Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Laskach

Reference code
11/329/0
Border dates
[1951] 1954-1961
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, sprawy radnych (sygn. 1-8; 1954-1961). 2) Komisje GRN: protokoły, plany pracy (sygn. 9-11; [1951] 1954-1961). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały, plany pracy (sygn. 12-20; 1955-1961). 4) Plany gospodarcze (sygn. 21; 1959-1960). 5) Sprawozdawczość: działalność organów kolegialnych (sygn. 22-24; 1956-1961).

The history of the creator:

Reforma podziału administracyjnego wsi wprowadzona ustawą z dnia 25 września 1954 r. zlikwidowała dotychczasowe jednostki administracji wsi (gminy i gromady), tworząc w ich miejsce nowe gromady (art. 1). Ustawa powoływała gromadzkie rady narodowe, wybierane przez ludność na okres 3 lat, które pełniły również rolę organów administracji państwowej (art. 4). Ich zadaniem było kierowanie na terenie gromady „działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, wiążąc potrzeby gromady z zadaniami ogólnopaństwowymi” (art. 10). Organem wykonawczym i zarządzającym GRN było (powoływane przez nią) prezydium, które jednocześnie zobowiązane było do wykonywania wytycznych i instrukcji prezydium powiatowej rady narodowej (było więc podwójnie podporządkowane) (art. 11 i 27). GRN powoływała również komisje (np. rolną, mienia gromadzkiego) dla poszczególnych dziedzin swojej działalności i sprawowania kontroli społecznej (art. 24-25). W myśl Ustawy dotychczasowe uprawnienia gminnych rad narodowych przeszły na gromadzkie rady narodowe. Faktycznie większość uprawnień przejęło prezydium powiatowej rady narodowej, a gromadzkie rady narodowe w wielu wypadkach zostały ograniczone do wykonywanie jej zarządzeń. Mimo, że w późniejszych latach kompetencje GRN-ów zostały rozszerzone, nigdy nie były one pełnoprawnym gospodarzem gromad. (Przede wszystkim z powodu ograniczenia kompetencji na rzecz powiatów i braku odpowiednich funduszy). Na podstawie wyżej cytowanej ustawy Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu z dniem 5 października 1954 r. powołała na terenie powiatu kępińskiego m.in. gromadę Laski. Objęła ona obszary dotychczasowych gromad: Laski i Smardze oraz miejscowość Różyczka z gromady Piotrówka z gminy Laski. Z dniem 1 I 1962 r. gromadę zlikwidowano włączając ja do gromady Trzcinica. Z dniem 1 stycznia 1973 r., w związku z reformą administracyjno-gospodarczą kraju, zlikwidowano gromady, a w ich miejsce utworzono gminy.

Border dates:

[1951] 1954-1961

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

24

Total archival units developed :

24

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak