Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zamościu

Reference code
8/859/0
Border dates
1954-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zamościu obejmują takie akta jak: organizacja wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych, sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, rejestry uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej, sprawy organizacyjne, ewidencja radnych, informacje z działalności zespołów radnych, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty wyborów oraz ich realizacja, dokumentacja poszczególnych komisji (protokoły posiedzeń, kontroli, plany pracy, składy osobowe, informacje z działalności), posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, rejestry uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, sołtysi, narady pracownicze, osiągnięcia gromady Zamoście w okresie 10-lecia istnienia powiatu pajęczańskiego, normatywy kancelaryjne, pomoce i materiały biurowe, podział pracy pomiędzy pracowników), podział administracyjny gromady, plany gospodarcze gromady, programy rozwoju gromady, skargi i wnioski, kontrole i inspekcje zewnętrzne, zasady pracy i płacy, szkolenia pracowników, budżet gromady, jego zmiany i wykonanie, budownictwo, konserwacja, wykorzystanie urządzeń komunalnych i ich ewidencja, gospodarka mieszkaniowa, czyny społeczne, ogólne sprawy rolnictwa, obowiązkowe dostawy, rejestry wymiarowe, spisy rolne, sprawy sanitarno – epidemiologiczne.

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zamościu powstało na mocy Ustawy z dnia 25.09.1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych . W miejsce dotychczasowych gmin i gromad zostały utworzone nowe gromady, jako jednostki podziału administracyjnego wsi. Podziału administracyjnego na gromady dokonywały wojewódzkie rady narodowe ustalając granice gromad oraz siedziby gromadzkich rad narodowych. Gromada Zamoście administracyjnie znajdowała się na terenie powiatu radomszczańskiego w województwie łódzkim. Z dniem 1 stycznia 1956 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 roku w sprawie utworzenia powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim oraz w sprawie zmiany granic województw poznańskiego i łódzkiego gromada Zamoście została włączona do nowoutworzonego powiatu pajęczańskiego . 1 lipca 1968 roku na mocy Uchwały nr XIV/70/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 15 marca 1968 r. w sprawie łączenia, zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie łódzkim do gromady Zamoście włączony został obszar zniesionej gromady Wiewiec . Organem władzy państwowej w gromadzie była gromadzka rada narodowa wybierana przez ludność gromady na okres trzech lat. Liczbę radnych ustalało prezydium powiatowej rady narodowej w zależności od ilości mieszkańców gromady w stosunku jeden radny na 100 mieszkańców, przy czym liczba radnych nie mogła być mniejsza niż 9 a większa niż 27. Gromadzka rada narodowa jako organ władzy państwowej kierowała w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną wiążąc potrzeby gromady z zadaniami ogólnopaństwowymi. Do zadań gromadzkiej rady narodowej należało m.in.: czuwanie nad wykonaniem przez obywateli obowiązków ustawowych i wykonywaniem ustaw i zarządzeń państwowych, nadzór na gospodarką hodowlaną, rolną, leśną, dbałość o stan sanitarny i stan opieki społecznej, utrzymanie dróg i mostów, urządzeń melioracyjnych i komunalnych. Ponadto rada uchwalała budżet i nadzorowała jego wykonanie. Gromadzka rada narodowa wybierała spośród radnych prezydium, które było jej organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz gromadzkiej rady narodowej. Gromadzka rada narodowa, licząca co najmniej 12 radnych, wybierała ponadto do składu prezydium 2 członków, a licząca co najmniej 18 radnych – 3 lub 4 członków. Do jego zadań należało zapewnienie wykonania uchwał rady, przygotowanie sesji, współdziałanie z komisjami, opracowanie budżetu, kierowanie działalnością przedsiębiorstw. Gromadzka rada narodowa powoływała komisje dla poszczególnych dziedzin działalności. Przy gromadzkiej radzie narodowej działało również kolegium orzekające oraz urząd stanu cywilnego. W celu rozpatrywania zagadnień dotyczących poszczególnych wsi wchodzących w skład gromady zwoływano na zlecenie rady, jej prezydium bądź na żądanie większości wyborców zebrania mieszkańców (zebrania wiejskie) . Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zamościu zakończyło swoją działalność z dniem 31.12.1972 r. na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych .

Border dates:

1954-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

159

Total archival units developed :

159

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Nie 159 j.a.,