Gminna Rada Narodowa w Pankach

Reference code
8/855/0
Border dates
1973-1976, 1982-1989
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Pankach stanowią: -Materiały na sesje Gminnej Rady Narodowej w Pankach z 1976 roku -Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Pankach z lat 1982-1989 -Realizacja wniosków i interpelacji radnych z lat 1982-1984 -Kontrole Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia Gminnej Rady Narodowej w Pankach z lat 1983 roku -Realizacja wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia Gminnej Rady Narodowej w Pankach z 1983 roku -Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pankach z 1983 roku -Wybory sołtysów i podsołtysów, ewidencja z lat 1974-1975 -Składy osobowe Rad Sołeckich z 1984 roku -Protokoły zebrań wiejskich wsi Aleksandrów, Cyganka, Jaciska, Janiki, Kałmuki, Kawki, Konieczki, Kostrzyna, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III, Żerdzina z 1974 roku -Protokoły zebrań wiejskich wsi Aleksandrów, Janiki, Praszczyki, Żerdzina z 1983 roku -Protokoły zebrań wiejskich wsi Aleksandrów, Kałmuki, Kawki, Konieczki, Kostrzyna, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III, Żerdzina z 1984 roku -Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Pankach z 1975 roku -Ewidencja pieczęci sołtysów z lat 1973-1974 -Wnioski odznaczeniowe z 1986 roku

The history of the creator:

Gmina Panki utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 roku w związku z reformą ustrojową i administracyjną państwa w wyniku której w miejsce dotychczas działających gromad powołano gminy . W latach 1973 –1975 gmina położona była na terenie powiatu kłobuckiego w województwie katowickim, natomiast po wprowadzeniu dwustopniowego podziału administracyjnego państwa od 1 czerwca 1975 roku znalazła się w obszarze nowoutworzonego województwa częstochowskiego . Na mocy § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach bielskim, częstochowskim, kieleckim, konińskim, pilskim, sieradzkim, skierniewickim i tarnowskim z dniem 1 stycznia 1977 r. gmina Panki została połączona z gminą Przystajń w gminę o nazwie Przystajń z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Przystajni. Gmina Panki została reaktywowana na mocy § 1 pkt. 2 lit. a) Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych gmin w województwach: ciechanowskim, częstochowskim, kaliskim, krośnieńskim, leszczyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, skierniewickim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim z dniem 1 października 1982 r. W skład gminy Panki z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Pankach weszły obszary sołectw: Aleksandrów, Cyganka, Jaciska, Janiki, Kałmuki, Kawki, Konieczki, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec Trzeci i Żerdzina z gminy Przystajń. Z dniem 1 stycznia 1984 r., na mocy § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 17 grudnia 1983 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin w województwach: bielskopodlaskim, ciechanowskim, chełmskim, częstochowskim, gdańskim, kaliskim, kieleckim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, skierniewickim, suwalskim, słupskim, tarnobrzeskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim do gminy Panki włączono obszar sołectwa Kostrzyna Druga-Kotary z gminy Przystajń. Według statutowych założeń do zadań Gminnej Rady Narodowej jako organu władzy państwowej i podstawowego organu samorządu społecznego na terenie gminy należało: -zapewnienie wykonania zadań gospodarczych i społecznych wynikających z planu społeczno – gospodarczego kraju, -ustalanie zasadniczych kierunków rozwoju gminy i zapewnienie środków na realizację związanych z tym zadań, -organizowanie działalności społecznej dla wykonania zamierzonych zadań -zapewnienie rozwoju zakładów, instytucji i urządzeń służących zaspakajaniu potrzeb gospodarczych i socjalno – kulturalnych ludności, -koordynowanie na terenie gminy działalnością jednostek państwowych i spółdzielczych -sprawowanie kontroli nad jednostkami państwowymi i spółdzielczymi oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy, zwłaszcza pod względem ich gospodarności i właściwego podejścia do potrzeb obywateli, a także w zakresie przestrzegania dyscypliny, ładu i porządku, -wpływanie na rozwijanie zespołowych form gospodarowania na wsi i organizowanie współpracy miedzy uspołecznionymi i indywidualnymi formami gospodarki. Zadania powyższe rad zobowiązana została wykonywać za pośrednictwem komisji, przez działalność radnych w terenie oraz przez swój organ wykonawczy i zarządzający – naczelnika gminy, w ścisłym współdziałaniu z mieszkańcami gminy, zwłaszcza poprzez zebrania wiejskie oraz we współpracy z miejscowymi organizacjami gospodarczymi i społeczno – politycznymi. W dziedzinach należących do zakresu działania komisje rozpatrywały i opiniowały projekty planów społeczno – gospodarczego rozwoju, planów finansowania zadań oraz projektu budżetu, opiniowały przekazane im projekty innych uchwał rady narodowej, inicjowały lub opracowywały na zlecenie prezydium rady projektu uchwał, wysłuchiwały informacji naczelnika gminy oraz kierownika jednostek administracyjnych, gospodarczych i społeczno - kulturalnych działających na terenie gminy, przeprowadzały kontrolę społeczną działalności Urzędu Gminy oraz innych instytucji, zakładów i jednostek działających w gminie. Do zadań komisji zgodnie ustawą o radach narodowych należały: czuwanie na nad prawidłowym wykonywaniem uchwał gminnej rady narodowej oraz organów nadrzędnych, utrzymywanie stałej łączności z mieszkańcami gminy i organizacjami działającymi na terenie gminy, przyciąganie ich do współpracy z radą narodową gminy w wykonywaniu jej zadań, pobudzanie i wykorzystywanie społecznej inicjatywy, szczególnie dla realizacji zadań podejmowanych w ramach czynów społecznych, kształtowanie socjalistycznych zasad współżycia mieszkańców gminy oraz oddziaływanie w tym kierunku na rozwój stosunków międzyludzkich, również w zakładach pracy znajdujących się na terenie gminy, kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, czuwanie nad wykonaniem przez mieszkańców gminy obowiązków wobec państwa, sprawowanie kontroli społecznej nad jednostkami państwowymi i spółdzielczymi oraz organizacjami społecznymi, występowanie z inicjatywą i wnioskami w stosunku do rady narodowej gminy i jej organów oraz opiniowanie projektów uchwał przedkładanych radzie przez naczelnika gminy i zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców. Wykonując swoje zadania komisje ściśle współpracowały z organizacjami społecznymi i gospodarczymi na terenie gminy, pobudzały i wykorzystywały ich inicjatywę oraz wiązały ich działalność z zadaniami rady narodowej. Rada obradowała na sesjach, które zwoływało prezydium rady. Ustalało też w porozumieniu z naczelnikiem miejsce, czas i porządek obrad. Sesje zwyczajne odbywały się zgodnie z uchwalonym przez radę rocznym planem pracy. Powinien on przewidywać co najmniej 4 sesje. Sesje nieprzewidziane nazywane były sesjami nadzwyczajnymi. Zwoływane były ponadprogramowo w ważnych sprawach. Sprawy rozpatrywane na sesjach kończyły się zazwyczaj podjęciem uchwały. Na sesjach Gminna Rada Narodowa podejmowała decyzje w sprawach mających znaczenie dla gminy, a w szczególności uchwalała plany społeczno – gospodarcze i budżet, rozpatrywała sprawozdania z ich realizacji oraz akceptowała plany zagospodarowania przestrzennego. Zajmowała się również wieloma innymi sprawami z zakresu gospodarki komunalnej, kultury, oświaty, handlu i usług, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz rolnictwa. Ponadto powoływała i odwoływała organa Rady, udzielała wytycznych co do ich działalności oraz rozpatrywała sprawozdania. Organem powołanym do reprezentowania rady na zewnątrz i organizowania jej pracy było prezydium rady narodowej. W skład Prezydium wchodzili: przewodniczący Rady, jego zastępcy oraz przewodniczący wszystkich stałych komisji Rady. Do głównych zadań prezydium należało: ustalenie projektu planu pracy rady, zwoływanie i organizowanie pracy rady na sesjach, koordynowanie pracy komisji i organizowanie ich działalności w zakresie wykonywania kontroli społecznej, udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu, czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych i członków komisji, czuwanie nad realizacją uchwała zebrań wiejskich, zatwierdzanie na wniosek naczelnika gminy wyborów sołtysów nie będących radnymi. Rada narodowa na swych sesjach powoływała komisje stałe – organ opiniodawczy rady Organem wykonawczym Gminnej Rady Narodowej był Naczelnik Gminy powoływany na czas nieokreślony przez Wojewódzką Radę Narodową po zaopiniowaniu przez Gminną Radę Narodową. Gminna Rada Narodowa w Pankach zakończyła swoją działalność dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym .

Border dates:

1973-1976, 1982-1989

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1976, 1982-1989.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

27

Total archival units developed :

27

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 27 j.a.,