Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/32/0 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Grodzieńskiej [1840-1851] 1901-1915 0 rozwiń
Zespół posiada układ rzeczowy: Priora 1840-1851, 1 j.a., sygn. 1. Akta dotyczące lustracji dóbr państwowych Klejniki w pow. bielskim. Akta spraw wytworzone są przez następujące urzędy leśne: Brześć, Miedna, Małoryte, Ruda w pow. Brześć, Bereza, Dereczyn, Diatłów Kosów, Rożan, Słonim, Szczary w pow. Słonim, Jałówka, Wołkowysk w pow. Wołkowysk, Prużana w tymże powiecie oraz Nowy Ostrów w pow. Sokółka, Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich. Korespondencja prowadzona przez leśnictwa. 1910-1915, 18 j.a., sygn. 2-19. Sprawy personalne. Uposażenie i zakresy czynności 1904-1915, 21 j.a., sygn. 20-40. Sprawozdawczość dotycząca leśnictwa 1912-1915, 7 j.a., sygn. 41-47. Gospodarka leśna 1902-1915, 24 j.a., sygn. 48-71. Sprzedaż i zamiana działek leśnych 1907-1915, 5 j.a., sygn. 72-76. Dzierżawa lasu 1902-1915, 10 j.a., sygn. 77-86. Sprzedaż drzewa 1902-1915, 9 j.a., sygn. 87-95. Bezpłatne wydawanie drzewa 1908-1915, 6 j.a., sygn. 96-101. Nadzór nad lasami prywatnymi 1912-1914, 3 j.a., sygn. 102-104. Nielegalne wyręby i pasienie bydła. Sprawa serwitutów lasach państwowych 1911-1915, 26 j.a., sygn. 105-130. Budowa i remont budynków na terenie leśnictw1901-1915, 5 j.a., sygn. 131-135. Finanse leśnictw 1911-1915, 17 j.a., 136-152. Sprawy różne dotyczące leśnictw Ruda i Szczary 1912-1914, 4 j.a., sygn. 153-156. Plany wsi i gruntów 1850 –1911, 10 j.a., sygn. 157-166. Liczba jednostek w zespole: 166
4/33/0 Komisja Lustracyjna Grodzieńska-plany [1844-1866] 1867-1871 [1873-1905] 0 rozwiń
Materiały kartograficzne z terenu powiatów białostockiego, bielskiego, sokólskiego i wołkowyskiego [1844-1866] 1867-1871 [1873-1905], sygn. 1-334. (dane dotyczące państwowego stanu posiadania gruntów, z zaznaczonymi granicami wsi oraz ogólną powierzchnią gruntów). Korekta ewidencji nab. 3421/2012 5 j.a -0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 339
4/34/0 Białostocka Obwodowa Komisja Budowlana 1833-1843 35373 rozwiń
Księgi protokołów, 1833-1843, sygn. 1-21; Akta spraw, 1833-1843, sygn. 22-106. Liczba jednostek w zespole: 106
4/35/0 Komisja Aprowizacji Ludowej Obwodu Białostockiego 1834-1841 0 rozwiń
Układ akt chronologiczno-numerowy. Są tu: dwie księgi protokołów Komisji z lat 1833 i 1838, akta dotyczące budowy magazynów włościańskich w dobrach ziemskich, Kościelnych i wsiach szlachty zagrodowej, informacje o zapasach zboża w magazynach, o stanie zasiewów, kapitałach aprowizacyjnych w poszczególnych powiatach obwodu, zaludnieniu itp. 1834-1841, 19 j.a., sygn.1-19. Liczba jednostek w zespole: 19
4/36/0 Mierniczy Obwodu Białostockiego 1816-1843 0 rozwiń
Zespół zachowany fragmentarycznie. Zawiera zarządzenia władz nadrzędnych w sprawie struktury urzędu, korespondencję w sprawach osobowych i finansowych mierniczych powiatowych, sprawozdania z dokonywanych czynności, raporty o prowadzonych pomiarach majątków skarbowych (w tym m.in. o pomiarach tzw. dóbr białostockich, tj. wsi: Białostoczek, Wysoki Stoczek, Ogrodniczki, Zawady, Osowicze itp., folwarku Klepacze, starostw: knyszyńskiego i goniądzkiego) oraz korespondencję dotyczącą zabezpieczenia podwód mierniczym; 1816-1843, sygn. 1-24 Dopływ: kn. 2300/1998r. 1 j.a. – 0,01 mb Liczba jednostek w zespole: 25
4/37/0 Kreślarnia Obwodu Białostockiego 1836-1839 0 rozwiń
Zespół zachowany fragmentarycznie; zawiera wyłącznie rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne 20 (nw.) wsi skarbowych w ekonomii klenickiej, leśnictwa bielskiego; 1836-1839, sygn. 1-20 Borysówka, Chrabostówka, Cimochy, Gorodzisko, Kapitańszczyzna, Kotówka, Koweła, Krzywiec, Kuraszewo, Kutowa, Lady, Łosinka, Ochrymy, Osówka, Porosłe, Rybaki, Rzepiska, Trywieża, Wasilkowo, Waśki. Liczba jednostek w zespole: 20
4/38/0 Białostocko-Sokólski Zjazd Pośredników Polubownych [1861] 1868-1905 [1910] 0 rozwiń
Materiały z terenu pow. Białystok (akta) 1872-1886, sygn. 1 (spór o pastwisko w lesie Turośniańskim ze wsią Dołki i Gziki, gm. Juchnowiec Plany: gm. Białostoczek 1872-1891, sygn. 2-8; gm. Choroszcz 1874-1878, sygn. 9-20 (nadziały włościan, parcelacja majątków); gm. Dojlidy 1874-1910; sygn. 21-29; gm. Gródek 1875-1878, sygn. 30-37; gm. Jaświły 1871-1901, sygn. 38-51; gm. Juchnowiec 1876-1892, sygn. 52-70; gm. Krypno 1872-1902, sygn. 71-82; gm. Obrubniki 1873-1903, sygn. 83-101; gm. Przytulanka 1871-1902, sygn. 102-126; gm. Trypucie 1877, sygn. 127; gm. Zabłudów 1875-1892, sygn. 128-145; gm. Zawyki 1876, sygn. 146-148; Plany bez określenia przynależności do gmin 1861-1905, sygn. 149-166; Materiały z terenu pow. Sokółka, plany: gm. Kamionka 1874, sygn. 167-172 (+ 1j.a.); gm. Kruglany 1874-1881, sygn. 173-178; gm. Makowlany 1872-1875, sygn. 179-182; gm. Nowa Wola 1883, sygn. 183; gm. Ostrów 1875-1890, sygn. 184-187 (+ 1j.a.); gm. Zubrzyca 1874-1877, sygn. 188-194; gm. Bagny 1871, sygn. 166a. 1 j.a. (przes.3/2006r) plan wsi Siekierki z lat 60-tych XIXw. korekta ewidencji/ nab.3373/2011r.; 1874-1902, 7 j.a.-0,00 mb. korekta ewidencji/ nab.3377/2011r.; 1872-1876, 2 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 207
4/39/0 Komisja Urządzeń Rolnych Powiatu Białostockiego - mapy 1907-1914 0 rozwiń
Materiały kartograficzne ( w tym plany działek gruntowych włościan, pochodzących z parcelacji wspólnot i podziału ziemi wiejskiej na chutory; granice działek, powierzchnia gruntów, wykazy właścicieli) z terenu pow. białostockiego; 1907-1914; sygn. 1-107 Układ planów – alfabetyczny. korekta ewidencji/ nab.3372/2011r.; 1908-1914, 6 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 113
4/40/0 Komisja Urządzeń Rolnych Powiatu Sokólskiego - mapy 1907-1915 0 rozwiń
Materiały kartograficzne z terenu powiatu sokólskiego 1907-1915; sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/41/0 Urząd Miejski Białostocki do Spraw Opieki nad Rodzinami Zmobilizowanych Wojskowych Niższej Rangi 1914-1917 0 rozwiń
Generalia 1914-1915, sygn. 1-6. Wykaz rodzin otrzymujących zapomogi, korespondencja finansowa. Specialia 1914-1917, sygn. 7-2020. Akta jednostkowe dotyczące poszczególnych rodzin zmobilizowanych wojskowych /dane o stanie rodzinnym i majątkowym, informacje o wysokości zapomóg itp./ Liczba jednostek w zespole: 2020
4/42/0 Urząd Powiatowy Białostocki do Spraw Powinności Wojskowej [1865-1873] 1903-1914 0 rozwiń
Priora 1865-1873, sygn. 1-8. Spisy rekrutów poszerzone o informacje o wyglądzie stanie rodzinnym, wyznaniu wytworzone przez Urząd Powiatowy Białostocki Rekrucki. Księgi protokołów 1911-1912, sygn. 9-10. Akta spraw 1903-1914, sygn. 11-208. Gross akt stanowią poszyty dotyczące poszczególnych poborowych. -Miasto Białystok. -Miasto Jasionówka. -Miasto Knyszyn. -Miasto Trzcianne. -Miasto Suraż. -Gmina Choroszcz. -Gmina Dojlidy. -Gmina Goniądz. -Gmina Gródek. -Gmina Jaświły. -Gmina Juchnowiec. -Gmina Krypno. -Gmina Obrubniki. -Gmina Przytulanka. -Gmina Zabłudów. -Gmina Zawyki. Księgi kancelaryjne 1903-1914, sygn. 209-214. Pomoce archiwalne. Liczba jednostek w zespole: 214
4/43/0 Inspektor Podatkowy Powiatu Sokólskiego 1895-1916 0 rozwiń
Sprawy ogólne (Zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły, sprawozdania, rachunkowość, różne) 1895-1915, sygn. 1-24; Rozkład i wymiar podatku: Zakłady przemysłowe i handlowe 1897-1916, sygn. 25-77; Grunty rolne 1897-1916, sygn. 78-107; Nieruchomości miejskie 1897-1916, sygn. 108-229; Sprawy Urzędu Miejskiego sokólskiego do spraw Podatku Lokalowego 1895-1915, sygn. 230-233. Liczba jednostek w zespole: 233
4/44/0 Dokumenty mieszczańskiej rodziny Sakowiczów z Bielska Podlaskiego 1732-1894 0 rozwiń
XVIII – wieczne wypisy z akt miejskich miasta Bielska Podlaskiego i miasta Kleszczele, XIX – wieczne wypis z akt magistratu miasta Bielska Podlaskiego i akt notarialnych. W/w dokumenty dotyczą kupna-sprzedaży, donacji, intromisji, testamentów, intercyz przedślubnych, mieszczańskiej rodziny Sakowiczów 1732-1894, sygn. 1-37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/45/0 Zarządy Gminne z terenu powiatu sokólskiego guberni grodzieńskiej 1879-1915 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Bagnach powiat sokólski 1899-1912, sygn. 1-3; Zarząd Gminny w Grzebieniach powiat sokólski / XIX/XX /, sygn. 1; Zarząd Gminny w Kamiennej powiat sokólski / XIX/XX /, sygn. 1; Zarząd Gminny w Kruglanach powiat sokolski / XIX/XX/1910-1914, sygn. 1-6; Zarząd Gminny w Makowlanach powiat sokolski / XIX/XX /, sygn. 1; Zarząd Gminny w Nowej Woli powiat sokólski 1879-1897, sygn.1-2; Zarząd Gminny w Ostrej Górze powiat sokólski / XIX/XX/1911-1913, sygn. 1-2; Zarząd Gminny w Ostrowie powiat sokólski /XIX/XX /, 1902-1913, sygn. 1-3; Zarząd Gminny w Romanówce powiat sokólski 1899, sygn. 1-3; Zarząd Gminny w Trofimówce powiat sokólski 1910-1914, sygn. 1-4; Zarząd Gminny w Zubrzycy powiat sokólski 1897-1915, sygn. 1-11. Liczba jednostek w zespole: 37
4/45/1 Zarząd Gminny w Bagnach powiat sokólski 1899-1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 31 do 45 z 1 754 wpisów.