Kaliski Zarząd Powiatowy

Reference code
11/321/0
Border dates
[1864] 1867-1914
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1) Wydział Ogólny: ogłaszanie praw, nominowanie i zwalnianie pracowników, sprawozdania roczne, statystyka, kontrole gmin, sprawy wyżywienia, zezwolenia na zakłamie organizacji społecznych, ucieczki z więzień i aresztów (sygn. 1-229, 991-1002 i 1002-1007; [1864] 1867-1913). 2) Wydział Administracyjny: nadzór nad duchowieństwem i jego majątkami, kontrola wydzierżawionych gruntów oraz wydatków na budowę i remonty obiektów kościelnych, reforma administracja (przekształcenie miast: Błaszki, Chocz, Opatówek i Stawiszyn w osady, tworzenie gmin wiejskich) (sygn. 230-304; 1867-1903). 3) Wydział Miejski: sprawy wyznaniowe i kościelne, statystka ludnościowa i przemysłowa, szkolnictwo podstawowe, sieć dróg i mostów (sygn. 305-473; 1875-1913). 4) Wydział Finansowy: podatki, emerytury (sygn. 474-552; 1867-1914). 5) Wydział Policyjny: nadzór nad ludnością, poszukiwania osób za przestępstwa polityczne, nadzór nad powracającymi z zsyłki, spisy powstańców styczniowych, opinie o duchownych, emigracja, kontrabanda, przestępstwa pospolite, emigracja, przesiedlenia do Rosji, wykazy aresztantów (sygn. 553-759 i 1008-1012; [1866] 1867-1914). 6) Wydział Policyjny (Tajny): jw. (sygn. 760-779; 1876-1908). 7) Wydział Naczelnika Ziemskiej Straży: jw. (sygn. 780-835; 1868-1914). 8) Wydział Naczelnika Ziemskiej Straży (Tajny): jw. (sygn. 836-872; 1868-1914). 9) Wydział Lekarski: sprawozdawczość sanitarna, prywatna praktyka lekarska, akuszerki, prostytucja (sygn. 873-890; 1867-1902). 10) Wydział Budowlany: budowa i utrzymanie dróg, ceny materiałów budowlanych i robocizny (sygn. 891-897; 1868-1884). 11) Wydział Ubezpieczeń: transport drogowy i wodny (sygn. 898-899; 1868-1871). 12) Wydział Ludności Stałej: księgi ludności (sygn. 900-990; 1872-1974).

The history of the creator:

Reformy popowstaniowe, zmierzające do unifikacji Królestwa Polskiego i Rosji, przyniosły również reorganizację władz administracji terenowej. Ukaz carski z 19/31 grudnia 1866 r. o zarządzie gubernialnym i powiatowym ustanawiał nowy podział terytorialny i nową organizację administracji w Królestwie Polskim. W miejsce dotychczasowych 5 guberni powołano 10, w tym również (ponownie) gubernię kaliską. Zarząd nad gubernią powierzono gubernatorowi i podlegającemu mu rządowi gubernialnemu jako organowi administracji ogólnej. Zarząd nad powiatem powierzono naczelnikowi powiatu, któremu podlegał urząd (zarząd) powiatowy. Naczelnik sprawował władzę administracyjno-policyjną na szczeblu powiatu, dbając o zachowanie ogólnego porządku, bezpieczeństwa i spokoju, nad należytym załatwianiem spraw w zarządzie powiatowym i podległych urzędach. Dokonywał rewizji magistratów, urzędów gminnych i szpitali, podlegała mu również straż ziemska. Wspomagali go dwaj pomocnicy. Jeden zajmował się czynnościami administracyjnymi i stąd stał na czele wydziału ekonomiczno-administracyjnego, drugi sprawami policyjnymi będąc kierownikiem wydziału wojsko-policyjnego i z urzędu naczelnikiem straży ziemskiej. Trzecim wydziałem - ogólnym - kierował sekretarz. Naczelnik powiatu, pomocnicy, lekarz powiatowy i budowniczy powiatowy tworzyli zarząd powiatu (uezdnoe upravlenie), który zajmował się sprawami niezastrzeżonymi do osobistej decyzji naczelnika. Reformy administracyjne pociągnęły za sobą także zmiany terytorialne w granicach powiatów i gmin. W ich wyniku powiat kaliski obejmował miasta Błaszki i Kalisz, a także Chocz, Iwanowice, Koźminek, Opatówek, Staw i Stawiszyn, które w 1870 r. przemianowano na osady oraz gminy wiejskie: Błaszki, Brudzew, Ceków, Godziesze, Iwanowice, Kamień, Kościelec, Koźminek, Marchwacz, Opatówek, Ostrów, Pamięcin, Tyniec, Zbiersk, Zborów i Żydów. Z biegiem czasu gminy Kalinowa i Olesiec przemianowano na gminy Staw i Chocz oraz utworzoną nową gminę Stawiszyn.

Border dates:

[1864] 1867-1914

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Kališskoe Uezdnoe Upravlenie

Languages:

Availability:

Total archival units:

1012

Total archival units developed :

1012

Total archival units without records:

0

Total current materials

20.0

Total current materials developed

19.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak