Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/357/12 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Zwoleniu 1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
21/358/0 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju - Zarząd Okręgu w Kielcach 1948-1953 0 rozwiń
dzial organizacyjny , radiofonizacji, oddziałow powiatowych, finansowy - protokoły sprawozdania , korespondencja, wykazy zradiofonizowanych szkół akta dot likwidacji zarządu okręgowego SKRK. Liczba jednostek w zespole: 58
21/359/0 Wojewódzki Zespół Poselski w Kielcach [1947] 1953-1989 [1991] 0 rozwiń
akta organizacyjne Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego , protokoly z posiedzeń Zespolu, plany i sprawozdania z działalnosci , wnioski poselskie interpelacje poselskie akta dot. róznych akcji poselskich mów itp. akta poszczególnych posłów Organizacja Wojewódzkiego Zespolu Poselskiego ; protokóły z posiedzeń; plany pracy i sprawozdania z ich realizacji; interpelacje i wystąpienia poselskie; wnioski załatwiane przez Wojewódzki Zespół Poselski; interwencje poselskie; ewidencja posłów; sprawozdania statystyczne; realizacja wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie spotkań poselskich [1947]1965-1989[1991] sygn 1-52 - dopływ Liczba jednostek w zespole: 129
21/360/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Kielcach [1949] 1951-1983 0 rozwiń
Akta Wojewódzkiego Komitetu Obrońców Pokoju 1949-1953 sygn 1-3 protokóły z posiedzeń, ankiety członków Akta Wojewódzkiego Komitetu FJN 1958-1970 4-13 protokóły z posiedzeń sprawozdania z działaności Akta powiatowych komitetów FJN1953-1975sygn 14-42 protokóly z zpsiedzeń sprawozdania z dzialności Akta wyborcze 1954-1961 sygn 43-49 programy wyborcze sprawozdania ze spotkań z wyborcami Wojewódzki Zespoł Poselski 1957-1969 sygn 50-89 sprawozdania, akta posłów, interwencje poselskie Inne komisje WK FJN 1958-1970 sygn 90-112 Narady robocze, zebrania plenarne WK, prezydium WK, plany, sprawozdania WK FJN, plany i sprawozdania powiatowych i miejskich komitetów FJN, oceny spotkań posłów i radnych z wyborcami, informacje z przebiegu wyborów kandydatów na ławników sądowych 1966-1982 sygn 1-49 Gminny Komitet FJN w Łagowie 1973-1980 sygn 1 protokóły z posiedzeń Gromadzki Komitet FJN w Rudkach, Gminny Komitet FJN w Nowej Słupi 1957-1965, 1974-1980 protokóły z zebrań, materialy propagandowe protokóły posiedzeń, skład osobowy, plany pracy Gminny Komitet FJN w Zagnańsku 1978-1981 sygn 1 protokóły z posiedzeń skład osobowy, informacje Gromadzki Komitet FJN w Psarach, Gromadzki Komitet FJN w Bodzentynie, Gminny Komitet FJN w Bodzentynie 1954,1962-1963,1974-1978 sygn 1-3 protokóły z zebrań posiedzeń materiały propagandowe postanowienia Gromadzki Komitet FJN w Gowarczowie 1961-1970 sugn 1-2 protokóły z posiedzeń Gminny Komitet FJN w Strawczynie 1973-1981 sygn 1-2 protokóły z zebrań, rejestr działaności Gminny Komitet FJN w Łagowie 1973-1982sygn 1-3 protokóły z posiedzeń Liczba jednostek w zespole: 178
21/361/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Kielcach 1945-1981 0 rozwiń
I konferencje sprawozdawczo - wyborcze II plenum III prezydium IV komisje, zespoły, rady 1 Wojewódzka Komisja Rewizyjna 2 Komisja Historyczna 3 Komisja Kobiet Pracujących 4 Komisja Kultury 5 Komisja Młodzieżowa 6 Komisja Ochrony Pracy 7 Zespół Prawny Ochrony Pracy 8 Komisja Ochrony Srodowiska 9 Komisja Oświaty i Kształcenia Zawodowego 10 Komisja/Rada/Racjonalizacji i Wynalazczości 11 Komisja Rolna 12 Komisja Samorządu Robotniczego 13 Komisja Socjalno-Bytowa 14 Komisja Społeczno-Zawodowa 15 Komisja Szkoleniowa 16 Komisja Zdrowia 17 Klub Wiedzy o Pracy Ludzkiej 18 Komisja problemowa wspolpracy handlu z przemysłem 19 Woj. Komisja Opieki nad Szkołami 20 Komisje Rozjemcze 21 Rady Ubezpieczen Spolecznych 22 Zespół ds. Wykorzystania czasu pracy maszyk 23 Zespół ds. przeglądu poziomu i struktury zatrudnienia 24 Woj. Zespół Kontroli Społecznej 25 Rada Kultury Fizycznej i Turystyki Protokóły, uchwały, sprawozdania kadencyjne, protokóły z prac komisji, wykazy i listy delegatów, referaty, protokóły z posiedzeń Komisji Porozumiewawczej Związków Zawodowych w Kielcach, wnioski, informacje, referaty, apele, rezolucje, analizy, oceny, składy personalne. V Kongresy Z.Z. - info. O zobowiązaniach, plany spotkań z delegatami, wykazy deleg., realizacje uchwał VI Kampania sprawozdawczo - wyborcza - sprawozdania zarzadow okregow. Informacje WRZZ , oceny VII Terenowe Zespoły Zwiazków Zawodowych - powołanie, składy osobowe, plany pracy, protokóły z posiedzeń, sprawozdania statystyczne, info.,analizy, sprawozdania z wyborów zakładowych organów zwiazkowych VIII Sekretariat - protokóły z posiedzeń, program przedsiewzieć WRZZ IX Narady i odprawy - sprawozdania z konferencji PRZZ, konferencja w sprawie wyboru rad kobiecych, narada aktywu zwiazkowego X Plany pracy XI Budżet - Bilanse XII Statystyka Roczne i kwartalne w tym również w spr. Fin. Inwest. Z dzial. Zwiazkow zawodowych, Funduszu Wczasow Pracowniczych, stanu czlonkow, placowek kulturalnych, delegatow zwiazkowych, rad zakladowych, łacznością fabryk ze wsią XIII. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego XIV Wzory odciskowe pieczeci XV Działalności zwiazków Spisy zdawczo - odbiorcze PRZZ-ów i MRZZ -ów, dzieje związkowego ruchu zawodowego w latach 1944 - 1949, 1945-1960, 1944-1964, formy i metody pracy instancji związkowych, inicjatywy społ .- produkcyjne, oceny, wnioski, informacje XVI Rady zakładowe - działalności rady zakł. Przy WRZZ, zmiany strukt. Org. Instancji związk., wykazy rad zakładowych, wykazy zakładów objętych opieka KC i KW PZPR XVII K S R -y - informacje WRZZ i Z.O., oceny działalności XVIII Współpraca międzynarodowa - wizyty delegacji z Rumunii, z Winnicy, z Magdeburga z radami narodowymi XIX Wspolpraca z instytucjami krajowymi XX Wydawnictwa - wlasne biuletyny informacyjne załatwiane we własnych zakresie oraz analizy, oceny, informacje XXI Skragi i wnioski XXII Realizacja uchwał instancji partyjnych - plenum RZZ, III,IV,V,VII zjazdu PZPR XXIII Rocznice XX I XXX - lecie powst. PPR XX - XXX- lecie Polski Ludowej, 1000-lecie Państwa Polskiego, XXX-lecie wojny domowej w Hiszpanii, obchody 49, 50, 60 rocznicy Rewolucji Październikowej, szlakiem powstania styczniowego 100-rocznica urodzin Lenina, 50- rocznica powst ZSRR, miedzynarodowy Dzień Dziecka, Święto 1 -go Maja, XXXV - lecie Związków Zawodowych XXIV Wybory do Sejmu i rad narodowych - plany działalności, oceny, informacje XXV Kontrole - jednostek podległych XXVI Wspózawodnictwo pracy - narady, referaty, apele, wykazy przodowników, informacje, oceny, ksiega pamiatkowa XXVII Zobowiazania produkcyjne i czyny - z okazji III Zjazdu Liczba jednostek w zespole: 624
21/362/0 Hufce Budowlane "Świt" w Kielcach 1946-1955 0 rozwiń
Komenda Główna i Komenda Wojewódzka Wydział Ogólny Wydział Finansowo Gospodarczy - dział finansowy, dział gospodarczy Wydział Techniczno Szkoleniowy - dział techniczny, dział szkoleniowy akta kompanii i batalionów akta komisji likwidacyjnej Rozkazy, meldunki, okólniki, instrukcje, protokoły, sprawozdania, preliminarze budżetowe, bilanse, księgi kontowe, księgi inwentarzowe, akta dotyczące pracy hufców Świt, szkolenia, księgi ocen, wykazy świtowców. Liczba jednostek w zespole: 204
21/363/0 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Wojewódzki w Kielcach 1921-1968 0 rozwiń
okres międzywojenny - instrukcje i biuletyny Zarządu Głównego, protokoły i sprawozdania z działalności , sprawozdania z działałności komisji, sprawozdania z działalności drużyn ratowniczych, kursy sióstr pogotowia sanitarnego, preliminarze budżetowe, sprawozdania z dochodów i wydatków, papiery wartościowe złożone w PCK, ulotki, afisze i wycinki prasowe. okres okupacji - wytyczne i pisma okólne, organizacja i działalność PCK w Kielcach, sprawozdania z działalności PCK w Kielcach, protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu, korespondencja dotycząca działalności PCK w Kielcach, zaświadczenia i przepustki, korespondencja dotycząca opieki społecznej, wykazy poleglych żołnierzy i osób cywilnych, podczas działań wojennych 1939 roku, wykazy mogił wojennych, wykazy ofiar zbrodni hitlerowskich i strat wojennych, pomoc PCK dla jeńców wojennych, wykaz honorowego i płatnego personelu, preliminarze budżetowe, sprawozdania z dochodów i wydatków, afisze i wycinki prasowe, okres PRL - okólniki i wytyczne ZG PCK, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności kół młodzieżowych i osób dorosłych, sprawozdania z działalności puktów lekarskich PCK, wybory i protokoły z posiedzeń i kontroli, wykazy szkód wojennych, poniesionych przez okręg kielecki PCK, cmentarze i mogiły żolnierzy oraz miejsca straceń na terenie m. Kielc i pow. kieleckiego z lat 1941-1945, wykazy osób wywiezionych przez Niemców do obozów koncetracyjnych i na roboty przymusowe, rejestracja i ewidencja osób powracających do kraju, protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych i zebrań rodziców w ośrodkach szkolenia pielęgniare , ewidencja uczennic kursów PCK, preliminarze budżetowe, bilanse i sprawozdania finansowe, ulotki, afisze i wycinki prasowe, wykazy zarejestrowanych w PCK rodzin b. wojskowych i ich stosunków majątkowych z terenu Kielc Liczba jednostek w zespole: 272
21/364/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy - Komitet Wojewódzki w Kielcach 1951-1956 [1966] 0 rozwiń
statut i regulaminy , protokoly ze zjazdów i konferencji, protokoły z posiedzeń prezydium i komisji , plany pracy i sprawozdania, inwestycje - korespondencja, wnioski inwestycyjne obiektów zabytkowych i kulturalno-oświatowych, kontrola NIK, składnica akt, akta osobowe, fotografie - fotografie obiektów zabytkowych i kulturalno oświatowych, jak również pomników poleglych, finansowanych przez SFOS, zdjęcia z konferencji i uroczystości. Liczba jednostek w zespole: 134
21/365/0 Państwowy Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1949-1998 0 rozwiń
Programy i afisze z przedstawień teatralnych 1949 – 1990 sygn 1-352, 924; zarządzenia wewnętrzne Dyrektora,plany repertuarowe, plany działalności sprawozdania z działalności 1964-1980, sygn. 353-362, plany finansowe 1955-1982, sygn. 363-384, bilanse roczne i kwartalne 1953-1980, sygn. 385-412, roczne sprawozdania finansowo-rachunkowe1958-1969, sygn. 413-414, sprawozdania statystyczne 1968-1981, sygn. 415-418, korespondencja z różnymi instytucjami i ZAIKS-em 1971-1998, scenariusze sztuk niegranych, sygn. 435-821, opracowania muzyczne sygn. 822-923 , raporty ze spektakli sygn.925-1228 Liczba jednostek w zespole: 1228
21/366/0 Muzeum Narodowe w Kielcach 1945-1999 0 rozwiń
Dział ogólno administracyjny: akta Towarzystwa Muzeum Świętokrzyskiego, zarządzenia, okólniki, regulaminy, akta dotyczące rewindykacji mienia podworskiego, sprawozdania z działalności, plany pracy, dział naukowy: akta o działalności kulturalno naukowej, działalność wystwiennicza, prace działów Muzeum, archeologii, przyrodniczego, sztuki, etnografii, Księgowość, preliminarze i sprawozdania finansowe, Dział Muzea podopieczne akta dotyczące muzeów w Radomiu, Sandomierzu, Oblęgorku, rada programowa muzeum, zespół redakcyjny MŚ, narady kierowników i pracowników, sprawy organizacyjno statutowe, organizacja sieci muzealnej w woj. kieleckim, klasyfikacja muzealiow muzeów woj. kieleckiego, zarządzenia dyrektora, wieloletnie plany działalności muzeów, plany perspektywiczne, plany i sprawozdania z działaności, akta dotyczace działalności działów naukowo oświatowego, etnografii, sztuki archeologii, historii, przyrody, obchody 1000 lecia Państwa Polskiego, rocznice PPR, setnych urodzin Stefana Żeromskiego, XX lecia PRL, dni oświaty, ksiażki, pracy, sprawodania statystyczne, akta dotyczące działalnosci Muzeum w Szydłowie, Muzeum w Jedrzejowie, Muzeum Jana Kochanowskiego, w Czarnolesie, Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum w Pińczowie, Muzeum w Wiślicy, Muzeum w Szydłowcu, Muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Ziemi Opoczyńskiej w Opocznie, Kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, akta osobowe Anny Apanowicz i Władysława Kosterskiego, rozbudowa Muzeum przy placu Partyzantów, zagospodarowanie wnętrz Pałacu Biskupów Krakowskich, zakupy darowizny, ewidencja i inwentaryzacyjna muzealiów, dokumentacja fotograficzna z wystaw i ekspozycji, scenariusze, katalogi i przewodniki wystaw, dokumentacja wypożyczeń, muzealiów, konferencje naukowe, muzealne przeglądy filmów, konserwacja zabytków etnograficznych, zabezpieczenie zbiorów muzealnych przed kradzieżą i pożarem, roczniki Muzeum Świętokrzyskiego, opracowania naukowe, kronika muzealna, recenzje wydawnicze, umowy wydawnicze, wycinki prasowe dotyczące działalności Muzeum, dotacja SFOS na cele muzealne, działalność Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Kielcach, dzierżawa lokalu od Z. Nowakowskiego.Katalogi wystaw, dokumentacja dotycząca konserwacji strojów o odzieży oraz Roczniki Muzeum Narodowego z fotografiami, fotografie do katalogów Liczba jednostek w zespole: 780
21/367/0 Państwowa Filharmonia im. Oskara Kolberga w Kielcach 1945-1993 0 rozwiń
sprawozdania finansowe - bilanse, plany roczne w zakresie usług i finansów , programy koncertów symfonicznych, akta finansowe protokoły WOS, wycinki prasowe, upaństwowienie orkiestry, dziennik pracy artystycznej, afisze koncertowe, wydawnictwo XX lecia Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Kielcach, fotografie Liczba jednostek w zespole: 195
21/368/0 Okręgowy Zarząd Kin w Kielcach 1951-1955 0 rozwiń
Sprawozdania finansowe Liczba jednostek w zespole: 5
21/369/0 Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1918-1995 0 rozwiń
Akta z lat 1918-1939 katalogi główne i okresowe, odpisy świadectw dojrzałości, protokoły egzaminów dojrzałości, protokoły egzaminów dojrzałości dla eksternów, świadectwa ukończenia gimnazjum wydane przez inne szkoły, dokumenty pozostawione przez uczniów. Akta gimnazjalnych i licealnych klas przyspieszonych oraz kursów wieczorowych - okólniki, sprawozdania z inspekcji , katalogi ocen, protokoły i duplikaty egzaminów dojrzałości , protokoły i świadectwa ukończenia gimnazjum, protokół komisji egzaminacyjnej dla prowadzenia małej i dużej matury, akta kursów wieczorowych Akta Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego - katalogi główne i okresowe, protokoły egzaminów dojrzałości, odpisy świadectw, odpisy dyplomów, wykazy uczniów, księgi protokołów Rady Pedagogicznej, księgi inwentarzowe, akta osobowe nauczycieli i pracowników, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, , akta administracyjne dotyczące kontroli, zarządzenia dyrektora, regulaminy, arkusze organizacyjne szkoły 23 sztuki fotografii uczniów i nauczycieli z l. 1921-1939. Liczba jednostek w zespole: 549
21/370/0 Trzyletnia Szkoła Średnia Ogólnokształcąca - Gimnazjum i Liceum dla Młodzieży Starszej Zrzeszenia Dyrektorów w Kielcach 1945-1946 0 rozwiń
Umowa spółki zawartej między dyrektorami szkół, katalogi ocen, protokoły komisji egzaminacyjnych, protokoły egzaminu i świadectwa ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego świadectwa i metryki uczniów 3 letniej szkoły średniej dla młodzieży starszej, protokoly i świadectwa egzaminu dojrzałości Liczba jednostek w zespole: 45
21/371/0 Gimnazjum Miejskie w Chęcinach 1945-1946 0 rozwiń
księga ocen, akta szkolne, protokoły Koła Rodziców, dokumenty uczniów 1945-1946 sygn 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 421 do 435 z 3 537 wpisów.