Rada Narodowa Miasta i Gminy w Szczytnej

Reference code
84/329/0
Border dates
1973 - 1990
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

1.Sesje Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1973-1990, sygn. 1-17. 2.Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1973-1990, sygn. 18-28. 3.Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1973-1990, sygn. 29-47. 4.Komitet Kontroli Społecznej, 1978-1979, sygn. 48. 5.Skład osobowy i wykaz komisji wyborczych Miasta i Gminy, 1984, sygn. 49. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 16 grudnia 2009 r. Nabytki - 2009 rok: -Nab. nr 1884 (2 j.a., 0,00 mb - jednostki aktowe wyorębniono w toku porządkowania dokumentacj i- opracowania zespołu). Przesunięcia międzyzespołowe - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 7 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945]1950-1975 [1988]), włączona do zespołu nr 329: 2004 r., 2, Przes., 2 j.a., 0,03 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy Szczytna, 1973-1975, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy Szczytna, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 329: Rada Narodowa Miasta i Gminy Szczytna Śląska, 1973-1990. Decyzja Komisji Metodycznej z dnia 29 grudnia 2004 roku. -Przes. nr 102, 2009 r. - z zespołu nr 84/329 (Rada Narodowa Miasta i Gminy w Szczytnej) przesunięto do zespołu nr 84/515 (Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Szczytnej - protokoły głosowania i listy kandydatów na radnych), w związku z przynależnością zespołową akt - 2 j.a., 0,02 mb; zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej AP Wrocław w dniu 16 grudnia 2009 r. Część nieopracowana: nab. 2532/2020 (3 j.a., 0,03 mb, dokumentacja aktowa).

The history of the creator:

Z dniem 1 stycznia 1973 roku weszły w życie dwie ustawy z 29 listopada 1972 roku: o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych . Zgodnie z nimi w miejsce dotychczasowych gromad utworzono gminy, jako podstawowe jednostki podziału administracyjno – gospodarczego na terenach wiejskich, stwarzające ze względu na swe rozmiary, potencjał gospodarczy i urządzenia odpowiednie warunki dla kierowania rozwojem gospodarczym i społeczno – kulturalnym oraz dla zaspokajania potrzeb mieszkańców”. W miejsce 3413 gromad utworzono po reformie 2365 znacznie większych gmin (w tym 318 gmin miejsko-wiejskich). Jedną z nich była gmina miejsko-wiejska Szczytna, w skład której wchodziło 8 wsi: Niwa, Słoszów, Łężyce, Wolany, Chocieszów, Studzienna, Dolina, Złotno oraz miasto Szczytna. Została ona utworzona z byłego osiedla Szczytna, części byłej gromady Łężyce oraz części byłej gromady Polanica . Ustalono, iż „organami władzy państwowej w gminach, miastach, dzielnicach większych miast, powiatach i województwach są rady narodowe” . Rada narodowa była wybierana przez mieszkańców gminy lub miasta i gminy na okres 4 lat. Do podstawowych jej zadań należało m.in.: 1). uchwalanie: *wieloletnich i rocznych planów społeczno – gospodarczych, *rocznych budżetów, *zadań przewidzianych do wykonania w czynie społecznym, *podatków i opłat terenowych przewidzianych w odrębnych przepisach, *ogólnych i szczegółowych planów zagospodarowania wsi oraz wyznaczanie terenów budowlanych na obszarach wsi, *programów umacniania dyscypliny społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, *programów realizacji postulatów i wniosków wyborców, *zasad współpracy z innymi radami narodowymi, *zasad użytkowania i zarządzania mieniem gminy (miasta i gminy), *regulaminu gminnej rady narodowej (rady narodowej miasta i gminy). 2). rozpatrywanie: *sprawozdań z wykonania planów i budżetów, *spraw zaspokajania potrzeb ludności, *spraw oświaty, szkolenia zawodowego i wychowania młodzieży, *stanu realizacji postulatów wyborców, 3). zapewnianie rozwoju zakładów, instytucji i urządzeń służących zaspokajaniu potrzeb gospodarczych i kulturalnych ludności, 4). koordynowanie i kontrolowanie działalności jednostek państwowych, spółdzielczych oraz organizacji społecznych z terenu gminy (miasta i gminy). Gminna rada narodowa liczyła od 20 do 50 członków. W przypadku utworzenia wspólnej rady narodowej miasta i gminy ilość radnych ulegała połączeniu. Jej organem wykonawczym i zarządzającym był naczelnik gminy (miasta i gminy). Na pierwszej sesji po wyborach rada narodowa wybierała ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz przewodniczących komisji stałych, którzy tworzyli prezydium. Prezydium rady narodowej reprezentowało radę na zewnątrz i organizowało jej pracę, a przede wszystkim: *ustalało projekt rocznego planu pracy rady narodowej, *przygotowywało i zwoływało sesje, *organizowało działalność komisji w zakresie wykonywania kontroli społecznej, *udzielało pomocy radnym w wykonywaniu mandatu, *czuwało nad realizacją uchwał wiejskich, *składało radzie informacje o swej pracy. Dodatkowo rada narodowa powoływała komisje stałe dla poszczególnych dziedzin swej działalności. Do podstawowych zadań komisji należało: *czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem uchwał gminnej rady narodowej (rady narodowej miasta i gminy), *utrzymywanie stałej łączności z mieszkańcami gminy (miasta i gminy) i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy (miasta i gminy), *kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, *sprawowanie kontroli społecznej nad jednostkami państwowymi i spółdzielczymi oraz organizacjami społecznymi, *występowanie z inicjatywą i wnioskami do gminnej rady narodowej (rady narodowej miasta i gminy) i jej organów oraz opiniowanie projektów uchwał przedkładanych radzie przez naczelnika gminy (miasta i gminy). Inauguracyjna sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy w Szczytnej odbyła się w dniu 18 grudnia 1973 roku. Na przewodniczącego wybrano Wiesława Tysiaka, a jego zastępcami zostali: Kazimierz Szeremeta oraz Ryszard Król. Dodatkowo uchwalono regulamin Rady Narodowej Miasta i Gminy Szczytna i powołano pięć problemowych komisji (uchwała nr I/5/73 z 18 grudnia 1973 roku) : 1). Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia (w późniejszych latach działała jako Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Finansowej i Zaopatrzenia Ludności), 2). Komisja Rolnictwa, (w późniejszych latach działała jako Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska), 3).Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (w późniejszych latach działała jako Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zagospodarowania Przestrzennego), 4). Komisja Oświaty i Kultury i Spraw Socjalnych (w późniejszych latach działała jako Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych Młodzieży), 4). Komisja Ładu i Porządku Publicznego (w późniejszych latach działała jako Komisja Prawa i Porządku Publicznego), od roku 1984 swą działalność rozpoczęła Komisja do spraw Samorządu (dokumentacja wytworzona w toku jej działalności zachowała się z lat 1985-1990). Zakończenie działalności gminnych i miejsko – gminnych rad narodowych nastąpiło na mocy trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym oraz ordynacji wyborczej do rad gmin .

Border dates:

1973 - 1990

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1973-1990

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

52

Total archival units developed :

49

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.03

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak nota informacyjna
Delivery and acceptance list Nie