Przedmiotem zainteresowania i oddziaływania Komitetu Gminnego PZPR oprócz spraw wewnątrzpartyjnych były zagadnienia polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne występujące na terenie gminy. Władzami uchwałodawczymi gminnej organizacji PZPR były: gminna konferencja sprawozdawczo-wyborcza oraz komitet gminny PZPR rozumiany jako organ władczy i obradujący na plenarnych posiedzeniach. Władzą wykonawczą była egzekutywa Komitetu Gminnego PZPR. Komitetowi Gminnemu PZPR podlegały Podstawowe Organizacje Partyjne PZPR działające na terenie gminy. Komitet Gminny PZPR w Lelowie zakończył działalność w styczniu 1990 r. w związku z uchwałą XI Zjazdu PZPR z dnia 29 stycznia 1990 r. o zakończeniu działalności PZPR.

Border dates:

1974-1984

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1974-1984.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

5

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 5 j.a.,