Ministerstwo Skarbu w Warszawie

Номер документа
2/10/0
Количество серий
48
Количество сканов
0
Архив

содержание:

Gabinet Ministra: podatki, inwestycje, przedsiębiorstwa, 1920-1939, sygn. 1-83, 7635, 7661; Biuro Personalne: urzędnicy Min. i urzędów podległych, 1914-1939, sygn. 84-3442a, 7636-7657; Departament I Organizacyjno-Administracyjny: organizacja, inspekcja, wynagrodzenia, roszczenia, 1921-1939, sygn. 3443-3805, 7634; Departament II Obrotu Pieniężnego: mennica, kursy, bilanse, banki, dewizy, 1919-1939, sygn. 3806-5114, 7659-7660, 7663; Departament III Budżetu i Majątku Państwa: budżety Państwa, ministerstw, przedsiębiorstw, 1922-1939, sygn. 5115-5236, 7668, 7662; Departament IV Ceł: organizacja urzędów celnych, ochrona granic, dewizy, 1928-1939, sygn. 5237-5533; Departament V Podatków i Opłat: ściąganie podatków, izby skarbowe, odwołania, 1921-1939, sygn. 5534-6827; Departament VI Akcyza i Monopolów: kontrola, opłaty patentowe, Biura Sprzedaży, 1925-1939, sygn. 6828-6907; Biuro Emerytur i Rent: wypłaty, 1921-1939, sygn. 6908-7274; Inspektorat Celny na m. Gdańsk: rokowania celne i sytuacja polityczna w Gdańsku, 1922-1939, sygn. 7275-7326; Akta różnych wydziałów, sygn. 7327-7399; Dopływ akt wyłączonych z Ministerstwa Aprowizacji i AGAD-u, 1918-1935, sygn. 7400-7633, 7664. Sygnatury złożone: 602a,b,c, 1496a, 1760a, 2354a, 2355a, 2541a, 3270a, 3442a, 3551a, 3588a, 3782a, 3793a, 3805a,b, 3991a, 4061a, 4122a, 4374a, 4471a, 4566a, 5122a, 5187a, 5237a, 5774a, 5807a,6060a, 7150a, 7351a,b. Sygnatury puste bądź skreślone: 651, 732, 2546, 3390, 3453, 5914-5922, 7424-7436, 7539-7542, 7585, 7633.

История создателя:

Ministerstwo Skarbu utworzone zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego – z przekształcenia Departamentu Skarbu Tymczasowej Rady Stanu. Zakres działania obejmował wszelkie sprawy wchodzące w zakres skarbowości państwowej oraz polityki finansowej, podatków, ceł, spraw budżetowych, kredytowych, monetarnych i emisyjnych, nadzoru nad instytucjami oraz stowarzyszeniami kredytowymi i asekuracyjnymi. Początkowo Ministerstwo tworzyły Sekcja I Administracyjno-Osobowa, Sekcja II Bankowa, Sekcja III Budżetowa, Sekcja IV Opłat Skarbowych, Sekcja V Podatków Bezpośrednich, Sekcja VI Monopolowa, Naczelna Dyrekcja Ceł, Dyrekcja Monopolu Spirytusowego, Dyrekcja Monopolu Tytoniowego. W 1919r. zniesiona została Dyrekcja Ceł (jej kompetencje przejęła Sekcja VII Celna. Rok 1920 to przemianowanie sekcji na departamenty, powiązane ze zmianą kompetencji i nazw niektórych z nich – i tak funkcjonowały Departament II Kredytowy, Departament IV Ceł, Departament V Podatków i Opłat, Departament IV Akcyz i Monopolów. Kolejne zmiany organizacyjne następowały w latach 1921 (w ramach ministerstwa funkcjonowały departamenty: Administracyjny, Kredytowy, Budżetowy, Ceł, Podatków i Opłat, Akcyz i Monopolów oraz Wydział Prezydialny), 1924 (wprowadzony wtedy schemat obejmował departamenty: Prezydialny, Obrotu Pieniężnego, Budżetowy, Ceł, Podatków i Opłat, Akcyz i Monopolów, Kasowy), 1927 (Departament Prezydialny przemianowano na Ogólny, utworzono również Departament Likwidacyjny), 1932 (zlikwidowane zostały departamenty Kasowy i Likwidacyjny, powstało zaś Biuro Personalne na prawach departamentu), 1935 (powołano wtedy do życia Gabinet Ministra). Ostatni przed wybuchem wojny statut organizacyjny Ministerstwo otrzymało w 1938r. I tak urząd tworzyły: Gabinet Ministra, Biuro Personalne, Departament Organizacyjno-Administracyjny, Departament Obrotu Pieniężnego, Departament Budżetu i Majątku Państwa, Departament Ceł, Departament Podatków i Opłat, Departament Akcyz i Monopolów, Komisja Rewizyjna Monopolów, Biuro Emerytur i Rent. Ministrowi Skarbu podlegało także szereg urzędów o charakterze centralnym, między innymi: Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń, Urząd Długów Państwa, Państwowy Monopol Spirytusowy, Państwowy Monopol Tytoniowy, Polski Monopol Solny, Polski Monopol Loteryjny, Prokuratoria Generalna, Mennica Państwowa, Rada Spółdzielcza, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Państwowy Zakład Emerytalny.

Крайние даты:

1918-1939

классификация:

Имя создателя:

Даты:

1918-1939.

Бывшее название:

Название иноязычные:

Языки:

Наличие:

Всего архивных единиц:

7660

Всего разработанных архивных единиц:

7633

Всего архивных единиц без записей :

0

Всего текущих материалов

148.0

Ogółem opracowanych materiałów bieżących

146.9

Всего разработанных текущих материалов

0.0

Всего архивных единиц:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Всего архивных единиц:

0.0

Всего погонных метров:

0.0

Крайние даты неархивной документации:

Имя Казначейский инвентарь uwagi
список доставки и приемки Tak 25 j.a.
книжный инвентарь утвержденный Tak 7630 j.a.+2 j.a.+1 j.a.

Baza danych IZA