Gmina wiejska Czaplinek

Reference code
28/8/0
Border dates
1945 - 1954
Number of series
8
Number of scans
0

Content:

Syg. 1-32 z lat 1945-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Czaplinku lat 1945-1950; Dział Ogólno-Orgnizacyjny - zawiera protokoły zebrań sołtysów, protokoły posiedzeń PGRN, protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu Gminnego, sprawozdania z działalności rady, protokoły i sprawozdania Komisji Kontroli Społecznej. Dział Finansowo-Budżetowy - zawiera budżety na lata 1949-1950. Dział Gospodarki Gminnej - znajdują się tu wykazy maszyn rolnicznych, kwestionariusze statystyczne, sprawy osadnictwa i chłonności gospodarstw. Dział Administracji Społecznej - znajdują się tu sprawozdania z działalnosci Komisji Opieki Społecznej. Dział Administracyjny - zawiera wykazy ruchu i stanu ludności. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czaplinku z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - zawiera protokoły sesji GRN oraz Prezydium GRN, ponadto protokoły z narad gospodarczych, protokoły i zarządzenia Komisji Podziału Administracyjnego, statystyki rolne.

The history of the creator:

W powiecie szczecineckim na poczatku roku 1946 r. rozpoczęła się organizacja aparatu administracyjnego w poszczególnych gminach. Władze gmin wiejskich stanowiły zarządy gminne, w skład których wchodził wójt, zastępca wójta oraz sekretarz, mianowani przez obwodowego pełnomocnika rządu. Zarządy gminne powoływały rady narodowe, z początku nazywane ,,tymczasowymi" lub ,,doradczymi", które wyłaniały ze swego grona prezydium. Do kompetencji rad należało uchwalanie budżetów gminnych, kontrola działalności organów wykonawczych, zmiany w majątku samorządowym. Pracami rady kierowały prezydia, które rozpatrywały i opracowywały wszystkie sprawy leżące w kompetencjach rady. Gminne rady mogły również powoływać komisje, w zależności od decyzji poszczególnych rad. Taka organizacja przetrwała do połowy roku 1950 , gdy to ustawa z dnia 20 marca 1950 r o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, zlikwidowała zarządy gminne, a powołała prezydia gminnych rad narodowych. Prezydium rady stało się organem wykonawczym i zarządzającym gminnej rady narodowej, a do jego zadań należało wykonywanie uchwał rady oraz organizowanie jej pracy.W roku 1954 nastąpiła reforma podziału administracyjnego wsi. W miejsce dotychczasowych gmin utworzono mniejsze jednostki administracyjne zwane gromadami. Jednocześnie też powołano gromadzkie rady narodowe.

Border dates:

1945 - 1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

32

Total archival units developed :

32

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak