Powiatowy Urząd Ziemski w Zamościu

Reference code
88/8/0
Border dates
1944-1947[1948]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Dział Administracji: normatywne, organizacyjne 1944-1947 15 j.a.; Dział Rolnictwa: prace siewne w resztówkach 1944-1945 4 j.a.; Dział Urządzeń Rolnych: ewidencja nieruchomości, parcelacja, scalanie, regulacja gruntów 1944-1948 37 j.a.; Dział Finansowy: korespondencja 1945-1947 6 j.a.; Dział Techniczno-Pomiarowy: korespondecja 1945-1947 5 j.a.; Powiatowa Komisja Ziemska: kontrola PUZ -1946- 1 j.a.

The history of the creator:

Powiatowe Urzędy Ziemskie zostały powołane na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15.08.1944 r o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich (Dz.U. RP Nr 2). Powiatowe Urzędy Ziemskie były niezależne od żadnych władz terenowych, a związane tylko były z centralą Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych. Na czele PUZ stał powiatowy Komisarz Ziemski, któremu w zależności od rozmiaru prac w powiecie były przydzielone siły fachowe w postaci podkomisarzy ziemskich. PUZ był I instancją orzekającą w sprawach przebudowy ustroju rolnego w zakresie przekazanym przez prawo przy udziale Powiatowych Komisji Ziemskich. Powiatowe Urzędy Ziemskie były powołane dla realizowania opieki państwowej nad rolnictwem oraz planowego i szybkiego przeprowadzenia reformy rolnej. Jakkolwiek niezależność urzędów ziemskich została dekretem wyraźnie stwierdzona, to jednak art.. 3 tego dekretu mówił, że kontrolę społeczną w sprawach dotyczących rolnictwa i reform rolnych sprawują właściwe rady narodowe poprzez komisje ziemskie. W skład Powiatowej Komisji Ziemskiej wchodziło 8-12 członków rekrutujących się z przedstawicieli rolnictwa, fachowców z dziedziny produkcji rolnej, melioracji, przemysłu rolnego, spółdzielczości rolniczej, handlu produktami rolnymi. Powiatową Komisję Rolną powoływała Powiatowa Rada Narodowa. Członkowie Komisji mieli głos doradczy. Kadencja Komisji trwała trzy lata. Powiatowy Urząd Ziemski istniał do końca 1947 roku. Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 28.IV.1947 r. o zespoleniu Powiatowych Urzędów Ziemskich ze Starostwami L.O.Org.383/47 - dotychczasowe Powiatowe Urzędy Ziemskie wraz z całym aparatem administracyjnym i agendami włączone zostały w zakres działania starostw, jako referaty Rolnictwa i Reform Rolnych. [na podstawie wstępu do inwentarza]

Border dates:

1944-1947[1948]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

68

Total archival units developed :

68

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak