Urząd Gminy w Lelowie

Reference code
8/852/0
Border dates
[1969] 1973-1990 [1993]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Lelowie obejmują takie akta jak: realizacja wniosków zgłaszanych w kampanii wyborczej do Sejmu PRL, realizacja programu wyborczego w kampanii wyborczej do rad narodowych, wykaz sołectw Gminy Lelów, realizacja uchwał i wniosków zebrań wiejskich, nadzór nad działalnością samorządu mieszkańców wsi, działalność Społecznej Komisji Pojednawczej, narady pracowników, narady gospodarcze i koordynacyjne, narady z sołtysami, statuty i regulaminy Urzędu Gminy w Lelowie, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany pracy własnej jednostki i sprawozdania z ich realizacji, spisy rolne, opracowania statystyczne, zmiany granic gminy, skargi i wnioski, rejestr artykułów i notatek prasowych, wycinki prasowe dotyczące działalności własnej jednostki, informacja o Państwowym Domu Dziecka w Nakle, instrukcja obiegu dokumentów księgowych, zasady organizacji i techniki pracy biurowej, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, kontrole w jednostkach podległych, informacje sygnalne, ogólna charakterystyka Gminy Lelów, udział Gminy Lelów w konkursie „Gmina – Mistrz Gospodarności”, spis kadrowy, dane statystyczne o pracownikach, plany i programy szkolenia pracowników, plany inwestycyjne i remontowe, sprawozdania z realizacji inwestycji, budżet gminy i plan funduszu gminnego, sprawozdania finansowe gminy, program żywnościowy, program rozwoju produkcji rolnej, program oszczędnościowy, program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej i przestępczości, plany społeczno – gospodarczego rozwoju i ich realizacja, plany czynów społecznych i ich realizacja, dowóz uczniów do szkół, działalność Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego oraz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, nadzór nad stowarzyszeniami, analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń, nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, plany ochrony przeciwpożarowej, gminny plan odnowienia materiału siewnego, program uprawy zbóż, programy ochrony roślin, nadzór nad działalnością gospodarstw specjalistycznych, plany przekształceń produkcji wielokierunkowej w gospodarstwach indywidualnych w produkcję specjalistyczną, ogólne zasady zaopatrzenia rynku, rejestry zakładów rzemieślniczych, likwidacja zakładów rzemieślniczych, przejmowanie terenów na własność Skarbu Państwa, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy.

The history of the creator:

Urząd Gminy w Lelowie rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 1973 roku na mocy Ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych na podstawie której zniesiono dotychczasowy podział terenów wiejskich na gromady (zlikwidowano prezydia gromadzkich rad narodowych), tworząc jednocześnie gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego i gospodarczego na terenach wiejskich. Gmina Lelów powstała na bazie zlikwidowanych Gromadzkich Rad Narodowych w Lelowie, Podlesiu i Nakle. Organizacyjnie na czele gminy stał Naczelnik Gminy, będący organem zarządzającym i wykonawczym Gminnej Rady Narodowej . Jako organ wykonawczy i zarządzający gminnej rady narodowej Naczelnik zapewniał wykonanie jej uchwał, składał sprawozdania i informacje o swojej działalności oraz wykonania uchwał, składał coroczne sprawozdania z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy oraz budżetu. Naczelnik realizował swoje zadania przy pomocy podległego mu Urzędu Gminy i kierowników zakładów podporządkowanych gminnej radzie narodowej a w zakresie oświaty przy pomocy gminnego dyrektora szkół, sprawującego nadzór nad działalnością szkół na terenie gminy. W skład Urzędu Gminy wchodziły: Biuro Urzędu, Gminna Służba Rolna oraz Urząd Stanu Cywilnego. Biuro Urzędu było aparatem Naczelnika Gminy w zakresie załatwiania spraw należących do poszczególnych dziedzin administracji państwowej. Jego pracami kierował sekretarz, odpowiedzialny za prawidłową pracę urzędu, przestrzeganie prawa, porządku i dyscypliny pracy. Gminna Służba Rolna była aparatem Naczelnika w zakresie spraw związanych z rozwojem produkcji rolnej i stanowili ją instruktorzy rolni. Urzędem Stanu Cywilnego kierował powołany przez Naczelnika Kierownik. Odpowiedzialny był on za wykonanie zadań przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego, kodeksie rodzinno – opiekuńczym oraz innych przepisach. Naczelnik Gminy jako organ terenowej administracji państwowej oraz podległy mu Urząd Gminy w Lelowie zniesione zostały z chwilą wprowadzenia w maju 1990 r. systemu samorządu terytorialnego, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.

Border dates:

[1969] 1973-1990 [1993]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1969-1969, 1973-1990, 1993-1993.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

313

Total archival units developed :

268

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 268 j.a., 11j.a., 34 j.a.