Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Reference code
84/330/0
Border dates
1973 - 1990
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

Część opracowana: 1.Referat Społeczno – Administracyjny, Handlu i Usług, 1974-1989,sygn. 1-23. 2.Referat Finansowo – Budżetowy i Planowania, 1973-1990, sygn. 24-35. 3.Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, 1973-1990, sygn. 36-38. Nab. nr 1885, 2009 r. (10 j.a., 0,00 mb - jednostki aktowe wyodrębniono w toku porządkowania dokumentacji - opracowania zespołu w roku 2009), Część nieopracowana: Nabytki: -Nab. nr 2049, 2012 r. (3 j.a, 0,03 mb - gospodarka i obrót nieruchomościami, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne), -Nab. nr 2530, 2020 r. (408 j.a, 2,40 mb - dokumentacja aktowa), -Nab. nr 2531, 2020 r. (29 j.a, 0,15 mb - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna), Przesunięcia międzyzespołowe - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 7 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945]1950-1975 [1988]), włączona do zespołu nr 330: 2004 r., 3, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Budżet gminy i plan funduszu gminnego na rok 1973 i 1974 (gmina Szczytna), 1973-1974, jest przynależna do zespołu nr 330: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej Śląskiej, 1973-1990. Decyzja Komisji Metodycznej z dnia 29 grudnia 2004 roku. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 16 grudnia 2009 r.

The history of the creator:

Z dniem 1 stycznia 1973 roku weszły w życie dwie ustawy z 29 listopada 1972 roku: o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych . Zgodnie z nimi w miejsce dotychczasowych gromad utworzono gminy „jako podstawowe jednostki podziału administracyjno – gospodarczego na terenach wiejskich, stwarzające ze względu na swe rozmiary, potencjał gospodarczy i urządzenia odpowiednie warunki dla kierowania rozwojem gospodarczym i społeczno – kulturalnym oraz dla zaspokajania potrzeb mieszkańców” . W miejsce 3413 gromad utworzono po reformie 2365 znacznie większych gmin (w tym 318 gmin miejsko-wiejskich) . Jedną z nich była gmina miejsko-wiejska Szczytna, w powiecie kłodzkim, w skład której wchodziło 8 wsi: Niwa, Słoszów, Łężyce, Wolany, Chocieszów, Studzienna, Dolina, Złotno oraz miasto Szczytna. Została ona utworzona z byłego osiedla Szczytna, części byłej gromady Łężyce oraz części byłej gromady Polanica . Organem administracji państwowej w gminie oraz organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej był naczelnik. Był on powoływany na czas nieokreślony przez przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady narodowej, na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej zgłoszony po zaopiniowaniu przez gminną radę narodową (radę narodową miasta i gminy) . Naczelnik kierował pracą Urzędu przy pomocy swojego zastępcy oraz Sekretarza Urzędu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 roku, naczelnik gminy podejmuje działania mające na celu realizację na terenie gminy zadań państwowych, a w szczególności zadań wynikających z planu społeczno – gospodarczego rozwoju kraju i gminy, oraz działania zmierzające do zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy” . W roku 1975 na mocy ustaw z dnia 28 maja zlikwidowano powiaty zwiększając tym samym kompetencje urzędów gmin (miast i gmin). Pierwszym Naczelnikiem Rady Narodowej Miasta i Gminy Szczytna był Leszek Łagódka. W skład urzędu miasta i gminy wchodziły także: Gminna Służba Rolna oraz Urząd Stanu Cywilnego. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/80 Naczelnika Miasta i Gminy w Szczytnej z dnia 01 stycznia 1980 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej do wykonywania zadań Urzędu utworzono następujące referaty: *Referat Planowania, Budżetu i Podatków, *Referat Społeczno – Administracyjny i Ogólny, *Referat Gospodarki Terenowej i Komunikacji, *Referat Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa, Handlu i Usług, W roku 1988 dokonano zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej Śląskiej. Powołano wtedy: *Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa i Komunikacji, *Referat Finansowo – Budżetowy i Planowania, *Referat Społeczno Administracyjny, Handlu i Usług, *Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, *Referat Oświaty i Wychowania , Zakończenie działalności gminnych rad narodowych (rad narodowych miasta i gminy), naczelników gmin (miast i gmin) i urzędów gmin (miasta i gminy) nastąpiło na mocy trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym oraz ordynacji wyborczej do rad gmin .

Border dates:

1973 - 1990

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1973-1990

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

478

Total archival units developed :

38

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.96

Total current materials developed

0.38

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak nota informacyjna
Delivery and acceptance list Tak