Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/31/0 Rząd Gubernialny Kielecki [1802] 1866-1918 [1919] 0 rozwiń
Protokoły postanowień Rządu, prenumerata czasopism, zapomogi, obroty sum kredytowych, spisy przejętych akt, kadra urzędnicza majątek i uposażenie duchowieństwa, domy opieki społecznej, akta osobowe, zmiana miasta na osady, regulacje miast, zezwolenia na handel, plany finansowe, wydatki na opiekę zdrowotną, akta dotyczące budowli rządowych, fabrycznych i prywatnych - projekty i zezwolenia na budowę, ceny za produkty rolne, akta dotyczące poboru do wojska, podwód, kwater dla wojska, chorób, cudzoziemców, wysiedleń Żydów, emigracji, zezwolenia na osiedlanie, nadzoru policyjnego, wykroczeń pracowników, propinacji, kar za nielegalny handel, slużby zdrowia i weterynarii, wykazy żołnierzy poległych w 1915 roku . Liczba jednostek w zespole: 17716
21/32/0 Zarząd Powiatowy Kielecki 1866-1915 0 rozwiń
Wydział Ogólny: Sprawozdania statystyczne dotyczące ludności i osadnictwa, urodzajów, hodowli , przemysłu i komunikacji, sprawy włościańskie, służba zdrowia, szkolnictwo i oświata, towarzystwa handlowe i przemysłowe, stowarzyszenia emigracyjne, poczta i telegraf, akta osobowe pracowników Zarządu Powiatowego, zarządzenia władz zwierzchnich sygn. 1-935 Wydział Administracyjny: Referat miejski: finanse, budownictwo, przemysł, rzemiosło, handel, szpitale i opieka społeczna, szkolnictwo nielegalne, budowa dróg i mostów, szkół i kościołów, nadzór nad duchowieństwem, Referat finansowy: dochody z dóbr skarbowych i poduchownych, propinacji, opłat handlowych i podatkowych, kar pieniężnych, serwituty, wykazy cen ziemi i produktów rolnych, informacje o obszarach pól uprawnych, Referat ubezpieczeniowy: ubezpieczenia budynków, pożary i ochrona przeciwpożarowa lasów skarbowych, wypłata premii ubezpieczeniowych sygn 936-2807 Wydział Wojskowo-Policyjny: Wykazy przestępców politycznych, wykazy osób nie mających prawa pobytu w kraju, emigranci i obcokrajowcy, duchowieństwo, cenzura, przestępstwa kryminalne, poszukiwania zbiegów politycznych i poborowych, straż ziemska, lecznictwo i stan sanitarny ludności, spisy lekarzy, felczrerów i akuszerek, zezwolenia na wystawianie sztuk teatralnych, widowisk i koncertów sygn 2808-4019 Liczba jednostek w zespole: 4020
21/33/0 Zarząd Powiatowy Jędrzejowski 1867-1915 0 rozwiń
spisy spraw, sprawozdanie o stanie powiatu z 1891 r. akta osobowe, wynajęcie lokalu na potrzeby zarządu, sprawozdania finansowe z wydatków, instytucji państwowych podlegających naczelnikowi powiatu, raporty o stanie bezpieczeństwa, mobilizacja, zarządzenia władz zwierzchnich. Sygn 1-31 Liczba jednostek w zespole: 31
21/34/0 Zarząd Powiatowy Miechowski 1867-1915 0 rozwiń
spis spraw, remont szkoły w Gołczy, zarządzenia władz zwierzchnich, strażnicy ziemscy, akta żandarmerii o aresztowaniu osób podejrzanych o działalność polityczną, wykaz osób z powiatu miechowskiego, które zaciagnęły się do drużyn strzeleckich organizacji Sokół. Sygn 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
21/35/0 Zarząd Powiatowy Olkuski 1867-1914 0 rozwiń
Wydział ogólny: protokóły z posiedzeń, akta organizacji zarządu, sprawozdania statystyczne dotyczące rolnictwa, przemysłu i górnictwa, zaludnienia, urodzajów, hodowli i gospodarki leśnej, dane dotyczące szkolnictwa, drukarń, księgarń, teatrów i bibliotek, cenzury, stowarzyszeń, akta osobowe pracowników zarządu, strażników ziemskich, personelu lekarskiego sygn 1-514 Wydział adminstracyjny: budownictwo miejskie i wiejskiej sakralne i fabrycznej budowa szkół, dróg i mostów, kolei żelaznej, zakładanie cmentarzy i parków, wodociągów i kanalizacji, oświetlenie ulic, sprawy dotyczące duchowieństwa i kapitałów parafialnych, wykazy cen, jarmarki, rzemiosło, szkolnictwo i epidemie sygn 515-1073 w referacie finansowym znajdują się akta dotyczace dochodów ze sprzedaży i dzierżawy majątków poduchownych, dzierżawy propinacji, opłat podatkowych i kar administracyjnych, wypłat poborów dla pracowników, obroty aptek, ceny ziemi, spis osad rolnych i budowli bezrolnych sygn 1074-1234 Wydział Wojskowo Policyjny - raporty z wydarzeń w powiecie, przestępcy polityczni, wykazy osób będących pod nadzorem policji, wykazy wysłanych na Sybir, dane o osobach powracających z zagranicy i tych którym zabroniono powrotu do kraju, wykazy uczniów wyjeżdzających na ferie świąteczne, korespondencja tajna dotycząca prowadzenia się różnych osób, tajnych stowarzyszeń i emigracji , duchowieństwo katolickie i prawosławne, cudzoziemcy, poszukiwanie zaginionych i dezerterów, cenzura, prasa, durukarnie, hotele, zajazdy, szkoły, sprawy dotyczące Zydów, spisy ludności sygn 1235-1589 Wydział Lekarski: sprawozdania ze stanu zdrowotności w powiecie, dane o realizowaniu recept i obrotach aptek, liczba szpitali i wykazy chorych, wykazy aptek, lekarzy ,felczerów, dentystów, cmentarze i epidemie sygn. 1590-1626 Liczba jednostek w zespole: 1651
21/36/0 Zarząd Powiatowy Opatowski 1867-1895 0 rozwiń
skargi na sołtysów, wojtów i pisarzy gminnych, akta dotyczące otwarcia kasy pożyczkowo oszczędnościowej, kontroli kasy gminnej w Słupi Nowej, budowa kościołów, przebudowa Klasztoru Św Krzyża na więzienie, regulacja ulic, przejmowanie majątków kościelnch podatki i opłaty dzierżawne dóbr i propinacji, dane o pożarach w Słupi Nowej, przemianowanie Słupi Nowej na osadę, akta dotyczące dochodzenia w sprawie zbierania składki na obraz Św Bendykta. Sygn 1-49 Liczba jednostek w zespole: 49
21/37/0 Zarząd Powiatowy Pińczowski 1867-1915 [1917] 0 rozwiń
Zarządzenia władz zwierzchnich, podania o pracę, spis miejscowości, zapomogi i pomoc dla ludnosci poszkodowanej na skutek działań wojennych i wylewu Wisły, sprawozdanie o stanie ekonomicznym powiatu w czasie wojny, mobilizacja, dostawa paszy i koni dla wojska, doniesienia wojtów gmin o podwodach, przemarszu wojsk i cudzoziemcach, raporty o stanie ludności, dane ilościowe o uchodźcach z miejscowości objętych działaniami wojennych sprawozdania z chorób zakaźnych sygn 1-71 Liczba jednostek w zespole: 71
21/38/0 Zarząd Powiatowy Stopnicki 1867-1915 0 rozwiń
zakresy czynności wydziałów, spis miejscowości i ludności, sprawozdania obrazujące stan przemysłu, akta osobowe, korespondencja tajna, zarządzenia gubernatora dotyczące stanu wojennego, wykazy sołtysów, wykazy majątków pozostawionych przez Niemców, propinacja, duchowieństwo, dozory bożnicze, remont kościołów i budynków parafialnych, szkoły i nauczyciele, wykaz strat powstałych na skutek działań wojennych, kasy zapomogowo pożyczkowe, wykazy premii asekuracyjnych, rozkazy dotyczące straży ziemskiej, raporty o wydarzeniach w powiecie, wykazy cudzoziemców, zwolnienia ze służby wojskowej, podwody, epidemie, wykazy lekarzy, felczerów, sanitariuszy. Sygn. 1-128 Liczba jednostek w zespole: 128
21/39/0 Zarząd Powiatowy Włoszczowski 1867-1915 0 rozwiń
dane o wyborach do dumy, akta osobowe, wykazy poległych żołnierzy w wojnie z Japonią z gminy Lelów i Secemin, szkoły i nauczyciele, wykazy osób będących pod nadzorem policji i którym zabroniono przyjazdu do kraju, spis skonfiskowanch rzeczy przywożonych przez cudzoziemców, epidemia cholery w 1914 r. sygn 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
21/40/0 Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Włościańskich [1846] 1864-1915 [1919] 0 rozwiń
Urządzenie włościan, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i uchwały komisarza, pomiary wsi, serwituty, spory graniczne, zezwolenia na wyrąb lasów prywatnych, sprzedaż majoratów, zamiana gruntów, dobrowolne umowy, organizacja kas pożyczkowo oszczędnościowych, budowa i remont szkół, urzędów gminnych, szpitali, studni, pomników, zwrot kosztów lekarskich za biednych z terenu powiatu jędrzejowskiego sygn 1-773, z terenu powiatu kieleckiego zachowały się akta dotyczące urządzenia włościan, urządzenia lasów, pomiary i rozgraniczenie gruntów, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i komisarza, rozpatrywanie praw do ziemi, zezwolenia na wyrąb lasów, sprzedaż folwarków i majoratów, serwituty, poprawianie zapisów w tabelach nadawczych, organizacja kas pożyczkowo oszczędnościowych, budowa urzędów gminy, aresztów, mostów, brukowanie ulic, zaprowadzenie linii telefonicznych, zakup ksiąg ludnościowych sygn 774-1525 z powiatu miechowskiego protokóły uchwał zgromadzeń gminnych, urządzenie włościan, urządzenie lasów, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i uchwały komisarza, sprzedaż majątków, serwituty, spory między dworem a wsią, przeniesienie siedziby sądów, organizacja kas pożyczkowo oszczędnościowych, budowa i remont szkół, urzędów gminnych, mostów, walka z epidemią cholery sygn 1526-2268, w powiecie olkuskim zachowały się akta dotyczące urządzenia włościan, lasów, zażalenia i prośby włościan w sprawie zwrotu zagród, regulacji serwitutów i zażalenia na zarządzenia komisarza i zgromadzeń gminnych, poprawianie zapisów w tabeli, spory graniczne, pomiary gruntów, organizacja kas, budowa szkół, wystawianie tablic sygn 2269-2553 pow pińczowski - urządzenie włościan i lasów, zażalenia na uchwały zgromadzeń i komisarza, zezwolenia na wyrąb lasów prywatnych, urządzenie włościan żydów, sprzedaż folwarków i majoratów, spory o serwituty, poprawa zapisów w tabelach i dokumentach pomiarowych, przyznawanie pochodzenia włościańskiego, organizacja kas, budowa szkół i urzędów, zapomogi dla rodzin zabitych i rannych w wojnie sygn 2554-3369 powiat stopnicki - urządzenie włościan i mieszczan, urządzenie lasów, prośby włościan, organizacja nowych gmin, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i komisarza, pomiary gruntów, spory o serwituty, dobrowolne umowy o zamianie ziemi, wyjazd przedstawicieli gmin do Petersburga na uroczystości z okazji 300 lecia panowania Romanowych, budowa pomników cara Aleksandra II sygn 3370-4517 pow włoszczowski - urządzenie włościan i mieszczan, zażalenia na uchwały, prośby włościan i właścicieli dóbr, pomiary i rozgraniczenia gruntów, kontrola gospodarki leśnej, spory o serwituty, organizacja kas, budowa dróg, brukowanie ulic, remont szkół, zasiłki rodzinne sygn 4518-5330 w aktach Kieleckiej Komisji ds. Włościańskich zachowały się okólniki Rządzacego Senatu, Komitetu Urządząjacego, Rządu Gubernialnego Kieleckiego, Urzędu Gubernialnego ds. Włościańskich, organizacja Komisji i gmin, kontrola kancelarii Komisji, sprawozdania z prac komisarzy i prac pomiarowych, urządzenie włościan w przynależnych do miast dobrach instytutowych, rządowych oraz poklasztornych, reorganizacja miast, korespondencja tajna, szkoły powszechne i grunty szkolne, rewizja kas, przesiedlanie na Syberię, akta personalne sygn 5331-5984, w olkuskiej komisji ds. włościańskich, zachowały się - organizacja i wykaz gmin, tabele likwidacyjne, sprawozdania roczne, nadawanie realności rządowch, grunty wydzielone sołtysom, szkoły, koscioły, podział gruntów plebańskich, sprawdzanie tabel likwidacyjnych, spory o zagrody sygn 5985-6440 (+72 z literą A), tabele likwidacyjne i nadawcze sygn 1-2018 (+105 z literą A), plany serwitutowe sygn. 1-69, operaty leśne 1-42 Liczba jednostek w zespole: 8912
21/41/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu jędrzejowskiego 1870-1914 [1915] 0 rozwiń
referaty sygn 1, uchwały sygn 2, protokóły sygn 3, akta komisarza ds. włościańskich pow jędrzejowskiego sygn 4 akta Banku Włościańskiego sygn 5-6 akta majątku państwowego Krzcięcice Aleksandria sygn. 7 Liczba jednostek w zespole: 7
21/42/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu kieleckiego 1864-1914 0 rozwiń
protokoły posiedzeń sygn 1, księgi postanowień sygn 2-4, 445-476, rozporządzenia ogólne sygn 5, 9-10, szkoły wiejskie sygn 6, o włościanach górniczych sygn 7, o gminnych zarządach sygn 8, sprawozdania sygn 11, 107, podatki i obowiązki sygn 12, 14, o komornikach sygn 13, różne sygn 14, 25-30, 478, 479, tabele sygn 16-17, 21, 41, 43, 438, pobór rekrutów sygn 18, zarządzenia dot dóbr duchownych sygn 19, przekazywnie ziemi włościanom sygn 20, 22-23, urządzenia miast sygn 24, zezwolenie na urządzanie loterii sygn 31, oswobodzenie miast i wsi od wojsk nieprzyjaciela sygn 32, kapitały gminne sygn 33, wydawanie włościanom kopii planów z gruntów które przeszły na ich własność sygn 34-39, o przemianowniu Kieleckiej Komisji na Zarząd Gubernialny sygn 40, czynsze wieczyste sygn 42, stan zagród w posiółkach sygn 44, powstanie instancji sądowej sygn 45, serwituty sygn 46-47, 480 okólniki i instrukcje sygn 48-53, zagrody będace w posiadaniu osób niewłościańskiego i obcego pochodzenia 54, 57, przydział ziemi dla żołnierzy sygn 55-56, plany i dokumenty urządzonych wsi rządowych sygn 60, zakup ziemi sygn 61, wywłaszczenia sygn 62, cholera sygn 63, biblioteki sygn 64, towarzystwo przeciwalkoholowe sygn 65, akt dot. lasów sygn 66-67, 439, grunty zakładów dobroczynnych sygn 68, przesiedlenia na Syberię i Kaługę sygn 69-76, uchwały zgromadzeń gmin, wsi i stowarzyszeń sygn 77-86, pomoc dla potrzebujących sygn 87-90, o urządzaniu i zamykaniu rewirów sygn 91, wydobycie metali sygn 92, pomoc dla rodzin poległych w wojnie z Japonią sygn 93, majorat i dobra poduchowne sygn 94, wynagrodzenia pieniężne dla pracowników sygn 95-102, koerspondencja tajna sygn 103, pożyczki sygn 104, niszczenie akt sygn 105, koerspondencja sygn 106, spisy spraw sygn 414, Żydzi sygn 415, dzienniki sygn 416-419, 428, postanowenia komisarza sygn 420-427, akta szczegółowe wsi pow. kieleckiego sygn 108-413, 482-497, księgi zarządzeń sygn 429-437, księgi protokółów sygn 440, kontrole sygn 441-444, spis ludności sygn 447 Liczba jednostek w zespole: 498
21/43/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu miechowskiego 1878-1914 0 rozwiń
zaopatrzenie pracowników sygn 1, okólniki sygn 2, protokoły sygn 3, akta szczegółowe wsi pow. miechowskiego sygn 4-22 Liczba jednostek w zespole: 22
21/44/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu olkuskiego [1852] 1864-1914 0 rozwiń
Zarządzenia ogólne, sprawozdania, akta szczegółowe wsi dotyczace regulacji gruntów, dobrowolne ugody, spory graniczne, podział wspólnot, pomiar gruntów sygn 1-1732 Liczba jednostek w zespole: 1744
21/45/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu stopnickiego 1866-1914 0 rozwiń
ustalanie granic gruntów z nadania zasadniczego i serwitutów (sygn 1-3, 6-15), postanowienia dotyczące spraw spornych (sygn 4) protokóły w sprawach ustalania granic gruntów, komasacji i likwidacji serwitutów (sygn 5), oraz tabele likwidacyjne wsi: Dobrowoda, Gluzy Nowe, Gluzy Szlacheckie, Kawczyce, Hołudza i Zielonki (sygn. 16-21) Liczba jednostek w zespole: 23
Wyświetlanie 31 do 45 z 3 537 wpisów.