Sąd Grodzki w Słupsku

Reference code
27/519/0
Border dates
1945-1950 [1951-1952]
Number of series
8
Number of scans
0

Content:

1.Skorowidze i repertoria dla spraw cywilnych- księgi rejestracyjne spraw cywilnych: repertoria i skorowidze- sygn. 1- 31, z lat 1945- 1950 [1951] 2.Akta spraw cywilnych nieprocesowych „Ns” – akta o ustalanie treści aktów stanu cywilnego, uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie, przysposobienie, wyznaczanie opiekuna prawnego, odtworzenie treści dokumentów- sygn. 32- 2646, z lat 1946- 1950 [1951- 1952] 3.Akta spraw cywilnych nieprocesowych „Zg”- akta o uznanie za zmarłego- sygn. 2647- 2875, z lat 1946- 1950 [1951] 4.Akta spraw cywilnych nieprocesowych „Sp”- akta o stwierdzenie prawa do spadku- sygn. 2876- 2947, z lat 1947- 1950 [1951- 1952] 5.Akta spraw cywilnych procesowych- akta spraw o uznanie ojcostwa i alimenty oraz wszelkiego typu roszczenia finansowe i rzeczowe- sygn. 2948- 3124, z lat 1947- 1950 [1951- 1952] 6.Akta spraw cywilnych w postępowaniu egzekucyjnym i nakazowym- akta spraw o odroczenie egzekucji komorniczej, skarga na czynności komornika, złożenie wykazu majątku i przysięgi wyjawienia, zapłata sum wekslowych- sygn. 3125- 3130, z lat 1947- 1950 7.Skorowidze i repertoria dla spraw karnych- księgi rejestracyjne spraw karnych: repertoria i skorowidze- sygn. 3131- 3142, z lat 1945- 1950 [1951] 8.Akta spraw karnych- akta spraw o kradzieże, rozboje, wymuszenia- sygn. 3143- 3154, z lat 1945- 1949

The history of the creator:

Decyzja o organizowaniu wymiaru sprawiedliwości w powojennej Polsce podjęta została przez PKWN 4 listopada 1944r. W początkowym okresie działalności Sądu Grodzkiego w Słupsku utworzony został jeden oddział wspólny dla spraw cywilnych i karnych. Rok 1950 wyznaczył cenzurę w zakresie przemian ustrojowo- organizacyjnych w polskim sądownictwie. Wprowadzono dwuinstancyjny i trójszczeblowy system sądownictwa powszechnego. Z dniem 1 stycznia 1951r. w sprawach sądowych zaczęły orzekać nowopowstałe sądy powiatowe, wojewódzkie i Sąd Najwyższy. Dotychczasowe sądy grodzkie, okręgowe i apelacyjne, w tym również Sąd Grodzki w Słupsku zostały zniesione stosownym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 27 listopada 1950r.

Border dates:

1945-1950 [1951-1952]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3155

Total archival units developed :

3155

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Nie
Index of persons Nie
Index of subject Nie
Book inventory approved Tak

baza danych IZA 3.0