Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/3416/0 Gmina Miejska Kielce miasto na prawach powiatu 1990-1994, 1996 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń Zarządu Miasta Kielc; Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Przetargowej Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Inwestycji Mienia Komunalnego Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Miasta Kielc Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Robót Publicznych i Transportu Rady Miejskiej; Protokoły z sesji Rady Miejskiej, Protokoły z posiedzeń Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami Ochrony Środowiska Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządu Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Konwentu rady Miejskiej. Liczba jednostek w zespole: 146
21/3417/0 Gmina Starachowice [1989] 1990-1995 0 rozwiń
protokoły sesji rady miejskiej i posiedzeń zarządu miejskiego, uchwały, protokoły z posiedzeń komisji stałych, plany, programy dotyczące ochrony środowiska, budżety Liczba jednostek w zespole: 105
21/3418/0 Zbiór Marka Tomczyńskiego ze Starachowic absolwenta Studium Nauczycielskiego w Kielcach 1941-1960 0 rozwiń
Korespondencja Marii i Józefa Kiwałów nauczycieli SN wysyłana z i do obozów jenieckich (oflagów IIC (Woldenberg), XA (Sandbostel), XC (Lubeka)) – 5 listów, Fotografie uczniów Studium Nauczycielskiego (w tym darczyńcy) – 14 fotografii Liczba jednostek w zespole: 2
21/3419/0 Zbiór Krzysztofa Idzika 1942 0 rozwiń
Korespondencja adresowana do Anny Kellermiller (zamieszkałej w Kielcach babki Krzysztofa Idzika) przez jej brata Feliksa Kellermillera z obozu pracy we Wrocławiu (sygn. 1) Liczba jednostek w zespole: 1
21/3420/0 Gmina Mirzec 1990-1994 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 56
21/3421/0 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 1993-1994 0 rozwiń
Posiedzenia Rady Nadzorczej (protokoły, uchwały, materiały na posiedzenia), posiedzenia Zarządu (protokoły, uchwały), badania sprawozdań finansowych, kontrole kompleksowe. Liczba jednostek w zespole: 10
21/3422/0 Zbiór Sławomira Użyczaka 1914-1951 0 rozwiń
Dokumenty osobiste Henryka Potockiego - żołnierza Legionów Polskich, Armii Krajowej, więźnia obozu Gross-Rosen (Zaświadczenie o pracy Henryka Potockiego w charakterze pisarza z 1917 r., Rozkaz mobilizacyjny Henryka Potockiego z 1918 roku, Zaświadczenie o odbyciu kursu dla sanitariuszy polowych z 1919 roku, Zaświadczenie o służbie Henryka Potockiego w BZ8 p.p. Legionów z 1921 roku, Przyznanie medalu dziesięciolecia z 1929 roku, Odpis zaświadczenia o służbie Henryka Potockiego z 1936 roku, Karta legitymacyjna nr 368 Henryka Potockiego, Karta pocztowa z 1945 roku, Zaświadczenie Polskiego Czerwonego Krzyża o więzieniu Henryka Potockiego w obozie Gross-Rosen z 1945 roku, Zaświadczenie o zgłoszeniu Henryka Potockiego do ZBoWiD z 1945 roku, Informacja z wywiadu o Henryku Potockim z 1945 roku, Poświadczenie obywatelstwa Henryka Potockiego z 1948 roku, Dyplom uznania dla Henryka Potockiego z 1951 roku) Liczba jednostek w zespole: 1
21/3423/0 Sąd Rejonowy w Kielcach [1948] 1975-2000 0 rozwiń
Akta organizacyjne Sądu: akta organów kolegialnych (Komisji Pojednawczych, odwoławczych, rad ławniczych), zarządzenia prezesa, organizacja regulaminy, sprawy organizacyjne i ewidencja ławników, biegłych i tłumaczy, sprawozdania statystyczne, analizy informacje o działalności, skargi, kontrole i wizytacje, akta zespołu pomocy postpenitencjarnej, korespondencja w sprawach obrotu prawnego za granicą. Akta spraw o uznanie i przysposobienie małoletnich, ustalenie ojcostwa i alimenty, akta rejestru handlowego, stwierdzenia zgonu Liczba jednostek w zespole: 431
21/3424/0 Gmina Suchedniów [1986] 1990-1992 0 rozwiń
Protokoły z sesji Rady Miasta i Gminy, protokoły z posiedzeń Zarządu Miasta i Gminy, protokoły z wyborów sołtysów, regulaminy organizacyjne, uchwały Rady Miasta i Gminy, budżety, arkusze organizacyjne przedszkoli, podziały nieruchomości, zakupy nieruchomości, wywłaszczenia na rzecz skarbu Państwa. Liczba jednostek w zespole: 35
21/3425/0 Gmina Solec-Zdrój [1986] 1990-1994 0 rozwiń
sesje Rady Gminy (protokoły, uchwały), posiedzenia Zarządu Gminy protokoły posiedzeń komisji, regulamin organizacyjnym sprawozdania statystyczne, informacje, budżety, sprawozdania finansowe, nadzór Głównego Księgowego, ewidencja zabytków nieruchomych, opieka nad cmentarzami i grobami poległych w czasie działań wojennych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, komunalizacja mienia gminnego, zwroty działek siedliskowych, przejmowanie gospodarstw na skarb Państwa za renty i emerytury, wymiany gruntów, decyzje lokalizacyjne, ewidencja działalności gospodarczej (wykreślenia) Liczba jednostek w zespole: 88
21/3426/0 Zespól Szkół w Kunowie 1966-2009 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
21/3427/0 Zespół Szkół w Bałtowie 1948-2013 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 170
21/3428/0 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach 1991-1993 0 rozwiń
Narady i zebrania pracowników; Organizacja oddziałów; Zbiór aktów normatywnych Prezesa Kasy i Dyrektorów oddziałów; Planowanie i sprawozdawczość; Sprawy kadrowe; Programy i zasady szkolenia zawodowego; Fundusz administracyjny; Sprawozdania roczne. Liczba jednostek w zespole: 21
21/3429/0 Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa Oddział w Radomiu 1920-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
21/3430/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Bolesławskiego Powiatu Olkuskiego 1898-1899 0 rozwiń
Rozkazy, rozporządzenia Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 3 511 do 3 525 z 3 537 wpisów.