Akta gminy Dębsk z siedzibą w Szydłowie powiat mławski

Reference code
76/20/0
Border dates
1927-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta sprzed 1939 roku: protokoły rady gminnej z lat 1927-1937. Dział ogólno-organizacyjny: zarządzenia i przepis dot. organizacji, charakterystyka gminy z 1946 r., ewidencji i sprawy osobowe członków rady, zarządu i pracowników gminy, protokoły rady gminnej z lat 1945-1949, akta kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, majątek gminy i gromad oraz przedsiębiorstwa (rzeźnia, wodociąg, młyny, cegielnia). Dział finansowo-budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowo-budżetowe, ankiety klasyfikacji gruntów poszczególnych wsi, podatki. Dział administracji społecznej: projekt budynku szkoły w Piegłowie, opieka społeczna osiedlanie ludności. Dział administracyjny: NSP, ewidencja i kontrola ruchu ludności, księga obowiązkowych dostaw. Referat ogólno-administracyjny: wybory 1952 i 1954 r., podział administracyjny gminy, protokoły posiedzeń rady i prezydium, sprawy karno-administracyjne i sądowe listy subskrypcyjne Pożyczki Narodowej. Referat finansowy: budżety z lat 1951-54 i księgi finansowe. Referat spraw socjalno-kulturalnych: akta majątku gminy i gromad. Referat rolny: rejestry obowiązkowych dostaw mleka.

The history of the creator:

Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie.

Border dates:

1927-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

113

Total archival units developed :

113

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 113 ja

Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. ujęto 1 ja