Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/459/0 Inspektorat Szkolny w Bydgoszczy [1866] 1920-1939 0 rozwiń
1. Administracja i organizacja Inspektoratu: okólniki, plany pracy i sprawozdania, budżety, sprawy kadrowe, budynek i wyposażenie archiwum Inspektoratu 2. Rady Szkolne Miejscowe i Powiatowe: wybory i wykazy członków, protokoły posiedzeń 3. Nauczyciele: konferencje nauczycielskie, wykazy, zatrudnianie i zwalnianie, dokształcanie, etaty, płace, renty i emerytury, mieszkania, warunki socjalne, biblioteki 4. Nauczanie: programy nauczania, pomoce naukowe, podręczniki 5. Uczniowie: obowiązek szkolny, egzaminy, samorząd szkolny, stypendia, frekwencja, wychowanie fizyczne, wycieczki, kolonie, wystawy uczniów, biblioteki, pomoc lekarska, imprezy kulturalne, działalność towarzystw 6. Szkoły i przedszkola: organizacja, ustrój, sprawozdawczość, higiena szkolna 7. Oświata pozaszkolna: pracownicy oświatowi, plany pracy i sprawozdania, statystyka analfabetów, szkolenia przedpoborowych, opieka nad młodzieżą, teatry amatorskie i chóry, uniwersytety powszechne, biblioteki 8. Akta personalne nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 1268
6/460/0 Inspektorat Szkolny w Szubinie 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne: protokoły, sprawozdania, organizacja i działalność Powiatowej Rady Szkolnej 2. Szkoły: organizacja i ustrój, protokoły rad pedagogicznych, statystyka szkolna, preliminarze, lokale szkolne, szkoły prywatne i dokształcające, ochronki, wizytacje szkół, przedmioty nauczania, oświata pozaszkolna, organizacje i uroczystości szkolne, higiena, opieka lekarska, akta dotyczące poszczególnych szkół w powiecie 3. Nauczyciele: konferencje, protokoły i sprawozdania, ewidencja nauczycieli, dokształcanie, odznaczenia, organizacje społeczno-polityczne, akta personalne kierowników szkół i nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 252
6/461/0 Inspektorat Szkolny w Wyrzysku [1882] 1920-1938 0 rozwiń
I. Inspektorat Szkolny powiatu wyrzyskiego w Nakle: organizacja i biurowość, statystyka i wizytacje szkół, strajk szkolny, etaty i sprawy personalne nauczycieli, pomoce nauczania, biblioteki II. Inspektorat Szkolny w Wyrzysku 1. Organizacja i administracja: okólniki, organizacja biurowości, archiwum 2. Nauczyciele: konferencje nauczycielskie, ubezpieczenia, szkolenia, biblioteki, ogólne sprawy kadrowe 3. Szkoły i nauczanie, uczniowie, organizacje szkolne, oświata pozaszkolna: organizacja szkół, statystyka szkolna, budynki i grunty szkolne, budżety szkół, programy nauczania, wychowanie fizyczne, wycieczki i kolonie, programy pracy i sprawozdania instruktorów oświaty pozaszkolnej 4. Rady szkolne: wybory do rad, protokoły posiedzeń III. Poszczególne szkoły IV. Spis nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 721
6/462/0 Inspekcja i Inspektorat Szkolny w Świeciu n/W-zbiór szczątków zespołów 1894-1941 0 rozwiń
1. Inspekcja Szkolna w Świeciu: organizacja, działalność szkół podczas wojny, lokalna inspekcja szkolna w Jeżewie 2. Inspektorat Szkolny w Świeciu: programy, sprawozdania, budżety Liczba jednostek w zespole: 11
6/463/0 Katolickie Seminarium Nauczycielskie w Bydgoszczy 1902-1920 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-administracyjne: zarządzenia władz zwierzchnich i wewnętrzne, budowa nowego gmachu, biblioteka, sala gimnastyczna 2. Nauczyciele: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej i konferencji nauczycielskich, plany nauczania, zmiany kadrowe 3. Uczniowie: egzaminy, stypendia, kursy, sprawy religijne, zdrowotne, akta personalne uczniów Liczba jednostek w zespole: 28
6/464/0 Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie w Bydgoszczy [1816] 1819-1919 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-administracyjne: przepisy władz zwierzchnich, budowa gmachu szkoły, katalog biblioteki 2. Nauczyciele: protokoły Rady Pedagogicznej i konferencji nauczycielskich, ruch służbowy nauczycieli 3. Uczniowie: egzaminy, prace egzaminacyjne, wykazy uczniów, spisy poległych w czasie I wojny światowej, odpisy świadectw, księgi ocen, akta personalne uczniów 4. Kroniki: materiały do historii szkoły Liczba jednostek w zespole: 55
6/465/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Bydgoszczy [1905] 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne, administracyjne i gospodarcze: zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, zjazdy i konferencje, sprawozdania z działalności, biblioteka, statystyka 2. Nauczyciele: ogólne sprawy personalne, listy płac, prace naukowe nauczycieli 3. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 4. Nauczanie, sport i wychowanie fizyczne: programy i ich realizacja, wycieczki 5. Uczniowie: imienne spisy, karty ewidencyjne uczniów, stypendia, sprawy wojskowe uczniów 6. Egzaminy dojrzałości, kursy kwalifikacyjne, dyplomy: protokoły egzaminów, odpisy świadectw 7. Rada Opiekuńcza, internat, szkoła ćwiczeń: protokoły posiedzeń Rady, ewidencja uczniów, odpisy świadectw 8. Sprawy tajne i poufne: okólniki kuratorium w sprawie pogadanek na bieżące sprawy polityczne, odpisy ulotek KPP, opinie o nauczycielach zatrudnionych w polskich szkołach w Niemczech 9. Kronika szkoły 10. Akta osobowe nauczycieli (22 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 101
6/466/0 Prywatne Liceum im. Dregerówny w Bydgoszczy 1916-1935 0 rozwiń
1. Nadzór państwowy nad działalnością szkoły: przepisy organizacyjne, sprawozdania z działalności, statystyka, protokoły wizytacji, dane personalne o uczniach i nauczycielach 2. Uczniowie: imienne listy uczniów, statystyka, świadectwa odejścia ze szkoły 3. Nauczanie i wychowanie: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, plany nauczania Liczba jednostek w zespole: 18
6/467/0 VII-Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Ks. Piramowicza w Bydgoszczy 1905-1944 0 rozwiń
1. Kaiser Knaben Schule zu Bromberg: świadectwa ukończenia szkoły 2. VII klasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Ks. Piramowicza w Bydgoszczy: protokoły Rady Pedagogicznej, ewidencja uczniów, księgi ocen i świadectwa uczniów, kronika szkoły 3. Kaiser Volks Schule: ewidencja uczniów (roczniki 1929-1938) Liczba jednostek w zespole: 22
6/468/0 Akta szkół - zbiór szczątków zespołów 1816-1971 0 rozwiń
1. Szkoła Powszechna dla Dziewcząt w Bydgoszczy [Kaiser Mädchen Volkschule zu Bromberg]: księga ocen 2. VII klasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 23 im. Tadeusza Kościuszki: księgi świadectw ukończenia szkoły 3. Gimnazjum dla Uchodźców z Kresów Wschodnich w Bydgoszczy: wykazy imienne nauczycieli i uczniów, protokoły Rady Pedagogicznej, listy ocen, świadectwa szkolne 4. Szkoła Katolicka w Broniewie, pow. Wyrzysk: księga uczniów 5. 1 Klasowa Szkoła Ewangelicka w Broniewie, pow. Wyrzysk: księga główna 6. Szkoła Ewangelicka w Dębowie, pow. Wyrzysk: kronika szkoły 7. Szkoła Katolicka w Niemieckiem Łąkiem, pow. Świecie: kronika szkoły 8. Szkoła Wydziałowa i Powszechna Nr 2 w Świeciu: protokólarz Rady Pedagogicznej 9. Progimnazjum w Świeciu [Progymnasium Schwetz]: księgi świadectw 10. 7 Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna z niemieckim j. nauczania w Bydgoszczy: księga ocen, odpisy świadectw 11. Szkoła Wydziałowa w Nakle: kronika szkoły 12. Szkoła Powszechna w Jaszkowie: kronika szkoły 13. Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy - Wilczaku: księga uczniów 14. Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy, ul. Nowogrodzka: spis uczniów 15. Publiczna Szkoła Powszechnaw Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka: spis uczniów 16. Publiczna Szkoła Powszechna im. M. Curie-Skłodowskiej w Bydgoszczy: kronika szkolna 17. Publiczna Szkoła Powszechna św. Jana w Bydgoszczy: ewidencja uczniów, księga ocen, świadectwa szkolne 18. Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy, ul. Staszica: zwolnienia ze szkoły 19. Publiczna Szkoła Powszechna w Fordonie: księga ocen 20. Ewangelicka Szkoła Powszechna w Zimnych Wodach - Kapuściskach Wielkich: ewidencja uczniów 21. Szkoła Katolicka w Serocku, pow.Świecie: ewidencja uczniów 22. Szkoła Powszechna Karola dla Dziewcząt w Bydgoszczy: oprac. dot. postępowania w sprawach narodowościowych 23. Szkoła Katolicka w Dębowie pow. Wyrzysk: kronika szkoły 24. Szkoła Poowszechna w Jarużynie - arkusze ocen 25. Szkoła Powszechna w Mariampolu - arkusze ocen 26. Szoła Podstawowa w Mariampolu - arkusze ocen Liczba jednostek w zespole: 65
6/468/1 VII klasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 23 im. Tadeusza Kościuszki w Bydgoszczy 1935-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/2 Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt w Bydgoszczy 1899-1905 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/468/3 Gimnazjum dla Uchodźców z Kresów Wschodnich w Bydgoszczy 1920- 1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
6/468/4 Szkoła Katolicka w Broniewie, pow. Wyrzysk 1901- 1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/5 1 Klasowa Szkoła Ewangelicka w Broniewie, pow. Wyrzysk 1925- 1925 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/6 Szkoła Ewangelicka w Dębowie, pow. Wyrzysk 1857- 1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/7 Szkoła Katolicka w Niemieckiem Łąkiem, pow. Świecie 1816- 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/8 Szkoła Wydziałowa i Powszechna Nr 2 w Świeciu 1934- 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/9 Progimnazjum w Świeciu (1881) 1895- 1909 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/468/10 7 Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna z niemieckim j. nauczania w Bydgoszczy 1928- 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 561 do 580 z 3 847 wpisów.