Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/75/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Dział I. Sprawy organizacyjne – zgłaszanie członków, karty personalne, wykazy członków rad, przewodniczących, wybór burmistrzów, statystyka, wykazy pracowników, podział pracy, korespondencja z KRN, udział w konferencjach, lata 1945 – 1950, sygn. 1-75, Dział II. Współudział WRN w akcjach państwowych – straty ludności związane z przemarszem wojsk, oświata i kultura, stypendia, opieka społeczna, komunikacja, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria, zdrowie publiczne, podatek gruntowy, lata 1944 – 1950, sygn. 76-86, Dział III. Finanse samorządowe – budżety Wojewódzkiego Związku Samorządowego, lata 1945 – 1947, sygn. 87-92, Dział IV. Sprawy społeczno-polityczne, lata 1946 – 1950, sygn. 93-96, Dział V. Sprawozdania z działalności, lata 1944 – 1950, sygn. 97-144, Dział VI. Działalność kontrolna, lata 1947 – 1950, sygn. 145-160, Dział VII. Nadzór nad działalnością podległych rad, protokóły posiedzeń PRN i prezydiów, lata 1944 – 1950, sygn. 161-246, Dział VIII. Bezpieczeństwo i sądownictwo – spisy osób zatrzymanych przez oddziały wojskowe, wybór ławników, lata 1945 – 1950, sygn. 247-252, Dział IX. Wojewódzka Komisja Odznaczeniowa – wnioski odznaczeniowe, protokóły komisji, lata 1946 – 1949, sygn. 253-266, Wojewódzka Komisja Kontroli Społecznej – regulaminy, instrukcje, skład WKKS, protokóły, plany, sprawozdania, kontrola rolnictwa, weterynarii, leśnictwa, przemysłu i handlu, komunikacji, aprowizacji i inne, lata 1945 – 1949, sygn. 267-319, inne komisje – protokóły posiedzeń: Komisji Kulturalno-Oświatowej, do zbadania składu rad narodowych, Planowania, Kwalifikacyjnej, Budżetowej, Rolnej, Kontroli Wykonania Planu Inwestycyjnego, lata 1945 – 1950, sygn. 320-332, Wojewódzki Komitet Elektryfikacji i Radiofonizacji wsi – protokóły posiedzeń, regulamin, zgłoszenia miejscowości do radiofonizacji, lata 1948 – 1950, sygn. 333-340, protokóły posiedzeń [sesji] WRN, lata 1949 – 1950, sygn. 341-342, dodatkowy budżet Białostockiego wojewódzkiego Związku Samorządowego i Wojewódzkiego Szpitala Przeciwgruźliczego w Białymstoku na rok 1948, rok 1948, sygn. 343-344, budżet administracyjny i budżet majątku Ignatki Wojewódzkiego Związku Samorządowego, rok 1949, sygn. 345. Liczba jednostek w zespole: 345
4/76/0 Wojewódzki Urząd Ziemski w Białymstoku 1944-1947 0 rozwiń
I. Wydział Prawny – zarządzenia władz nadrzędnych, działalność Wydziału Prawnego, opiniowanie spraw, umowy dzierżawne, majątki opuszczone, nieruchomości przejęte na Skarb Państwa, lata 1944 – 1947, sygn. 1-20, II Wydział Urządzeń Rolnych – zarządzenia władz nadrzędnych, komisje ziemskie, parcelacja-sprawozdawczość, majątki wyłączone spod parcelacji, ewidencja gospodarstw podlegających reformie, lata 1944 – 1947, sygn. 21-82, III. Wydział Rolny – majątki państwowe administrowane przez UZ, przydział gospodarstw jednostkom wojskowym, rok 1945, sygn. 83-84, IV. Wydział Funduszu Ziemi – wykazy obiektów przemysłu rolnego, majątków rolnych, nadleśnictw na terenie Ziem Odzyskanych, bilanse, sprawozdania rachunkowe PFZ, obroty pieniężne w gospodarstwach rolnych, rybnych i zakładach przemysłowych administrowanych przez WUZ, administracja majątkami państwowymi-sprawozdania finansowe, rachunki, zbiory w majątkach, Zarząd Ośrodków Wydzielonych: narzędzia i maszyny rolnicze, praca traktorów, straty, inspekcja majątków, kotły parowe, remonty: młynów państwowych, gorzelni, lata /1944/ 1945 – 1947, sygn. 85-157, V. Wydział Techniczno-Pomiarowy – organizacja i funkcjonowanie WUZ, kredyty na odbudowę wsi, scalanie gruntów i odbudowa osiedli, lata 1945 – 1946, sygn. 158-160, VI. Wydział Wodno-Melioracyjny – statystyka i sprawozdania z działalności wydziału, wykazy robót i projektów melioracyjnych wykonanych z F.O.R.R., lata 1944 – 1947, sygn. 161 – 170, VII. Wydział Weterynarii – lecznictwo, sprawy personalne lekarzy weterynarii, sprawozdania z działalności wydziału, lata 1944 – 1946, sygn. 171-176, VIII. Plany gruntów – wsie: Kruszewo-Głąby, Sokoły-Nowosiółki, Kruszewo-Wypychy, miasto: Sokoły pow. Wysokie Mazowieckie, rok 1946, sygn. 177-179, Rejestr szczegółowy pomiarowo-szacunkowy po scaleniu obszaru „Goniądz” pow. Białostocki, zał. szkice zmian w poszczególnych gospodarstwach, lata 1946 – 1947, sygn.180, Akta parcelacji majątków, lata 1944 – 1947 /1948/, sygn. 181-229, Rejestry pomiarowo-szacunkowe, lata 1945 – 1947, sygn. 230-240. korekta ewidencji/ nab.3369/2011r.; 1945, 1 j.a.-0,00 mb., dopływ nab.3579/2016r.-Akta parcelacji majątku Czarna Wieś gm.Czarna Wieś pow. białostocki 1945-1946 1j.a-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 242
4/77/0 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
I. Wydział Ogólny – opinie, interwencje, wykazy osób, których nie należy przyjmować do służby, odznaczenia, awanse, nauczanie religii, okólniki, zarządzenia Ministra Oświaty, Kuratorium, biuletyny, kontrola KOS, sprawozdania statystyczne, plany gospodarcze na 1950 r., odbudowa szkół, wydzielanie gruntów na cele szkolne, lata 1944 – 1950, sygn. 1-46, II. Wydział Kształcenia Nauczycieli, lata 1947 – 1950, sygn. 47-50, III. Komisja Weryfikacyjna – ilość uczniów przyjęta na podstawie świadectwa tajnego nauczania, ankiety indywidualne z terenu poszczególnych powiatów, lata 1944 – 1946, sygn. 51-60, IV. Wydział Szkolnictwa Średniego Ogólnokształcącego – komisje egz., wykazy abiturientów, wizytacje szkół ogól., sprawozdania powizytacyjne ośrodków dydaktyczno-naukowych, lata 1945 – 1950, sygn. 61-64, V. Referat Bibliotek – protokół organizacyjny Koła B-stockiego Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, konferencje kierowników bibliotek pow., sprawozdania z organizacji bibliotek i ich działalności, lata 1944 – 1950, sygn. 65-78, Dopływy: Dziennik Urzędowy KOSB, lata 1945 – 1948, sygn. 79, Orzeczenia w sprawie organizacji szkół powszechnych, rok 1949, sygn. 80, Sprawozdania z prac kulturalno-oświatowych, lata 1948 - 1949, sygn. 81, Wizytacje Inspektoratu Szkolnego i szkół – sprawozdania, m. B-stok, pow. Wysokie Mazowieckie, lata 1945 – 1950, sygn. 82-83, Wykazy obwodów szkół ogólnokształcących, rok 1949, sygn. 84, Licea Pedagogiczne i Wychowawczyń Przedszkoli – sprawozdania z działalności, lata 1949 – 1950, sygn. 85, Szkoły TPD – tworzenie i reorganizacja, lata 1949 – 1950, sygn. 86, Kursy i szkolenia niewykwalifikowanych nauczycieli – sprawozdania z egzaminów, lata 1947 – 1950, sygn. 87, Przedszkola – dane statystyczne, lata 1946 – 1950, sygn. 88, Domy Dziecka – inspekcje, dane statystyczne, lata 1945 – 1949, sygn. 89, Wychowanie przedszkolne – instrukcje, konferencje, lata 1945, 1949, sygn. 90, Konferencje szkoleniowe – kształcenie nauczycieli, lata 1948 – 1950, sygn. 91-92. Liczba jednostek w zespole: 92
4/78/0 Izba Skarbowa w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Wydział I Ogólny: Organizacja Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych, lata 1945 – 1950, sygn. 1-20, Sprawozdania z działalności wydziałów Izby Skarbowej, lata 1944 – 1950, sygn. 21-27, Ewidencja osobowa, etaty, lata 1944 – 1948, sygn. 28-44, Odbudowa, lata 1946 – 1949, sygn. 45-54, Wydział II Podatków i Opłat: Zjazdy dyrektorów, naczelników, Komisja Odwoławcza, lata 1946 – 1950, sygn. 55-76, Inspekcje, lata 1946 – 1950, sygn. 77-92, Komisje obywatelskie, lata 1947 – 1950, sygn. 93-103, Ruch cen, lata 1948 – 1950, sygn. 104-109, Podatek gruntowy, lata 1948 – 1950, sygn. 110-148, Podatek obrotowy i dochodowy, lata 1948 – 1950, sygn. 149-178, Podatek od wynagrodzeń, lata 1948 – 1950, sygn. 179-184, Podatek od wzbogacania wojennego, od nabycia praw majątkowych, lata 1947 – 1950, sygn. 185-192, Wydział III Rachunkowo-Kasowy, lata 1944 – 1950, sygn. 193-201, Wydział IV Akcyz i Monopolów: Ogólne – okólniki, sprawozdania Okręgowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej, straty wojenne, lata 1944 – 1950, sygn. 202-214, służba akcyzowa - organizacja i lustracje placówek akcyzowych, lata 1944 – 1950, sygn. 215-233, Podatki pośrednie i opłaty monopolowe, lata 1944 – 1949, sygn. 234-248, Monopole – potajemne gorzelnictwo, monopol solny, zapałczany, lata 1944 – 1950, sygn. 249-280, Karty ewidencyjne pracowników, lata 1945 – 1951, sygn. 281. Dopływ z dn. 08-01-2010r. nab. 3230/2010r.,1947-1950; 7 j.a.-0,08 mb. Dopływ z dn. 01-04-2010r. nab. 3254/2010r.,1949-1950; 3 j.a.-0,03 mb. Liczba jednostek w zespole: 291
4/79/0 Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Białymstoku [1938,1944] 1945-1951 0 rozwiń
Zarządzenia szczebla ministerialnego, lata 1945 – 1951, sygn. 1-13, Protokóły z konferencji – R.I.O.S., Brygad O.S., lata 1946 – 1951, sygn. 14-21, Planowanie i sprawozdawczość – sprawozdania miesięczne, analiza sprawozdawczości, lata 1946 – 1951, sygn. 22-73, 65a, Lustracje – inspekcje i lustracje w R.I.O.S., Brygadach oraz O.I.O.S., lata 1946 – 1950, sygn. 74-100, Przestępstwa skarbowe – zarządzenia, okólniki, protokóły zajęcia mienia opuszczonego i poniemieckiego, notowanie cen czarnogiełdowych w cotygodniowych sprawozdaniach, lata 1946 – 1949, sygn. 101-111, Likwidacja Ochrony Skarbowej – zarządzenia G.I.O.S. dotyczące reorganizacji i likwidacji Ochrony Skarbowej, lata 1950 – 1951, sygn. 112-117, Likwidacja R.I.O.S. w Morągu i Mrągowie z udziałem O.I.O.S. w Białymstoku, lata 1950 – 1951, sygn. 118, akta osobowe pracowników Ochrony Skarbowej, lata 1945 – 1951, sygn. 119-333 Liczba jednostek w zespole: 333
4/80/0 Rejonowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Białymstoku 1944-1951 0 rozwiń
Planowanie prac, rok 1951, sygn. 1, Sprawozdania z działalności – miesięczne, lata 1949 – 1950, sygn. 2, Kontrole, lata 1949 – 1951, sygn. 3-4, Sprawy osobowe, lata 1944 – 1951, sygn. 5-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/81/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Białymstoku 1949-1951 [1957] 0 rozwiń
: Dział Ogólny – instrukcje, kontrole RUL, sprawy osobowe, lata 1949 – 1951, sygn. 1-4, Dział Likwidacyjny – ewidencja nieruchomości, sprawozdania statystyczne dotyczące zarządzania i przekazywania nieruchomości opuszczonych i porzuconych, lata 1949 – 1951 [1953], sygn. 5-13, Dział Egzekucyjny – sprawy egzekucji mienia przepadłego na rzecz skarbu państwa na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, lata 1949 – 1951 [1957], sygn. 14-221. Liczba jednostek w zespole: 221
4/82/0 Urząd Skarbowy Akcyz i Monopoli Państwowych w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Organizacja Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopoli Państwowych w Białymstoku, lata 1945 – 1950, sygn. 1-2, Nieruchomości zajmowane przez urząd i remonty w nich wykonane, lata 1946 – 1949, sygn. 3-4, Monopol spirytusowy, lata 1948 – 1950, sygn. 5-7, Gorzelnie rolnicze, lata 1944 – 1950, sygn. 8-10, Opodatkowanie piwa, rok 1948, sygn. 11, Sprzedaż artykułów monopolowych – zezwolenia, lata 1944 – 1949, sygn. 12, Walka z potajemnym gorzelnictwem i uprawą surowca tytoniowego, lata 1944 – 1949, sygn. 13, Ewidencja zakładów detalicznej sprzedaży artykułów akcyzowo-monopolowych, lata 1947 – 1949, sygn. 14, Monopol solny, lata 1947 – 1949, sygn. 15, Sprawy różne – akcja oszczędnościowa, raporty w sprawie napadów na pracowników urzędu, sprawy osobowe, lata 1944 – 1949, sygn. 16-20. Liczba jednostek w zespole: 20
4/83/0 Okręgowy Inspektor Pracy VI Okręgu 1944-1950 0 rozwiń
I. Sprawy organizacyjno-finansowe – protokóły odpraw Okręgowych Inspektorów, protokóły kontroli, sprawozdania budżetowe, lata 1945 – 1950, sygn. 1-3, II. Sprawy personalne – wykazy pracowników, akta osobowe pracowników Okręgowej Inspekcji Pracy, lata 1944 – 1949, sygn. 4-32, III. Działalność inspekcji pracy – protokóły konferencji, rok 1949, sygn. 33, IV. Konferencje Inspektorów Okręgu – protokóły, sprawozdania, lata 1944 – 1949, sygn. 34-37, V. Sprawozdania Okręgowego Inspektora, lata 1944 – 1950, sygn. 38-42, VI. Sprawozdania Inspektorów Obwodów – Obwody Białystok, Suwałki, Łomża, Ełk, sprawozdania roczne opisowe i statystyczne, lata 1944 – 1949, sygn. 43-60, VII. Protokóły wizytacji zakładów i orzecznictwa – protokóły, nakazy, orzeczenia karno-administracyjne, lata 1946 – 1950, sygn. 61-62, VIII. Budowa i przebudowa zakładów – opinie inspektora o projektach, lata 1946 – 1950, sygn. 63-66, IX. Zbiorowe układy pracy – rejestr zbiorowych układów i układy poszczególnych zakładów pracy, lata 1944 – 1949, sygn. 67-104. Liczba jednostek w zespole: 104
4/84/0 Okręgowy Urząd Zatrudnienia w Białymstoku 1946-1950 0 rozwiń
Sprawy organizacyjno-personalne – instrukcje, wykazy placówek, wykazy pracowników, organizacja obwodowych urzędów, lara 1946 – 1950, sygn. 1-5, Działalność urzędu – sprawozdania, lata 1947 – 1950, sygn. 6-8, Akcja interwencyjna urzędu – sprawozdania, werbunek robotników, warunki pracy i płacy, lata 1948 – 1950, sygn. 9-16, Rejestracja bezrobocia i wolnych miejsc pracy – sprawozdania statystyczne dot. poszukujących pracy i wolnych miejsc, lata 1946 – 1950, sygn. 17-25, Clearing pracy – sprawozdania statystyczne, pośrednictwo pracy, stan zatrudnienia w trzech sektorach, lata 1947 – 1949, sygn. 26-29, Protokóły kontroli Urzędu Zatrudnienia w Białymstoku, lata 1947 – 1950, sygn. 30. Liczba jednostek w zespole: 30
4/85/0 Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Białymstoku 1944-1947 0 rozwiń
Okólniki i instrukcje, lata 1944 – 1947, sygn. 1-4, Sprawozdania miesięczne z działalności WUIiP, lata 1945 – 1947, sygn. 5-18, Sprawozdania z akcji masowych, lata 1945 – 1946, sygn. 19-20, Sprawozdania i meldunki miesięczne z powiatów, lata 1944 – 1947, sygn. 21-48, Inne sprawozdania, lata1944 – 1947, sygn. 49-52, Protokóły narad kierowników powiatowych, lata 1945 – 1946, sygn. 53-56, Kwestionariusze sprawozdawcze, ankiety prelegentów, lata 1945 – 1946, sygn. 57-58, Listy osób zamordowanych przez podziemie, rok 1946, sygn. 59, Krajowy zjazd naczelników WUIiP, rok 1945, sygn. 60, Korespondencja z Ministerstwem i powiatami, lata 1944 – 1947, sygn. 61-70, Listy pracowników, finanse, lata 1945 – 1947, sygn. 71-74, Redakcja „Jedności Narodowej” i inne materiały prasowe, lata 1944 – 1947, sygn. 75-83. Liczba jednostek w zespole: 83
4/86/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Wojewódzki Oddział w Białymstoku [1944] 1945-1950 [1952] 0 rozwiń
W zespole znajdują się akta następujących komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Oddziału PUR: I. Działu Ogólnego – 56 j.a. w tym: 1. Referatu Ogólnego – 37 j.a. 2. Kancelarii – 1 j.a. 3. Referatu Gospodarczego – 9 j.a. 4. Referatu Personalnego – 9 j.a. II. Działu Finansowo-Budżetowego – 20 j.a. III. Działu Prawnego – 35 j.a. IV Działu Statystyki i Ewidencji – 51 j.a. V. Działu Osadnictwa – 51 j.a. w tym Referatu Pracy – 9 j.a. VI. Działu Etapowego – 7 j.a. VII. Działu Transportowego – 27 j.a. VIII. Działu Zdrowia – 7 j.a. IX. Biura likwidacyjnego – 26 j.a. X Orzeczenia odszkodowawcze - 3776 j.a. XI Repertoria i skorowidze wydanych orzeczeń - 7 j.a. XII Akta osobowe - 750 j.a; korekta ewidencji / nab. 3316/2010r.,1945-1950; 8 j.a.-0,10 mb. Liczba jednostek w zespole: 4830
4/87/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Białymstoku 1945-1949 [1951] 0 rozwiń
Akta Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Białymstoku zostały wytworzone przez następujące komórki organizacyjne: Wydział Ogólny 1945-1949, 15 j. a. Wydział Finansowy 1945-1946, 2 j. a. Wydział Ewidencyjno-Szacunkowy 1945-1949, 138 j. a. Wydział Likwidacyjny 1948-1949, 4 j. a. Wydział Prawny 1945-1949, 1993 j. a. Wyodrębniono serię akt osobowych pracowników Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego liczącą 202 j. a. Najbardziej liczną serią jest dokumentacja sądowa dotyczaca wprowadzenia w posiadanie opuszczonych nieruchomości, znajdująca się w aktach Wydziału Prawnego. Wprowadzanie odbywało się na wniosek osób zainteresowanych, a Urząd Likwidacyjny reprezentował tam interesy skarbu państwa. W aktach zachowane są wnioski o przywrócenie posiadania, protokóły rozpraw sądowych i sentencje wyroków. Ważną serię stanowi także dokumentacja egzekucji mienia przepadłego na skarb państwa na podstawie wyroków sądowych. Wyroki zapadały niemal wyłącznie w sprawach o charakterze politycznym. Dokumentacja osobowa pracowników, a zwłaszcza podania o przyjęcie do pracy, zawiera dużo informacji o wcześniejszych losach osób ubiegających się o zatrudnienie. Liczba jednostek w zespole: 2537
4/88/0 Zarząd Miejski w Białymstoku [1926-1943] 1944-1950 [1951-1974] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjny (Prezydialny) 1944-1950, 71 j.a. (1a, 1b) Wydział Odszkodowań Wojennych 1944-1946, 66 j.a. Wydział Przemysłu i Handlu 1946-1948, 4 j.a. Miejska Komisja Notowań Cen 1947-1949, 3 j.a. Miejska Komisja Kontroli Cen 1947-1950, 3 j.a. Wydział Finansowo Podatkowy 1946-1948, 6 j.a. Wydział Oświaty i Kultury 1944-1949, 14 j.a. Wydział Zdrowia 1944-1949, 28 j.a. Wydział Techniczny 1947-1950, 1 j.a. Dopływy wyłonione z akt Prezydium MRN w Białymstoku Wydział Finansowo Podatkowy 1949-1950, 6 j.a. Wydział Organizacyjny 1945, 1949-1950, 4 j.a. Księgi inwentarzowe Dział A 1944-1949, 2 j.a. Areoklub Białostocki w Białymstoku 1946-1949, 1 j.a. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Białymstoku 1946-1949, 1 j.a. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Białymstoku 1948-1950, 1 j.a. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Białymstoku 1945-1948, 1 j.a. Związek Esperantystów w Polsce Oddział w Białymstoku 1947-1948, 1 j.a. Księga uchwał za lata 1947-1950, 1 j.a. Dopływ z dnia 01-07-2004r., 30 j.a.- 1,17 mb. / Dopływ z dnia 29-04-2008r., 1643 j.a.- 6,55 mb / Dopływ z dnia 2009-05-13; 184 j.a.-0,70 mb Dopływ z dnia 2010-01-11; 466 j.a.-1,60 mb. / Dopływ z dnia 2010-04-06; 323 j.a.-1,21 mb. Liczba jednostek w zespole: 2860
4/89/0 Starostwo Powiatowe Białostockie [1935-1939] 1944-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny – konferencje starostów, kierowników urzędów niezespolonych, sprawozdania starosty, sytuacje zarządów miejskich i gminnych, podział terytorialny, spis ludności, statystyka rolna, lata1944 – 1950, sygn. 1-32, Referat Administracyjno-Prawny – wykazy, organizacja i kontrola USC, lata 1944 – 1950, sygn. 33-37, Referat Rachunkowo-Gospodarczy – protokół kontroli rachunkowości, rok 1946, sygn. 38, Referat Szkód Wojennych – kwestionariusze dot. rejestracji szkód wojennych w poszczególnych miastach, gminach i wsiach, lata 1945 – 1946, sygn. 39-117, Referat Kultury i Sztuki – kwestionariusze sprawozdawczo-statystyczne placówek czynnego upowszechniania kultury, rok 1949, sygn. 118, Referat Karno-Administracyjny – rejestry spraw karnych, lata 1949 – 1950, sygn. 119-120, Referat Społeczno-Polityczny – referendum ludowe, wybory do Sejmu, mniejszości narodowe, rejestracja stowarzyszeń, ochrona przed pożarami, bezpieczeństwo publiczne, osadnictwo, lata 1944 – 1950, sygn. 121-132, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – scalanie gruntów wsi Cisówka gm. Michałowo, lata 1935 – 1948, sygn. 133, Referat Budowlany – sprawozdania, odbudowa wsi, projekty budynków szkolnych, kościołów, żłobków, domu starców, itp., lata 1946 – 1950, sygn. 134-152, Referat Aprowizacji i Handlu – sprawozdania, lustracje, rok 1947, sygn. 153-154, Referat Przemysłowy – sprawozdania o stanie przemysłu, rejestracja zakładów rzemieślniczych, lata 1946 – 1947, sygn. 155-157, Referat Aprowizacji – sprawozdania o działalności, lata 1947 – 1948, sygn. 158, Referat Przemysłu i Handlu – organizacja referatu, sprawozdania z działalności, lustracje, wykazy przedsiębiorstw przemysłowych, lata 1947 – 1949, sygn. 159-162, Referat Przemysłu – ewidencja zakładów przemysłowych, lata 1949 – 1950, sygn. 163, Referat Handlu – młyny, ewidencja, dane o przemyśle, rok 1950, sygn. 164, Referat Opieki Społecznej – wykazy rodzin pozostałych po zamordowanych przez okupanta gm. Gródek, rok 1945, sygn. 165, Referat Zdrowia – sprawozdania, kontrola sanitarno-porządkowa, ośrodki zdrowia, sprawozdania ośrodków, punktów sanitarnych, lata 1945 – 1950, sygn. 166-177, Dział Samorządu: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły PRN, Prezydium PRN, sprawozdania PRN, odprawy kierowników, wykazy pracowników samorządowych, lata 1946 – 1950, sygn. 178-186, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1950, sygn. 187-197, Referat Inspekcji Samorządowej – lustracje gmin i miast, protokóły GRN i zarządów gmin, finanse samorządowe-budżety, sprawozdania finansowe gmin, lata 1947 – 1950, sygn. 193-340, Referat Planowania – plany gospodarcze, gospodarka komunalna, sprawozdania PPI, oświata, kultura, cegielnia, nieużytki rolne, lata 1948 – 1950, sygn. 341-348, Zarząd Koła Zw. Zaw. Pracowników Państwowych – protokóły zebrań, sprawozdania, lata 1947 – 1949, sygn. 349-351, Dopływy: Referat Budżetowo-Rachunkowy – sprawozdanie z wykonania budżetu, rok 1950, sygn. 352, Rejestr poświadczeń obywatelstwa, lata 1945 – 1950, sygn. 353-354, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – akta parcelacji i przejęcia na własność Państwa majątków, lata 1944 – 1950, sygn. 355-366. dopływ - kn. 2841/2006r. 1 j.a.-0,01 mb.; dopływ - kn. 3291/2010r. 1 j.a.-0,01 mb. korekta ewidencji/ nab.3368/2011r.; 1938, 1 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 369
Wyświetlanie 91 do 105 z 1 754 wpisów.