Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
93/101/0 Nadmorska Spółdzielnia Pracy Robót Technicznych w Gdyni 1945-1972 0 rozwiń
Dział Finansowo-Księgowy (1946-1971, sygn. 1-18): bilanse netto, protokóły z rewizji i zalecenia, protokóły pokontrolne; Dział Organizacji i Samorządu: książki protokołów z walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu, książka uchwał zarządu, sprawozdania zarządu, protokóły komisji rewizyjnej, książka udziałów, rejestr członków i kandydatów spółdzielni, protokóły z narad roboczych, zasady organizacji, książka służb, regulaminy pracy, zarządzenia wewnętrzne, instrukcja obiegu dokumentów (1945-1971, sygn. 19-53); Dział Techniczno-Inwestycyjny: katalogi wyrobów, plany inwestycyjne, sprawozdania z inwestycji (1948-1970, sygn. 54-59); Dział Planowania i Sprawozdawczości (1948-1971, sygn. 60-70): plany techniczno-przemysłowo-finansowe, plany roczne, plan 5-letni, sprawozdania dla GUS, bilanse roczne, protokoły pokontrolne działu rewizji, książka protokołów z posiedzeń rady spółdzielni, protokóły z posiedzeń zarządu bazy remontowej; Spółdzielnia Pracy Remontowej Urządzeń Pralniczych w Redzie (1945-1972, sygn. 71-86): akta organizacyjne, protokóły zdawczo-odbiorcze, rejestr i deklaracje członków, sprawozdania dla GUS, rejestr sądowy, statuty, protokóły z posiedzeń: rady nadzorczej, prezydium rady, komisji rewizyjnej, komisji ekonomicznej, komisji samorządowo-organizacyjnej, walnych zgromadzeń; bilanse i protokoły polustracyjne, dokumentacja i korespondencja likwidatora. Liczba jednostek w zespole: 86
93/102/0 PORT-SERVICE Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Usług Morskich w Gdyni 1957-1974 0 rozwiń
Dział Organizacyjny (1957-1974, sygn. 1-55, 78-87): akta organizacyjne, rejestr sądowy i statut, regulaminy, schematy organizacyjne, albumy kompetencji, regulaminy pracy, instrukcje wewnętrzne, zakresy czynności, statuty, regulaminy walnych zgromadzeń, komisji i zarządu; protokóły walnych zgromadzeń, posiedzeń rady sp-ni, komisji: samorządowej, rewizyjnej, ekonomicznej, samorządowo-organizacyjnej; rejestr uchwał i zaleceń, protokóły z posiedzeń zarządu, księga uchwał zarządu, zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, komunikaty, rejestr członków i kandydatów sp-ni, deklaracje członków, wykonanie zadań gospodarczych, analizy ekonomiczne, zasady i wytyczne w zakresie planowania i sprawozdawczości, plany w zakresie usług morskich, plany wieloletnie; Dział Ekonomiczny (1957-1971, sygn. 56-62): plany roczne, plany 5-letnie, szczegółowa analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania zbiornikowca „Zatrat” jako stałej bazy bunkrowej; Dział Finansowo-Księgowy (1957-1973, sygn. 63-73): protokoły pokontrolne i zalecenia, książka kontroli, bilanse roczne; Likwidator Spółdzielni (1973-1974, sygn. 74-77): protokół z walnego zgromadzenia, protokoły rewizji z trybu likwidacji, bilans likwidacyjny, przekazanie i przejęcie majątku, akta organizacyjne likwidacji, windykacja należności, rozliczenia i korespondencja dot. roszczeń w trybie likwidacji, rozliczenie zobowiązań i strat, protokoły i wyciągi z posiedzeń rady spółdzielni, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 87
93/103/0 GASTRONOM Spółdzielnia Robotników i Pracowników Przemysłu Gastronomiczno-Hotelowego z ograniczonymi udziałami w Sopocie 1946-1954 0 rozwiń
Sekretariat (1946-1954, sygn. 1-35): protokóły walnych zebrań i walnych zgromadzeń, księga protokołów, protokóły zebrań rady nadzorczej, sprawozdania, księgi protokołów rady nadzorczej, protokóły spółdzielni „Koral”, umowy dzierżawne, protokóły z kontroli, księga udziałów, majątek spółdzielni, urząd rewizyjny, korespondencja związku rewizyjnego, pisma i wnioski, korespondencja w sprawach kredytowych i organizacyjnych, korespondencja, sprawozdania centrali spółdzielni pracy, sprawozdanie „Społem”, statystyka, listy polustracyjne, okręgowy urząd likwidacyjny, akta likwidacyjne; Dział Księgowo-Finansowy (1947-1950, sygn. 36-43): protokóły, zestawienia finansowe, bilanse, kredyt, szacunek wyników, karty informacyjne, wykazy obrotów kasowych, inwestycje, bilans majątkowy, rachunek wyników; Dział Personalny (1949-1950, sygn. 44-47): plan zatrudnienia i płac, akcja socjalna, pożarnictwo, bezpieczeństwo i higiena pracy, sprawy ogólne; Dział Zaopatrzenia: kalkulacja hotelowa, plany gospodarcze, zbiorowe żywienie, kalkulacja, zestawienia klasy 6-tej, zestawienia obrotów, sprawozdania z wykonania kosztów rodzajowych (1948-1950, sygn. 48-55); Komórki na terenie spółdzielni: Koło Przyjaciół Żołnierza, Koło Związkowe Spółdzielni „Gastronom”, Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Gastronomiczno-Hotelowego, Związek Młodzieży Polskiej, kasa zapomogowo-pożyczkowa (1947-1950, sygn. 56-60). Liczba jednostek w zespole: 60
93/104/0 ZETRANS Zjednoczenie Przeładunkowo-Transportowe Spółka z o.o. o. w Gdyni 1945-1949 0 rozwiń
Sekretariat (1945-1948, sygn. 1-15): protokóły i sprawozdania z zebrań zarządu, umowa o najem baraku i placu, sprawozdania z zebrań Związku Ekspedytorów Morskich, zestawienia tonażowe, korespondencja w sprawach organizacyjnych, protokoły z zebrań wspólników firmy „Zetrans”, wypadki przy pracy, notatki służbowe, rozporządzenia i okólniki, sprawy rejestracji w sądzie okręgowym i zarządzie miejskim, sprawy rady prawnego, sprawy przedstawicielstw: Katowice, Zebrzydowice, Warszawa. Łódź, Szczecin; akta likwidacyjne spółek „Żuraw” i „Zetrans”; Dział Spedycyjny (1945-1947, sygn. 16-35): normy wyładowań, taryfa portowa, załadowanie towarów UNRRA, wyładunek towarów: drobnica, śledzie, blacha cynkowa, nasiona, świeże ryby, biel cynkowa, cukier, klepki dębowe, minia ołowiana, płyty parkietowe, drzewo, deski, tarcica; Buchalteria (1945-1949, sygn. 36-56): bilanse, zestawienia, noty memoriałowe, korespondencja, protokoły kontroli rachunkowości, księga amortyzacji, dzienniki, obrotówka, księga sald, obrotówka, sprawy finansowe, protokół badania rachunkowości, spis inwentarza, kontrola Urzędu Rewizyjnego, roszczenia finansowe; Registratura (1946-1948, sygn. 57-60): korespondencja ze Związkiem Eksporterów Polskich, korespondencja ogólna. Liczba jednostek w zespole: 60
93/105/0 Krajowy Związek Spółdzielni Transportu w Warszawie Oddział w Gdyni 1952-1957 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne centrali, okręgowe zgromadzenie przedstawicieli spółdzielni, komisja organizacyjna przy radzie okręgowej, instrukcje, zarządzenia, okólniki, protokóły z posiedzeń plenarnych rady okręgowej i komisji, sprawozdania z działalności rady okręgowej, komisja socjalno-bytowa, komisja kulturalno-oświatowa, protokóły i zalecenia pokontrolne inspektorów normowania pracy, sprawozdania z rewizji pozarejonowych, sprawozdania GUS, korespondencja, plany inwestycyjne, zbiorcze plany finansowe, plan obrotu towarowego, zbiorczy plan techniczno-przemysłowy, projekt planu, sprawozdania z wykonania planu, bilanse brutto, roczne sprawozdania finansowe, podział zysku (1952-1957, sygn. 1-30); Pomocnicza Spółdzielnia Przewozowa „Przewóz Konny” w Gdańsku (1952-1956, sygn. 31-80): protokóły z walnych zgromadzeń, książki protokołów zarządu, rady nadzorczej, sprawozdania zarządu, sprawozdania z działalności rady nadzorczej, instrukcje zewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, okólniki, statut, organizacja, protokóły z odpraw i narad roboczych, posiedzeń aktywu, korespondencja, wnioski do planu kredytowego, plany wpłat do budżetu, wnioski inwestycyjne, plany funduszu płac, sprawozdania GUS, analizy planów, inwestycje, preliminarz, bilanse, sprawozdania porewizyjne, z przeprowadzonych kontroli finansowych, likwidacja spółdzielni; Pomocnicza Spółdzielnia Przewozowa „Jedność Furmańska” w Elblągu (1954-1955, sygn. 69, 145-156): wykonanie planu, akta organizacyjne, protokóły rady nadzorczej, książka protokołów walnych zgromadzeń i zarządu; protokóły z narad roboczych, korespondencja, plany i sprawozdania finansowe; Pomocnicza Spółdzielnia Przewozowa „Drogowiec” w Słupsku (1953-1956, sygn. 81-103): zarządzenia i okólniki, organizacja, wykazy członków, sprawozdania, książka protokołów rady nadzorczej, protokóły z walnych zgromadzeń, protokóły zarządu, korespondencja, plany finansowe, techniczno-finansowe, wykonanie planów, bilanse, akta likwidacyjne; Pomocnicza Spółdzielnia Przewozowa „Dowóz” w Szczecinku (1954, sygn. 104): akta organizacyjne; Pomocnicza Spółdzielnia Przewozowa „Transport Konny” w Gdyni (1953-1955, sygn. 105-135) zarządzenia, instrukcje i statuty, organizacja, sprawozdania rady nadzorczej, sprawozdania z działalności Zarządu, walnych zgromadzeń, narad roboczych, plany finansowe, wniosek inwestycyjne, analizy planów, sprawozdania z wykonania planów, sprawy kredytowe, inwestycje, bilans zamknięcia; Pomocnicza Spółdzielnia Przewozowa „Transportowiec” w Koszalinie (1952-1955, sygn. 136-144): akta organizacyjne, rejestr członków, książka protokółów rady nadzorczej, walnych zgromadzeń, zarządu, plan finansowy, bilans netto, szkice i plany obiektów; Pomocnicza Spółdzielnia Przewozowa „Przyszłość” w Olsztynie (1951-1956, sygn. 145-170): zarządzenia i pisma okólne, sprawy organizacyjne, ewidencja członków, protokóły rady nadzorczej, walnych zgromadzeń, zarządu, plany finansowe, sprawozdania z wykonania planów, bilanse, protokóły z posiedzenia komisji, sprawozdania. Liczba jednostek w zespole: 170
93/106/0 POLSKAROB Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe Spółka Akcyjna w Gdyni 1931-1973 0 rozwiń
Księga akcyjna firmy, rejestr sądowy, walne zgromadzenia akcjonariuszy, sprawozdania z działalności, bilanse, korespondencja, sprawy sądowe o podatkowe, protokół rewizji, sprawy ubezpieczenia społecznego, protokoły zdawczo-odbiorcze akt, nabycie i sprzedaż nieruchomości (1931-1973) nr 1-21; Akta kat. B: listy płac, deklaracje rozliczeniowe ZUS (1967-1972) nr 1-2. Liczba jednostek w zespole: 21
93/107/0 BAŁTYK Spółdzielnia Spedycyjno-Przeaładunkowa z odpowiedzialnością udziałami w Gdyni 1945-1951 0 rozwiń
Walne Zgromadzenia (1945-1948, sygn. 1-3): protokóły z walnych zgromadzeń; Zarząd i Rada Nadzorcza (1945-1949, sygn. 4-12): sprawozdanie zarządu, protokóły z zebrań rady nadzorczej, sprawozdania z podróży służbowych, deklaracje członkowskie, wykazy członków i zarobków, akta organizacyjne, zestawienia ruchomości; Dział Handlowy (1946-1949, sygn. 13-44): korespondencja z zarządem centralnym, zagranicą; okólniki Polskiego Związku Ekspedytorów Morskich, sprawozdania z działalności oddziału w Katowicach, korespondencja dot. transportów firmy „DANZAS” ze Szwajcarii, zestawienia statystyczne, zestawienia kosztów przeładunku, książki i teczki spedycyjne; Dział Księgowości (1945-1948, sygn. 45-57): księga główna, księgi kasowe, dzienniki buchalteryjne, kosztorysy i akta dot. budowy magazynu w Warszawie; Akta likwidacyjne: korespondencja Komitetu Likwidacyjnego (1948-1951, sygn. 58-66). Liczba jednostek w zespole: 88
93/108/0 Bałtycka Spółka Rybna Spółka z o.o. w Gdyni 1945-1963 0 rozwiń
Okólniki Komisji Porozumiewawczej, Inspektoratu Aktywizacji, instrukcje, postanowienia w sprawie rejestracji firmy, odpisy poświadczeń z rejestru handlowego, umowy notarialne, organizacja rybołówstwa morskiego, umowy z rybakami, regulamin dla kutrów BSK, sprawozdania zarządu, protokoły z zebrań walnego zgromadzenia, zgromadzenia wspólników; korespondencja z Izbą Przemysłowo-Handlową, Wydziałem Przemysłowym, Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Handlu Wojskowego, Ministerstwem Aprowizacji i Handlu, Ministerstwem Handlu Zagranicznego, Ambasadą Amerykańską, Morskim Instytutem Rybackim, Państwowym Bankiem Rolnym, Bankiem Rybaków Morskich, oddziałami w Szczecinie i Katowicach, przedstawicielem w Warszawie, Centralą Rybną, Centralą Handlową I Zjednoczeniem Stoczni Morskich, Zrzeszeniem Eksporterów i Importerów Miast RP, Łódzkim Domem Handlowym „Glob”, Zrzeszeniem Przemysłu Konserwowego, Ogólnopolskim Zrzeszeniem Prywatnego Przemysłu Rybnego, Komisją Porozumiewawczą dla Spraw Obrotu Rybami Morskimi, „Arką”, „Ławicą”, Zachodniopolską Spółką Handlową, Polskim Towarzystwem Obrotu Towarowego „Zagrot”, Spółdzielnią Spożywców w Chorzowie, Związkiem Zawodowym Transporterów RP; solenie ryb dla Państwowej Centrali Obrotu i Przemysłu Rybnego, posiedzenia Komitetu Porozumiewawczego Eksporterów Ryb I Przetworów Rybnych, Podkomitet Standaryzacji przy Komitecie dla Spraw Eksportu Ryb i Przetworów Rybnych, katalog Morskiej Centrali Handlowej, kalkulacja ryb, sprzedaż ryb, zestawienie połowów, umowa ze Stocznią Rybacką o wykonanie dwóch kutrów, dzienniki pokładowe, budowa kutrów, protokóły kontroli standaryzacyjnej ryb, eksport ryb świeżych, sprawy importu i eksportu, sprawozdania statystyczne, bilans zamknięcia, sprawozdania finansowe, protokół badania rachunków, sprawy dewiz, zestawienia obrotów, akta sądowe, akta upadłościowe i likwidacyjne (1945-1963, sygn. 1-138). Liczba jednostek w zespole: 138
93/109/0 Bałtycka Spółka Eksportowa Spółka z o.o. w Gdyni 1945-1963 0 rozwiń
Okólniki, pisma okólne, komunikaty, instrukcje, akta rejestracyjne, odpisy notarialne kart rejestracyjnych, statuty i regulaminy spółdzielni rybackich, układ zbiorowy pracy, umowy dzierżawy, skupu, sprzedaży, protokóły zgromadzeń wspólników i zarządu, protokóły z kontroli, zebrań eksporterów jaj, sprawozdania i wykazy wyeksportowanych towarów, sprawozdanie z działalności spółki, korespondencja w sprawie eksportu z firmami zagranicznymi, korespondencja z instytucjami, Bankiem Związku Spółek Zarobkowych, urzędem rewizyjnym, urzędem skarbowym, zestawienia obrotów drobiem, zestawienia tuczarni drobiu, zestawienia produkcji pierza, statystyka i planowanie, wierzyciele i dłużnicy, bilans i rachunek wyników, bilans z załącznikami, księga inwentarzy i bilansów, bilans zamknięcia, plan zakładu przemysłowego uboju i eksportu drobiu, zabezpieczenia i przewłaszczenia, sprawy inspektora pracy i sądu pracy, akta likwidacyjne, związek zawodowy pracowników biurowych i handlowych, akta upadłościowe (1946-1963, sygn. 1-50). Liczba jednostek w zespole: 50
93/110/0 Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana przy Towarzystwie Robotników Katolickich z o.o. w Gdyni 1928-1954 0 rozwiń
Statut spółdzielni, protokóły walnych zgromadzeń, rady nadzorczej, sprawozdania zarządu i likwidatorów, rejestr członków, spis i deklaracje członków, korespondencja, wyciągi z rejestru spółdzielni, sprawozdania z rewizji instytucji nadzorczych, akta rady nadzorczej, konwersja pożyczki, umowy kupna i sprzedaży, księga wkładkowa dla spółdzielni, księga kasowa, bilanse roczne i sprawozdania finansowe, bilans otwarcia i zamknięcia, udziały i pożyczki, dłużnicy i wierzyciele, dziennik główny (1928-1954, sygn. 1-21). Liczba jednostek w zespole: 21
93/111/0 OSIEDLE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa w Sopocie 1949-1953 0 rozwiń
Należności i zobowiązania szkół i świetlic, zobowiązania uregulowane, buchalteria – pisma (1949-1953, sygn. 1-3). Liczba jednostek w zespole: 3
93/112/0 NUREK Spółdzielnia Pracy Robót Podwodnych w Gdyni 1957-1964 0 rozwiń
Dokumenty organizacyjne, protokóły z posiedzeń rady nadzorczej, walnych zgromadzeń, protokóły z narad kierowników budów, protokóły z kontroli, sprawozdania z rewizji spółdzielni, rejestr uchwał zarządu, rejestr i deklaracje członków, plany, bilanse, sprawy sądowe, bilans masy upadłościowej, postanowienia o upadłości (1957-1964, sygn. 1-17). Akta kat. B: akta osobowe i karty wynagrodzeń (1957-1963). Liczba jednostek w zespole: 17
93/113/0 JEDNOŚĆ TECHNICZNA Spółdzielnia Pracy w Gdyni Redłowie 1945-1969 0 rozwiń
Spółdzielnia „Silnik” (1950-1953, sygn. 1-11): założenie spółdzielni, okólniki i zarządzenia wewnętrzne, księga rejestru członków, protokóły walnych zgromadzeń, zarządu i rady nadzorczej; bilanse roczne, plany przemysłowe i finansowe, sprawozdania GUS, protokóły pokontrolne i porewizyjne, plany sytuacyjne; Spółdzielnia „Samochód” (1950-1952, sygn. 12-13): plany i sprawozdania, protokóły walnych zgromadzeń, bilanse; Spółdzielnia „Moto-Trans” (1945-1952, sygn. 14-21): protokóły z walnych zgromadzeń, rady nadzorczej, zarządu, rejestr członków, książka udziałów, narady robocze, bilanse roczne, plany i sprawozdania; Spółdzielnia „Jedność Techniczna” (1946-1969, sygn. 22-87): protokóły walnych zgromadzeń, okólniki, korespondencja, plany i sprawozdania, zalecenia i zobowiązania, sprawozdania warsztatowe, plany roczne, sprawozdania GUS, analizy gospodarcze, bilanse roczne z załącznikami, sprawozdania finansowe, agendy likwidatora, postępowania sądowe, korespondencja, agendy zdawczo-odbiorcze, rejestr członków, książka protokołów plenarnych rady, zarządu, rejestr uchwał i zaleceń, skargi i zażalenia, ewidencja skarg i wniosków, paszporty techniczno-produkcyjne, schematy organizacyjne, zakresy czynności pracowników spółdzielni, sprawozdania z realizacji uchwały rady ministrów, zakresy czynności pracowników spółdzielni, zgłoszenia rejestracyjne, statuty, zarządzenia wewnętrzne, protokóły zdawczo-odbiorcze agend, aktualizacja książki służb, protokoły i zalecenia pokontrolne, protokóły posiedzeń komisji rewizyjnej, prezydium rady nadzorczej, plany pracy, regulamin pracy, protokóły z rewizji spółdzielni, zalecenia pokontrolne, sprawozdania i uchwały rady spółdzielni, roczne sprawozdania finansowe, bilanse, powszechna inwentaryzacja środków trwałych, analizy ekonomiczne, plany techniczno-ekonomiczne, plany zaopatrzenia techniczno-materiałowego, plany perspektywiczne, plany inwestycji, programy postępu technicznego. Liczba jednostek w zespole: 87
93/114/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gdyni 1945-1958 0 rozwiń
Organy kolegialne (1945-1958, sygn. 1-15): protokóły z zebrań zarządu, książka protokołów z posiedzeń rady nadzorczej, prezydium rady, walnych zgromadzeń, komisji społeczno-samorządowej, komisji gospodarczej, komisji rewizyjnej, zakładowy komitet do walki z pijaństwem i chuligaństwem; Normatywy organizacyjne (1945-1954, sygn. 16-29): statuty i instrukcje dla kierowników sklepów, instrukcje własne, okólniki, pisma okólne, komunikaty handlowe, serwis prasowy; Planowanie i sprawozdawczość (1945-1950, sygn. 30-34): sprawozdania zarządu z załącznikami, plany pracy, bilanse, rys historyczny spółdzielni, lustracja działalności; Działalność finansowa i administracyjna (1948-1952, sygn. 35-37): akta zdawczo-odbiorcze wydziału handlowego, korespondencja; Ewidencja członków i udziałowców (1945-1952, sygn. 38-66): książka protokołów przyjęć, książki udziałów; Spółdzielnia Spożywców i Pracowników „Paged” z o.u. w Gdyni (1946-1948, sygn. 67-70): księgi udziałów członków, bilans zamknięcia; Krajowa Spółdzielnia Spożywców Kolejarzy z o.u. w Gdyni (1945-1948, sygn. 71-72): statut, protokóły zlikwidowanej rady obwodowej. Liczba jednostek w zespole: 72
93/115/0 KOTWICA Spółdzielnia Pracy Przemysłu Spożywczego w Gdyni 1951-1965 0 rozwiń
Akta rady nadzorczej, deklaracje członków, księgi protokołów walnych zgromadzeń, rady nadzorczej, rejestr członków, listy pokontrolne i porewizyjne, umowy dzierżawy i protokóły zdawczo-odbiorcze, plany roczne techniczno-przemysłowo-finansowe, bilanse roczne, protokóły zarządu, narady robocze, akta organizacyjne założenia spółdzielni, protokóły i zalecenia porewizyjne, akta założycieli spółdzielni, plany i analizy, arkusze spisów z natury, sprawozdania i planowanie, plany roczne i kwartalne, rejestr członków, książki protokołów rady nadzorczej, zarządu, walnych zgromadzeń, zarządzenia i instrukcje, zgłoszenia wierzytelności, sprawozdania i protokóły pokontrolne, orzeczenia biegłych księgowych, protokóły rady spółdzielni, akta organizacyjno-prawne, ewidencja przeprowadzonych kontroli (1951-1965, sygn. 1-62). Akta osobowe pracowników (57 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 62
93/116/0 TURUS Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne w Sopocie 1953-1992 0 rozwiń
Zarząd Zieleni Miejskiej (1953-1961, sygn. 1-7): korespondencja dot. powstania przedsiębiorstwa, schemat organizacyjny i regulamin pracy, korespondencja dot. rozwoju, protokoły z narad roboczych, zarządzenia wewnętrzne, protokół zdawczo-odbiorczy zmiany dyrektora, protokoły z narad roboczych, sprawozdania z robót interwencyjnych i robót komunalnych, inwestycje niescentralizowane limitowe i pozalimitowe, sprawozdania z funduszu płac, plan techniczno-eksploatacyjny, plan finansowy, bilans przekazania hotelu „Dworcowego’ i „Wanda”, sprawozdanie z działalności, korespondencja dot. powstania przedsiębiorstwa, plany rzeczowo-finansowe, funduszu płac i zatrudnienia; Kąpielisko Morskie (1953-1992, sygn. 1-172): bilans przekazania hotelu „Krystyna”, protokoły przekazania ośrodków wypoczynkowych i hoteli, bilanse, plany finansowania, plany realizacji konserwacji terenów zielonych i kosztów, bilanse, sprawozdania finansowe, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania z wykonania planów, analizy ekonomiczne, plany rzeczowo-finansowe, reklama, budżety, protokoły i zalecenia pokontrolne, protokoły z narad i analizy, uchwały i wnioski z narad, protokoły z konferencji ekonomicznych, modernizacja cmentarza żołnierzy radzieckich, regulamin organizacyjny, fundusz rozwoju miasta Sopotu, utworzenie Kąpieliska Morskiego, plany zagospodarowania campingu, sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne, plany techniczno-ekonomiczne, analizy z działalności gospodarczej, ceny i marże, kalkulacje wynikowe, koszty rodzajowe, dokumentacja dot. przejęcia mola spacerowego, łazienek i innych nieruchomości; bilanse przekazania obiektów, protokóły z kontroli zewnętrznych, kontrole państwowej inspekcji skarbowej, zakładowy system wynagrodzeń, regulamin pracy, analizy czasu pracy, taryfikatory, struktura zatrudnienia, materiały z przeglądu struktur zatrudnienia i organizacji, regulamin funduszu socjalnego, sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, regulamin i program szkolenia BHP, plany szkolenia, wykaz do praktycznej nauki zawodu kucharza, protokóły z zebrań delegatów załogi, uchwały i protokoły z narad pracowniczych, konferencje samorządu robotniczego, narady i odprawy pracownicze i dyrekcyjne, akta organizacyjno-prawne, instrukcje obiegu dokumentów, statut przedsiębiorstwa, regulamin kontroli wewnętrznych, plany rozwoju bazy turystycznej, wycinki prasowe, kontrole NIK i izby skarbowej, sprawozdania inwestycyjne, dokumenty likwidacyjne PUT „Kąpielisko Morskie”, biuletyny informacyjne o działalności gospodarczej, kontrole wewnętrzne, skargi i wnioski; Księgi meldunkowe i skorowidze gości hotelowych z pensjonatów i hoteli w Sopocie (1963-1991, sygn. 173-730), program oszczędnościowy, dokumentacja "Poltur" s-ka z o.o., zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne (1974-1991, sygn. 731-739). Dokumentacja techniczna (sygn. 740-1045) Liczba jednostek w zespole: 1045
93/117/0 WYBRZEŻE Gdyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Gdyni 1947-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1215
93/118/0 Towarzystwo Budowy Osiedli Spółka Akcyjna w Gdyni 1931-1967 0 rozwiń
I. Dział Organizacyjny (1931-1967, sygn. 1-21): statut, regulamin, protokóły z posiedzeń rady nadzorczej, protokóły z posiedzeń zarządu, sprawozdania z działalności zarządu, protokóły z posiedzeń komisji rewizyjnej, sprawozdania założycieli TBO, sprawozdania z działalności (bilanse zamknięcia), sprawozdania z likwidacji; II. Dział Rachunkowości (1931-1967, sygn. 22-42): sprawozdania rachunkowe, bilanse, budżety, sprawozdania analityczne; III. Wykazy parcel i parcelacje (1930-1967, sygn. 43-49): alfabetyczny spis właścicieli, spis właścicieli domów, wykazy i zestawienia parceli sprzedanych przez TBO, wykaz parcel w Redłowie, nabywanie i zbywanie parcel, zestawienie aportów do spółki Miejskie Towarzystwo Komunikacyjne; IV. Projekty techniczne: rysunki techniczne budynków i osiedli w Gdyni Grabówku, Oksywiu, Redłowie, Witominie (1931-1954, sygn. 50-100, 104); V. Dział Osobowy (1945-1949, sygn. 101-103): ewidencja pracowników, akta osobowe pracowników, listy płac. Liczba jednostek w zespole: 104
93/119/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Sopocie 1950-1955 0 rozwiń
I. Administracja (1950-1954, sygn. 1): Kancelaria Główna: protokóły z narad, referaty, protokóły zdawczo-odbiorcze; II. Planowanie (1950-1954, sygn. 2-10): plany finansowo-gospodarcze, plany zaopatrzenia materiałowego, sprawozdanie roczne, raporty inwestycyjne, programy produkcyjne, plan zaopatrzenia odzieżowego, projekty planu normatywów, bezosobowego funduszu płac, produkcji; plan remontów kapitalnych i bieżących, inwestycje, umowy, roboty inwestycyjne, kapitalne remonty; III. Księgowość (1950-1955, sygn. 11-15): bilanse i sprawozdania, sprawozdania finansowe, rozliczenia z budżetem, plan techniczno-produkcyjny. Liczba jednostek w zespole: 15
93/120/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni 1923-1992 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 373
Wyświetlanie 101 do 120 z 824 wpisów.