Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koźminie

Reference code
11/315/0
Border dates
1951-1973
Number of series
1
Number of scans
0

Content:

1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy ustrojowe i organizacyjne, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji MRN, organizacja pracy, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, interpelacje i wnioski radnych, statystyka, bilans zatrudnienia, Powiatowa Wystawa Rolnicza w Koźminie (sygn. 1-82, 101-134; 1951-1973). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: budżety (sygn. 83-100; 1951-1972).

The history of the creator:

Prezydia miejskich rad narodowych były terenowymi organami jednolitej władzy państwowej w miastach, powstałymi i działającymi w oparciu o ustawę z 20 marca 1950 r. (Dz.U., nr 14, poz. 130). W myśl ustawy rady narodowe kierowały na swoim terenie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, a także należały do nich wszystkie sprawy w zakresie władzy i administracji państwowej, nie zastrzeżone na rzecz innych organów. Szczegółowe kompetencje miejskich rad narodowych przyniosła kolejna ustawa o radach narodowych z 25 stycznia 1958 r. (Dz.U., nr 5, poz. 16; tekst jednolity: Dz.U. 1963, nr 29, poz. 172). Ich podstawowym zadaniem było prowadzenie gospodarki komunalnej oraz zaspokajanie potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców miast. W szczególności należały do nich sprawy: 1) miejskich elektrowni i gazowni, zakładów wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczania miasta, przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, budowy i utrzymania dróg, ulic, placów i mostów; 2) zarządu budynków mieszkalnych i gospodarki terenami; 3) miejskich zakładów produkcyjnych i jednostek usługowych; 4) zabezpieczenia lokali dla szkół podstawowych i prowadzenia przedszkoli; 5) archiwów, teatrów, instytucji muzycznych, domów kultury i świetlic, bibliotek powszechnych oraz 6) lecznictwa otwartego, izb porodowych, punktów położniczych i żłobków. Dla poszczególnych dziedzin swojej działalności miejska rada narodowa powoływała stałe i niestałe (doraźne) komisje, które z jej ramienia wykonywały nadzór nad działalnością jej organów, przygotowywały projekty ważniejszych uchwał rady oraz sprawowały kontrolę społeczną. Organem wykonawczym i zarządzającym MRN było (powoływane przez nią) prezydium, składające się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i członków. Poszczególnymi dziedzinami spraw należących do właściwości rady zarządzały referaty prezydium, które od 1958 r. były również terenowymi organami administracji państwowej. Bezpośredni nadzór nad miejską radą narodową i jej prezydium sprawowała powiatowa rada narodowa i jej prezydium. Zgodnie z rozporządzeniem z 18 kwietnia 1958 r. w prezydiach rad narodowych miast nie stanowiących powiatu powinny zostać ustanowione następujące referaty: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, przemysłu i handlu, spraw socjalnych i kulturalnych, ogólno-administracyjny, finansowy oraz urząd stanu cywilnego (Dz.U., nr 25, poz. 103). Kolejne rozporządzenie z 20 marca 1970 r. (Dz.U., nr 7, poz. 56) dodało tylko referat spraw wewnętrznych i rozszerzyło nazewnictwo dwóch innych (referat oświaty, kultury i spraw socjalnych oraz referat handlu, przemysłu i usług). Istotne zmiany przyniosły ustawa z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U., nr 49, poz. 312) oraz ustawa z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U., nr 47, poz. 276). Rady narodowe – organy władzy państwowej stały się także podstawowymi organami samorządu. Wojewódzka rada narodowa mogła ustanowić w gminie i sąsiadującym z nią mieście nie stanowiącym powiatu wspólną radę miasta i gminy. Jednocześnie władza wykonawcza i zarządzająca została przekazana nowoutworzonym terenowym organom administracji państwowej – naczelnikom miast i gmin. Gmina i Gminna Rada Narodowa w Koźminie zostały utworzone w wyniku wspomnianej ustawy z 1972 r. oraz uchwały nr XVIII/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 5 grudnia 1972 r. (Dz. Urz. WRN w Poznaniu 1972, nr 32, poz. 391). Z dniem 1 listopada 1973 r. utworzono wspólną radę dla gminy i miasta Koźmin (tamże, 1973, nr 174, poz. 174).

Border dates:

1951-1973

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

134

Total archival units developed :

134

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak