Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/23/0 Starostwo Powiatowe w Tucholi 1939-1945 0 rozwiń
1. Ogólna administracja: przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej i administracji landratury 2. Policja: organizacja żandarmerii i policji, poszukiwania osób zaginionych 3. Sprawy szkolne: administracja szkół, obsada szkół, sprawy finansowo-gospodarcze szkół, kroniki szkolne 4. Kultura i ochrona niemczyzny: wykazy poległych, sprawy meldunkowe, sprawy niemieckiej siły roboczej, zatrudnianie obcokrajowców 5. Opieka społeczna i opieka nad młodzieżą: przepisy dotyczące rent i pomocy społecznej, statystyka, sekwestr majątku klasztornego w Bysławku 6. Sprawy zdrowia: zwalczanie chorób, szczepienia ochronne, położne 7. Sprawy budowlane, mieszkaniowe i osadnicze: wykazy majątku polskiego, opieka nad Niemcami z Rzeszy 8. Sprawy finansowe i podatkowe: budżety, bilanse powiatowe i gminne, pożyczki, kredyty, pobór podatku 9. Sprawy gospodarcze Liczba jednostek w zespole: 267
6/24/0 Starostwo Powiatowe w Wyrzysku 1831-1919 0 rozwiń
1. Sprawy państwowe: wykazy wyborców do Sejmu Pruskiego, odznaczenia 2. Sprawy podatkowe: wykazy płatnitków podatku, księgi biercze 3. Sprawy aprowizacji: aprowizacja w czasie wojny i bezpośrednio po wojnie 4. Listy dusz 5. Sprawy dysmembracyjne 6. Sprawy rolne: matrykuły powiatu, dóbr, rybołówstwo, melioracje, spółki wodne, młyny 7. Sprawy budowlane: budowa synagogi w Łobżenicy Liczba jednostek w zespole: 65
6/25/0 Starostwo Powiatowe w Wyrzysku [1881-1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne: sprawy reprezentacyjne, święta narodowe i kościelne 2. Sprawy organizacyjne: wybory, podział administracyjny, polskie nazwy gmin i miejscowości, odznaczenia, sprawy osobowe urzędników 3. Sprawy społeczno-polityczne, bezpieczeństwa i porządku publicznego: wybory do ciał ustawodawczych i samorządowych, obywatelstwo, opcje, rejestry cudzoziemców, policja państwowa, sprawy wyznaniowe, działalność stowarzyszeń i związków, wydawanie gazet i czasopism, strajki, ochrona granic i ruch graniczny, przedsięwzięcia rozrywkowe, teatry i kina, żegluga, sprawy usc, zmiany nazwisk, statystyka przemysłowa, koncesje, ewidencja zakładów, korporacje rzemieślnicze, sprawy górnicze i kolejowe, spółki wodne i drenarskie, młyny wodne, łowiectwo, obwody rybackie, aprowizacja, ceny, przewłaszczenia obiektów miejskich i przemysłowych, szkolnistwo, pożyczki państwowe, instytuty meteorogiczne 5. Sprawy Wojskowe: uchylanie się od służby, jeńcy wojenni, dezercje, pozbawianie obywatelstwa, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne 6. Sprawy opieki społecznej: kasy chorych, ochronki, zakłady opiekuńcze, personel, bezrobocie, pośrednictwo pracy, emigracja i reemigracja 7. Sprawy zdrowia publicznego: organizacja służby zdrowia, stan sanitarny, zakłady lecznicze, apteki, drogerie, personel lekarski, zaopatrzenie w wodę, kontrole artykułów żywnościowych, nadzór nad ubojem i rzeźniami, cmentarze 8. Sprawy weterynaryjne: dozór weterynaryjny, personel 9. Sprawy rolnictwa i reform rolnych: zarządzenia, przewłaszczenia, parcelacja rządowa i prywatna poszczególnych majątków, przymusowy wykup, zapas ziemi, kredyty, obrót nieruchomościami, osady rentowe, anulacyjne i likwidacyjne 10. Sprawy ochrony lasów: zalesianie, lasy prywatne 11. Sprawy budowlane: statystyka budowlana, roboty publiczne, ewidencja grobów i cmentarzy wojennych Liczba jednostek w zespole: 1471
6/26/0 Starostwo Powiatowe w Szubinie 1880-1895 0 rozwiń
1. Młyn w Chobielinie 2. Przemysłowa Szkoła Dokształcająca w Szubinie 3. Kościół ewangelicki w Rynarzewie: budowa 4. Szkoła dla Dziewcząt w Szubinie Liczba jednostek w zespole: 6
6/27/0 Więzienie Karne w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1842-1874 0 rozwiń
Budżety i preliminarze, listy więźniów z lat 1848-1850, 1872, parcele pod cmentarz. Liczba jednostek w zespole: 51
6/28/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Czersku, pow. Chojnice 1786-1874 [1875] 0 rozwiń
1. Organizacja - ordynacja powiatowa, statystyka ludności 2. Nadzór policyjny - obywatelstwo, regulacja granic, budownictwo, cechy rzemieślnicze, opieka medyczna, stan sanitarny, pomoc społeczna 3. Szkolnictwo - zarządzenia, statystyka szkolna, akta dot. poszczególnych szkół 4. Sprawy kościołów - budowa i utrzymanie, organizacja parafii 5. Sprawy podatków, domen i lasów - przewłaszczenia i regulacje stosunków własnościowuych, parcelacja i osadnictwo, utrzymanie dróg i mostów Liczba jednostek w zespole: 97
6/29/0 Starostwo Powiatowe w Wyrzysku 1939-1945 0 rozwiń
Akta niemieckiej listy narodowej w powiecie wyrzyskim. Liczba jednostek w zespole: 6015
6/30/0 vacat - Prokuratura Sądu Obwodowego w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/31/0 vacat - Urząd Domenalno-Rentowy w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/32/0 vacat - Urząd Domenalno-Rentowy w Lidzbarku z siedzibą w Brodnicy - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/33/0 vacat - Urząd Domenalno-Rentowy w Radzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/34/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Nowem, pow. Świecie 1774-1874 0 rozwiń
Stosunki gimnne w poszczególnych wsiach, budowa i utrzymanie dróg gminnych i przeprawy promowej przez Wisłę, dzierżawa guntów i pobór podatków, budowa i utrzymanie szkół, statystyka szkolna, nauczyciele, budowa i utrzymanie świątyń ewangelickich i katolickich dot. m.in. klasztoru bernardynów w Nowem. Liczba jednostek w zespole: 126
6/35/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Kamieniu, pow. Złotów 1801-1844 0 rozwiń
Statystyka ludności, podatki i ciężary gminne, zarządzanie i koszty utrzymania szkół i kościołów. Liczba jednostek w zespole: 24
6/36/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Świeciu 1777-1875 0 rozwiń
Obsada urzędników gminnych, tabele statystyczne, utrzymanie szkół i kościołów, regulacja stosunków własnościowych. Liczba jednostek w zespole: 498
6/37/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Bydgoszczy 1921-1939 0 rozwiń
1. Powiat Bydgoszcz - parcelacje (sygn. 1-11) 2. Powiat Inowrocław - obrót nieruchomościami (sygn. 12-19) 3. Powiat Mogilno - osadnictwo (sygn. 20) 4. Powiat Strzelno - parcelacje (sygn. 21-22) 5. Powiat Szubin - obrót ziemią, parcelacje, osadnictwo, dzierżawa (sygn. 23-83) 6. Powiat Wyrzysk - statystyka, obrót, parcelacje, dzierżawa, osadnictwo (sygn. 84-370, 428-433) 7. Powiat Żnin - parcelacje, osadnictwo, obrót, dzierżawa (sygn. 371-427) 8. Powiat Chojnice - przewłaszczenia majątków (sygn. 436) Liczba jednostek w zespole: 447
6/38/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Tucholi 1773-1874 [1898] 0 rozwiń
1. Organizacja i funkcjonowanie urzędu (sygn. 1-9) 2. Sprawy policyjne (sygn. 10-25) 3. Podatki i finanse (sygn. 26-30) 4. Sprawy wojskowe (sygn. 31-35) 5. Utrzymanie dróg, szos i mostówsygn. (sygn. 36-43) 6. Dysmembracja i zmiany własności (sygn. 44-72) 7. Rolnictwo i leśnictwo (sygn. 73-95) 8. Szkolnictwo (sygn. 96-127) 9. Sprawy kościelne (sygn. 128-140) 10. Sprawy zdrowia i opieki (sygn. 141-151) Liczba jednostek w zespole: 151
6/39/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Więcborku, pow. Złotów 1820-1874 0 rozwiń
Obsada i wynagrodzenie urzędników gminnych, statystyka i finanse szkolne i kościelne, oszacowania majątków i regulacja stosunków własnościowych. Liczba jednostek w zespole: 21
6/40/0 Komisariat Obwodowy Bydgoszcz-Okole, pow. Bydgoszcz 1836-1900 0 rozwiń
Sprawy szkół, dysmembracje i zmiany własności gruntów. Liczba jednostek w zespole: 13
6/41/0 Komisariat Obwodowy Bydgoszcz II [1835]1836-1920 0 rozwiń
Urzędnicy gminni, pobór podatków gminnych, obwody szkolne, kontrole szkół, budowa kościołów. Liczba jednostek w zespole: 36
6/42/0 Komisariat Obwodowy Bydgoszcz III 1860-1920 0 rozwiń
Statuty gmin, budowa i utrzymanie szkół. Liczba jednostek w zespole: 26
Wyświetlanie 21 do 40 z 3 848 wpisów.