Akta gminy Mostowo z siedzibą w Szreńsku powiat mławski

Reference code
76/19/0
Border dates
1887-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta do 1939 roku: księgi ludności i rejestry mieszkańców, skorowidze do rejestru, akta podatkowe. Dział ogólno-organizacyjny: protokoły rady i zarządu gminnego, sprawy majątku samorządowego. Dział gospodarki gminnej: wykaz nieruchomości rolnych. Dział administracyjny: wykazy członków rady gminy, akta TPPR z 1950 roku. Referat ogólno-administracyjny: protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, uchwały i kontrola ich wykonania, plany pracy i sprawozdania z działalności rady i jej organów, podział administracyjny i tworzenie gromad w 1954 r., sprawy sołtysów i zebrań gromadzkich, protokoły zebrań Komitetu Frontu Narodowego, opisy gromad gminy Szreńsk. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: propaganda (sygn.134) zawierająca pogadanki i komunikat radiowęzła lokalnego oraz akta Komisji Propagandowej, sprawy GS „SCH” oraz księgi szarwarku. Referat rolny: przejmowanie gruntów przez gminę do zagospodarowania.

The history of the creator:

Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie.

Border dates:

1887-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

140

Total archival units developed :

140

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 140 ja.